فلسفه و حکمت اسلامی : باورهای فطری

دانلود فایل

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : کلیات

  • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………
  • انگیزه انتخاب موضوع …………………………………………………………………………………………….
  • قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..
  • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….
  • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم:بررسی وتحقیق پیرامون معانی ومفهوم ،ملاک ،عوامل وموانع وتاریخچه فطرت

بخش اول : معانی فطرت ……………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۱-فطرت درلغت………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۲-مقایسه واژه های طبیعت ،غریزه،فطرت………………………………………………………………………

۲-۱-۲-۱-طبیعت……………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۲-۲-غریزه…………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۲-۳-فطرت…………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۳-تفاوتها………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۴- فطرت دراصطلاحات منطق وفلسفه……………………………………………………………………….

۲-۱-۵- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………

۲-۱-۶- مفهوم فطرت درقرآن………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۷-مفهوم فطرت در روایات………………………………………………………………………………………

۲-۱-۸- مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی……………………………………………………………………………..

بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری……………………………………………………………………

۲-۲-۱- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری…………………………………………………………………..

۲-۲-۲-تعریف وویژگیهای امور فطری…………………………………………………………………………..

۲-۲-۲-۱-تعریف امورفطری………………………………………………………………………………………..

۲-۲-۲-۲-ویژگیهای امور فطری…………………………………………………………………………………..

۲-۲-۳-اثبات فطریات درانسان…………………………………………………………………………………….

۲-۲-۴-تقسیم امور فطری…………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۴-۱-بینش های فطری…………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۴-۲-گرایشهای فطری………………………………………………………………………………………………..

بخش سوم:عوامل وموانع شکوفایی فطرت ………………………………………………………………………………

۲-۳-۱-عوامل شکوفایی فطرت…………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۱-۱-آموزه های الهی بوسیله انبیاء………………………………………………………………………………….

۲-۳-۱-۲-تزکیه نفس وریاضت وتقوا……………………………………………………………………………………

۲-۳-۲-موانع شکوفایی فطرت…………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۲-۱-غفلت……………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۲-۲-وسوسه های شیطانی…………………………………………………………………………………………

۲-۳-۲-۳-عقل متعارف…………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۲-۴-دنیاگرایی……………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۲-۵-خطا درتطبیق…………………………………………………………………………………………………..

بخش چهارم :تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۱- فطرت وادیان …………………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۲-فطرت درمیان فلاسفه قبل وبعد یونان باستان………………………………………………………………

۲-۴-۲-۱- فطرت درکلام سقراط وافلاطون………………………………………………………………………..

۲-۴-۲-۲-نظریه افلاطون…………………………………………………………………………………………………

۲-۴-۲-۳-تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون…………………………………………………………….

۲-۴-۲-۴-افلاطون ومعرفت فطری……………………………………………………………………………………

۲-۴-۳-مفهوم ،نظریه وبرهان فطرت ازنظرفلاسفه ومتکلمین اسلامی………………………………………..

۲-۴-۳-۱-مفهوم واصطلاح فطرت ازنظرابن سینا………………………………………………………………….

۲-۴-۳-۲-مفهوم فطرت مذهبی از نظرصدرالمتألهین…………………………………………………………….

۲-۴-۳-۳-مفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری……………………………………….

۲-۴-۳-۴-مفهوم فطرت ازنظرعلّامه طباطبایی……………………………………………………………………

۲-۴-۳-۵-مفهوم وبرهان فطرت ازنظر حکیم شاه آبادی………………………………………………………

۲-۴-۳-۵-۱-مفهوم فطرت……………………………………………………………………………………………

۲-۴-۳-۵-۲-تقریرهای مرحوم شاه آبادی درمورد برهان فطرت………………………………………….

۲-۴-۳-۵-۲-۱- فطرت افتقار………………………………………………………………………………………

۲-۴-۳-۵-۲-۲- فطرت خضوع………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۳-۵-۲-۳ -فطرت امید……………………………………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۵-۲-۴- برهان فطرت حب کمال……………………………………………………………………………

۲-۴-۳-۶- فطرت مذهبی وبرهان فطرت از نظر امام خمینی ……………………………………………………

۲-۴-۳-۶-۱- فطرت مذهبی…………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۳-۶-۲- برهان فطرت……………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۳-۷- مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری………………………………………………….

۲-۴-۳-۷-۱- مفهوم فطرت مذهبی……………………………………………………………………………………

۲-۴-۳-۷-۲- نظریه فطرت……………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۳-۷-۲-۱- شهید مطهری،نظام فکری وخاستگاه نظریه فطرت…………………………………………..

۲-۴-۳-۷-۲-۲-اهمیت فطرت ونظریه فطرت درنظر شهید مطهر ی…………………………………………..

۲-۴-۳-۷-۲-۳-تعریف وتبیین فطرت از نظر شهید مطهری……………………………………………………..

۲-۴-۳-۷-۲-۴- لوازم وتوابع نظریه فطرت…………………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۷-۲-۵- بی مهری به فطرت ونظریه فطرت………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۷-۳- برهان فطرت درنظر شهید مطهری……………………………………………………………………

۲-۴-۳-۸- مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی………………………………………

۲-۴-۳-۸-۱- مفهوم فطرت……………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۳-۸-۲- برهان فطرت………………………………………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۹- برهان فطرت در نظراستاد مصباح یزدی…………………………………………………………………

۲-۴-۳-۱۰- مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی……………………………………………………

فصل سوم :معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری

بخش اول :معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن وتوجیه باور………………………………………………….

۳-۱-۱-باور درلغت……………………………………………………………………………………………………………

۳-۱-۲-مفهوم باور……………………………………………………………………………………………………………

۳-۱-۳-راههای رسیدن به باور…………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۴-توجیه باور…………………………………………………………………………………………………………….

بخش دوم :باورهای دینی ونظریه فطرت دردیدگاه اسلام………………………………………………………….

۳-۲-۱-معرفت شناسی دینی……………………………………………………………………………………………….

۳-۲-۲-تبیین باورهای دینی………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۳-پایه بودن باورهای دینی ومنشاء آنها……………………………………………………………………………

۳-۲-۴- نظریه فطرت در دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………

۳-۲-۵-  باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان…………………………………………………………………….

۳-۲-۶- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………

بخش سوم:مصادیق باورهای فطری………………………………………………………………………………………….

۳-۳-۱- تشخیص احکام وباورهای فطری…………………………………………………………………………………

۳-۳-۲-اشاره اجمالی به احکام فطریات……………………………………………………………………………………

۳-۳-۳-فطری بودن اصل وجود مبدا متعال…………………………………………………………………………………

۳-۳-۴-فطری بودن اصل وجود معادورستاخیز……………………………………………………………………………

۳-۳-۵-فطری بودن اصل نبوّت ورُسل………………………………………………………………………………………

فصل چهارم :باورهای فطری«خداشناسی وتوحید،معاد ونبوت»

بخش اول:بررسی معنا ومفهوم، نظرات وادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطری

۴-۱-۱- اهمیت وانگیزه خداشناسی فطری……………………………………………………………………………….

۴-۱-۲-فطرت خداشناسی ومعانی واصطلاحات آن………………………………………………………………….

۴-۱-۲-۱- فطرت وخداجویی……………………………………………………………………………………………..

۴-۱-۲-۲- فطرت وخداشناسی……………………………………………………………………………………………..

۴-۱-۲-۳- فطرت وخداپرستی……………………………………………………………………………………………..

۴-۱-۳- تاریخچه بحث «فطرت خداشناسی»…………………………………………………………………………….

۴-۱-۴- سخنان دانشمندان ،فلاسفه ومتکلمان غربی درباره گرایش به خدا……………………………………..

۴-۱-۵- گرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان وفلاسفه اسلامی………………………………………………….

۴-۱-۶-گرایش فطری به خدا درکلام وحی …………………………………………………………………………….

۴-۱-۶-۱-آیاتی که بصورت صریح درمورد فطرت خداگرایی می باشند………………………………………..

۴-۱-۶-۲-آیاتی که بصورت غیرمستقیم دلالت برفطرت خداگرایی دارند………………………………………

۴-۱-۷- دیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطری…………………………………………………………

۴-۱-۷-۱ -دیدگاه متکلمان وفلاسفه مسلمان……………………………………………………………………………..

۴-۱-۷-۲- دیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطری………………………………………………………………

۴-۱-۷-۳- نتیجه بحث………………………………………………………………………………………………………….

۴-۱-۸-توحید فطری…………………………………………………………………………………………………………….

۴-۱-۸-۱- خداشناسی وتوحید………………………………………………………………………………………………

۴-۱-۸-۲-نقش فطرت درتوحید وخداشناسی……………………………………………………………………..

۴-۱-۸-۳-معرفت فطری«تعریف خدا»……………………………………………………………………………….

۴-۱-۹- امکان شناخت خدا وخداشناسی فطری……………………………………………………………………

۴-۱-۹-۱- مروری برراههای خداشناسی……………………………………………………………………………..

۴-۱-۹-۲- امکان شناخت خدااز طریق عقل…………………………………………………………………………

۴-۱-۹-۳- نظر حکمای اسلامی………………………………………………………………………………………….

۴-۱-۹-۴- دیدگاه قرآن راجع به شناخت خدا……………………………………………………………………….

۴-۱-۱۰- دلایل خداشناسی از نظر تعداد………………………………………………………………………………

۴-۱-۱۰-۱- دسته بندی دلایل اثبات وجود خدا…………………………………………………………………….

۴-۱-۱۱- بررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطری……………………………………………………………….

۴-۱-۱۱-۱-اثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلق…………………………………………………

۴-۱-۱۱-۲-اثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناک…………………………………………

۴-۱-۱۱-۳-اثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتها «اجماع عام»…….

۴-۱-۱۱-۴- اثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینی…………………………………………………….

۴-۱-۱۱-۵- نتیجه گیری بحث……………………………………………………………………………………………..

بخش دوم :باورفطری معاد……………………………………………………………………………………………………

۴-۲-۱-  معناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسان……………………………………………………………

۴-۲-۱-۱-  معنای لغوی و اصطلاحی معاد…………………………………………………………………………….

۴-۲-۱-۲- واژه معاد درقرآن وروایات………………………………………………………………………………….

۴-۲-۱-۳- معنای عام وخاص معاد………………………………………………………………………………………

۴-۲-۱-۴- ارتباط معاد شناسی وانسان شناسی………………………………………………………………………..

۴-۲-۱-۵- نقش معادباوری درحیات انسان ………………………………………………………………………….

۴-۲-۱-۶- هدف از معاد شناسی………………………………………………………………………………………..

۴-۲-۱-۷-آثار اعتقاد به معاد…………………………………………………………………………………………….

۴-۲-۲- جایگاه فطری معاد………………………………………………………………………………………………

۴-۲-۲-۱- جایگاه معاد…………………………………………………………………………………………………..

۴-۲-۲-۲- ریشه های معاد دراعماق فطرت………………………………………………………………………..

۴-۲-۲-۲-۱- پیمودن بی راهه ها……………………………………………………………………………………..

۴-۲-۲-۲-۲- انحراف از فطرت وسرگردانی دربیراهه ها……………………………………………………..

۴-۲-۲-۲-۳- خرافات مضحک واسف انگیز………………………………………………………………….

۴-۲-۲-۳- معاد درتجلیگاه فطرت………………………………………………………………………………..

۴-۲-۲-۳-۱- فطرت نخستین رهنمودن راه…………………………………………………………………….

۴-۲-۲-۳-۲- عشق به بقاء…………………………………………………………………………………………..

۴-۲-۲-۳-۳- رستاخیز درمیان اقوام پیشین……………………………………………………………………..

۴-۲-۲-۳-۴- رستاخیز کوچک وبزرگ………………………………………………………………………..

۴-۲-۳- بررسی براهین وادلّه اثبات باور فطری معاد………………………………………………………….

۴-۲-۳-۱- دلایل امکان باور فطری معاد……………………………………………………………………….

۴-۲-۳-۲- دلائل وقوع باور فطری معاد………………………………………………………………………..

۴-۲-۳-۲-۱- برهان فطرت دراثبات باور فطری معاد……………………………………………………….

۴-۲-۳-۳- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی دراثبات باور فطری معاد………………………….

۴-۲-۳-۴-  نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..

بخش سوم : باور فطری نبوّت………………………………………………………………………………………

۴-۳-۱- معانی نبوّت…………………………………………………………………………………………………

۴-۳-۱-۱- معنای لغوی نبوّت…………………………………………………………………………………….

۴-۳-۱-۲- حقیقت نبوّت………………………………………………………………………………………….

۴-۳-۱-۳- نبوّت از نظر قرآن وروایات……………………………………………………………………….

۴-۳-۱-۴- انواع نبوّت……………………………………………………………………………………………..

۴-۳-۱-۴-۱- اثبات نبوّت عامّه از نظر فلاسفه وحکما…………………………………………………….

۴-۳-۱-۴-۲- نبوّت خاصّه………………………………………………………………………………………..

۴-۳-۲- نبوّت وفطرت…………………………………………………………………………………………….

۴-۳-۲-۱- نبوّت مکمل فطرت…………………………………………………………………………………

۴-۳-۲-۲- هماهنگی فطرت وشریعت……………………………………………………………………….

۴-۳-۲-۳- فطرت رمز جامعیت وجاودانگی شریعت…………………………………………………….

۴-۳-۳- فلسفه بعثت نبوّت………………………………………………………………………………………

۴-۳-۳-۱- نمایاندن راه رستگاری…………………………………………………………………………….

۴-۳-۳-۲- غفلت زدایی وبیدارگری…………………………………………………………………………

۴-۳-۳-۲-۱- بازخواست پیمان فطری………………………………………………………………………

۴-۳-۳-۲-۲- یادآوری نعمتهای الهی………………………………………………………………………

۴-۳-۳-۲-۳- هموارساختن راه تفکر…………………………………………………………………………

۴-۳-۳-۳-پشتیبانی از فضائل اخلاقی…………………………………………………………………………

۴-۳-۳-۴- برقراری عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………

۴-۳-۴- لزوم نبوّت ازنظررهبری فطری………………………………………………………………………

۴-۳-۴-۱- نیاز امور فطری به رهبری………………………………………………………………………….

۴-۳-۴-۲-لزوم نبوّت ازنظروضع قوانین……………………………………………………………………….

۴-۳-۴-۲-۱- انسان خواهان زندگی دستجمعی است……………………………………………………..

۴-۳-۴-۲-۲- انسان یک موجود مرزنشناس است…………………………………………………………

۴-۳-۴-۳- لزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم وتربیّت…………………………………………………………

۴-۳-۵- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باورفطری نبوت…………………………

۴-۳-۵-۱- ابوعلی سینا……………………………………………………………………………………………

۴-۳-۵-۲- سهروردی…………………………………………………………………………………………….

۴-۳-۵-۳- ملاصدرا………………………………………………………………………………………………

۴-۳-۵-۴- دیدگاه متکلمان اسلامی…………………………………………………………………………

۴-۳-۶- نتیجه بحث………………………………………………………………………………………………

فهرست آیات………………………………………………………………………………………………………

منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………..

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..