فصلنامه گیلان ما

گیلان ما
فصلنامه سیاسی- ادبی- فرهنگی

مؤسس: شادروان حاج علی فائق/ تأسیس: ۱۳۲۸
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر محمدعلی فائق
سردبیر: دکتر غلامحسن مهدی‌زاده

شورای دبیران:
احمد اداره‌چی گیلانی، مهران برزگر ماچیانی، افشین پرتو، هوشنگ عباسی 
مصطفی فرض پور ماچیانی، دکتر عبدالکریم گلشنی، احمد محامد، دکتر سیدهاشم موسوی 
دکتر غلامحسن مهدی‌زاده و دکتر محمدکاظم یوسف‌پور

• اجرای کامپیوتری: معصومه حقگو
• لیتوگرافی: همراهان ۳۲۲۹۰۰۳- ۰۱۳۱
• چاپ: توکل- صومعه‌سرا ۳۲۲۲۸۱۰- ۰۱۸۲
• بها: ۳۰۰۰ تومان
• نشانی: رشت، خیابان امام خمینی، مقابل بانک رفاه کارگران، کوچه فائق، شماره ۲۱۵
فاکس: ۳۲۲۶۸۲۰- ۰۱۳۱- تلفن: ۳۲۳۱۱۸۲- ۰۱۳۱ – همراه ۰۹۱۱۳۸۱۰۸۷۹- صندوق پستی: ۱۶۷۷
پست الکترونیک mfaegh2 [at]  gmail.com : Email – سایت گیلان ماhttp://guilan-e-ma.ir
• نشانی بانکی: رشت، بانک تجارت (شعبه پورسینا) به حساب جاری فراگیر ۸۱۱۰۵۵۲۵۵ ، به نام محمدعلی فائق

 

مطالب مرتبط