سید رحمت الله فتاحی

رزومه و آثار ایشان تکمیل خواهد شد

 

خلاصه زندگی و فعالیت‌های علمی و اجرایی

رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

۱- “کتابهای دانشگاهی سالها بلا استفاده می ماند”. کیهان ( ۲۹/۱۲/۱۳۵۵ ): ص۲۳٫
۲ – ;کتابخانه های آموزشگاهی: ارکان اساسی تعلیم و تربیت; کتابداری، دفتر هشتم ( ۱۳۶۰ ): ۶۸-۷۰
۳- آلتباخ، فیلیپ “نشر علمی و پژوهشی در جهان سوم” ترجمه رحمت الله فتاحی، در : چند مقاله درباره علم اطلاع رسانی و کتابداری . تهران : سازمان انرژی اتمی ایران، مرکز اطلاعات هسته ای .:۱۳۶۱ :۹ –۲۶ .
۴- “شناخت وضعیت کتاب در کشورهای در حال رشد با توجه خاص به مسایل ایران.: مشکوه، ش ۹ ( زمستان ۱۳۶۴ ): ۱۶۵ – ۱۹۴
۵- “گسترش و توزیع کتاب در مناطق محروم به عنوان مهمترین عامل در آموزش عمومی و پیشرفت فرهنگی اجتماعی” در: نخستین سمینار بررسی تحلیلی موانع و عوامل موثر در پیشرفتهای فرهنگی- آموزشی مناطق سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان. بیرجند : مجتمع آموزش عالی بیرجند، ۱۳۶۶: ۱۵۱ –۱۶۳ .
۶- “اهمیت و نقش کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی در برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی”. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. دوره ۲۰، ش۳ ( پائیز ۱۳۶۶ ):۶۶۴-۶۴۵
۷- “کتابخانه های روستایی: نهادهایی در خدمت آموزش، ترویج وتوسعه روستایی”. اطلاعات .ش ۱۸۴۱۱ ( ۱۰/۱۲/۱۳۶۶ ):۶، ۱۵٫
۸- “رهنمودهایی برای آموزش روش استفاده از کتابخانه های علوم پزشکی: ارائه شده در : اولین سمینار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در ایران. ۱۶-۱۷ ( اسفند۱۳۶۷ ).
۹- موسوی، نوریه “ارزشیابی ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی انگلو-امریکن” ترجمه رحمت الله فتاحی. فصلنامه کتاب. دوره ۱، ش ۲- ۴ ( تابستان ۱۳۶۹ ):۲۷۲-۲۸۹٫
۱۰- رهنمودهایی برای آموزش استفاده کنندگان از کتابخانه های دانشگاهی” مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. دوره ۲۴، ش۴ ( زمستان۱۳۷۰ ).
۱۱- “آشنایی با تکنولوژی اطلاعات و کاربردهای آن در کتابخانه ها”. در: مجموعه سخنرانیهای ارائه شده پیرامون کتاب و کتابداری. دفتر اول ( بهار ۱۳۷۱ ): ۵-۲۴٫
۱۲- “طرحی برای حفظ و تداوم سواد و جلوگیری از بازگشت به بیسوادی”. فصلنامه پیام کتابخانه . دوره ۲، ش۱ ( بهار۱۳۷۱ ):۱۷-۲۱٫
۱۳- “ضرورت جلوگیری از بازگشت به بیسوادی”.نهضت . دوره۲، ش۶ ( شهریور۱۳۷۱ ): ۱۲-۱۷٫
۱۴- کدم، کوزی”مشارکت کتابخانه ها در پیکار برای ریشه کنی بیسوادی در آفریقای جنوب صحرا”. ترجمه رحمت الله فتاحی. مشکوه. ش ۳۵ ( تابستان ۱۳۷۱ ):۸۰-۹۸٫
۱۵- جانسون، د. و، سول، ج. “نقش کتابخانه ها در فعالیتهای سواد آموزی” ترجمه رحمت الله فتاحی. فصلنامه پیام کتابخانه. دوره۲، ش۴ ( زمستان۱۳۷۱ ): ۳۰-۳۵٫
۱۶- مسویا، جانگاوه.”برنامه ریزی برای خودکار کردن کتابخانه ها در کشورهای در حال رشد”. ترجمه رحمت الله فتاحی، فصلنامه پیام کتابخانه. سال سوم، ش۱ ( بهار۱۳۷۲ ): ۶۰-۶۳٫
۱۷- “فهرستهای کامپیوتری و تفاوت آن با برگه دان”. فصلنامه کتاب. دوره ۵، ش۱و۲ ( بهار و تابستان ۱۳۷۳ ): ۱۴-۳۶ pdf file
۱۸- “آشنایی با ویژگیهای نظام خودکار و نرم افزار کتابخانه”. فصلنامه پیام کتابخانه. سال پنجم، ش۳و۴ ( پائیز و زمستان۱۳۷۴ ): ۶-۱۶٫
۱۹- “فهرستهای کامپیوتری نسل چهارم” فصلنامه پیام کتابخانه. سال پنجم، ش۱و۲ ( بهار وتابستان ۱۳۷۴ ): ۲۸-۳۸٫
۲۰- “روابط کتابشناختی در فهرستنویسی توصیفی”. فصلنامه کتاب. سال هفتم، ش ۲ ( تابستان ۱۳۷۵ ): ۳۲-۴۴٫ pdf file
۲۱- “حذف اصل سرشناسه” فصلنامه کتاب. سال هفتم، ش۴ ( زمستان ۱۳۷۵ ): ۸-۲۲٫pdf file
۲۲- “آینده فهرستنویسی: فهرستنویسان حرفهای زیادی برای گفتن دارند”، کتابداری و اطلاع رسانی، فصلنامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. سال اول، ش۲ ( زمستان ۱۳۷۶ ): ۶۰-۷۲٫ pdf file
۲۳- “تجدید نظر در اصول و قواعد فهرستنویسی” فصلنامه کتاب. سال هفتم، ش۴ ( زمستان ۱۳۷۶ ): ۳۹-۵۴٫pdf file
۲۴- “بازنگری در کارکردهای کتابخانه های تخصصی و سازگاری با محیط اطلاعاتی جدید”.در مجموعه مقالات چهارمین همایش کتابداران سازمان برنامه و بودجه. همدان، ۳۰ تیر تا ۱ مرداد ۱۳۷۷٫ تهران: سازمان برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی و انتشارات، ۱۳۷۷: ۱۰۳-۱۱۵٫
۲۵- مگوایر، کارمل “برخی از مباحث عمده خدمات اطلاع رسانی” ترجمه رحمت الله فتاحی، کتابداری و اطلاع رسانی. سال اول، ش۳ ( بهار۱۳۷۷ ): ۸۴-۹۴٫pdf file
۲۶- “برخی از زمینه های تاثیر فن آوری نوین بر کار کتابخانه ها و کتابداران”، کتابداری و اطلاع رسانی. سال اول، ش۴ ( تابستان ۱۳۷۷ ): ۴۹-۶۳٫pdf file
۲۷٫ “بلبشوی اینترنت: گفتاری پیرامون مشکلات سازماندهی، جستجو و بازیابی اطلاعات در وب جهانگستر” کتابداری و اطلاع رسانی. سال دوم، ش۲ ( تابستان ۱۳۷۸ ): ۱-۲۲٫ .pdf file
۲۸- فتاحی، رحمت الله و مهری پریرخ.”رهنمودهایی برای نگارش مرور نوشتارها و پیشینه های پژوهش”. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا، سال هشتم. ش ۸ ( زمستان ۱۳۷۷ ): ص۶۲-۸۲٫ ( انتشار یافته در تابستان ۱۳۸۰ ) . pdf file
۲۹- “کتابخانه ها و سواد آموزی: ملاحظاتی پیرامون نقش و جایگاه کتابخانه ها در آموزش بزرگسالان” مجله گلبانگ. سال پنجم. ش۱ ( ۱۳۷۸ ):۳۶-۳۹٫
۳۰- “اینترنت و سازماندهی اطلاعات ( فهرستنویسی و رده بندی ) در: اینترنت جنبه های نظری و کاربردی آن، نوشته ابراهیم افشار و دیگران، زیر نظر و با ویراستاری علمی رحمت الله فتاحی. تهران: نشر کتابدار، ۱۳۷۸: ۱۶۵-۱۸۲٫
۳۱- “الگویی برای بازنگری و تجدید ساختار آموزشهای کتابداری و اطلاع رسانی” کتابداری و اطلاع رسانی. سال سوم، شماره ۱ ( بهار۱۳۷۹ ):۲۱-۴۴٫ pdf file
۳۲ – رویکرد های نو به ساختار پیشینه های کتابشناختی و نمایش آثار در فهرستهای گرافیکی با استفاده از فناوری فرامتن”. در: فهرستهای رایانه ای: کاربرد و توسعه؛ مجموعه مقالات همایش کاربرد و توسعه فهرستهای رایانه ای در کتابخانه های ایران، ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۳۷۸، مشهد. ـ مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد؛ تهران:مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ۱۳۷۹،۲۵۳ـ۲۶۸٫
۳۳- فتاحی، رحمت الله و مهری پریرخ. “بررسی و ارزیابی کیفیت نمایش اطلاعات در فهرستهای رایانه ای”. در: فهرستهای رایانه ای: کاربرد و توسعه ؛ مجموعه مقالات همایش کاربرد و توسعه فهرستهای رایانه ای در کتابخانه های ایران،۲۷و۲۸ آبان ۱۳۷۸، مشهد. ـ مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد؛ تهران: مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ۱۳۷۹،۳۲۳ـ ۳۵۲٫
۳۴- شجاعی، عباس و رحمت الله فتاحی. “استفاده از الگوی شی ء گرا در طراحی فهرستهای رایانه ای”. در: فهرستهای رایانه ای: کاربرد و توسعه؛ مجموعه مقالات همایش کاربرد و توسعه فهرستهای رایانه ای در کتابخانه های ایران، ۲۷و۲۸ آبان ۱۳۷۸، مشهد. ـ مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد؛ تهران: مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ۱۳۷۹، ۱۹۱ـ ۲۱۲٫
۳۵- هی، جسی.”متخصصان اطلاعاتی به منزله عناصر هوشمند”. ترجمه رحمت الهه فتاحی، در : فراگامهایی در اطلاع رسانی ( ۳ )، گزیده مقالات بیستمین کنفرانس بین المللی اطلاع رسانی پیوسته ( دسامبر ۱۹۹۶ ). ـ تهران:مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ۱۳۷۹: ۲۱- ۴۲٫
۳۶- لور، پیترجان.”دیدگاه یک نویسنده پیرامون برخی مسائل مهم مجلات کتابداری و اطلاع رسانی”. ترجمه رحمت الله فتاحی . در: گزیده مقالات ایفلا ۹۸، آمستردام ۱۶- ۲۲ اوت ۱۹۹۸، زیر نظر عباس حری. ـ تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۹: ۱۶۹ـ ۱۷۷٫
۳۷- “رویکرد معرفت شناختی به بهره وری در کتابخانه ها”. در: بهره وری در کتابداری و اطلاع رسانی؛ پنجمین همایش سراسری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ۹-۱۱ مهرماه ۱۳۷۹، به کوشش فاطمه اسدی کرگانی. تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۰: ۱۱- ۲۰٫
۳۸- استوارت، رابرت. ″بحران اقتصادی و دیگرچالشهای دسترسی به اطلاعات علمی و فنی در آسیا″.ترجمه رحمت الله فتاحی. در: گزیده مقالات ایفلا ۹۹، بانکوک ۲۰-۲۸ اوت ۱۹۹۹، زیرنظر عباس حری به کوشش تاج الملوک ارجمند. تهران: کتابخانه ملی ایران، ۱۳۸۰: ۱۸۵ ـ۱۷۴٫
۳۹- “دوره دکترای کتابداری و اطلاع رسانی: ملاحظاتی پیرامون شرایط، ویژگیها و ملزومات نظری و کاربردی این مقطع و شایستگی های دانش آموختگان آن ″.کتابداری و اطلاع رسانی. فصلنامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. سال چهارم، ش۱ ( ۱۳۸۰ ): ۸-۲۵٫ pdf file
۴۰- “آموزش همگانی: بعد فراموش شده در توسعه پایدار″. روزنامه همشهری. سال نهم، ش۲۴۷۵ ( ۲۲/۵/۱۳۸۰ ):۱۱٫
۴۱- “بحران هویت در کتابداری و اطلاع رسانی ایران” .ارائه شده در اولین همایش سراسری اطلاع رسانی نیروهای مسلح.۳۰-۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰٫ تهران
۴۲- “چالشهای سازماندهی منابع دانش در آغاز قرن بیست و یکم با نگاهی به فهرستنویسی در ایران″. فصلنامه کتاب. دوره دوازدهم، ش۴ ( زمستان ۱۳۸۰ ): ۵۹-۸۳٫ Pdf file
۴۳- “برنامه ریزی و مدیریت توسعه خدمات در کتابخانه ها”، کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۵، ش ۱ ( بهار ۱۳۸۱ ): ۳-۱۴٫pdf file
۴۴- “از اطلاعات به دانش: رویکردی نو به کارکردهای کتابخانه ها در عصر فناوری اطلاعات” در: مجموعه مقالات ششمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، یزد ۱۶-۱۸ بهمن ۱۳۸۰٫ تهران: مرکز مدارک علمی و انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۱: ۱۳-۳۲٫ نیز در: مجموعه مقالات همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، به کوشش محسن حاجی زین العابدینی. تهران: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴: جلد اول، ۳۹-۵۸٫ pdf file
۴۵- الیس، دیوید؛ آلن، تام؛ و ویلسون، تام. “علم اطلاع رسانی و نظامهای اطلاعاتی: موضوعاتی مرتبط، رشته هایی جدا. ترجمه رحمت الله فتاحی. در: مبانی، تاریخچه و فلسفه علم اطلاع رسانی ( گزیده مقالات )/ به کوشش علیرضا بهمن آبادی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۱: ۸۵- ۱۲۰٫
۴۶- شرا، جس. “فلسفه کتابداری”، ترجمه رحمت الله فتاحی. ( چاپ نشده )
۴۷- شرا، جس. “شالوده معرفت شناختی علم کتابداری” ترجمه رحمت الله فتاحی، کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۶ ، ش ۱ ( بهار ۱۳۸۲ ): ۴۷-۸۰٫
۴۸- “تحلیلی بر ارزش افزوده اطلاعات و نظامهای اطلاعاتی” کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۶ ، ش ۲ ( ۱۳۸۲ ): ۱-۲۸٫ نیز در: مجموعه مقالات همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، به کوشش محسن حاجی زین العابدینی. تهران: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴: جلد دوم، ۲۳-۵۶٫ pdf file
۴۹- “فهرستنویسی” در: دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران، جلد ۲٫ تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵٫ ص. ۱۲۴۴-۱۲۵۴٫ pdf file
۵۰- ” تحلیل و بازآفرینی نقش کتابداران و اطلاع رسانان در عصر تحول” در: مجموعه مقالات هفتمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رشت۱۹-۲۱ اسفند ۱۳۸۲٫ تهران: مرکز مدارک علمی و انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۳٫ pdf file
۵۱- جعفرزاده, زهرا و رحمت الله فتاحی. ” بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران” کتابداری و اطلاع رسانی, جلد هفتم، ش ۱ ( بهار ۱۳۸۳ ): ۵-۲۴٫
۵۲٫ “کاربرد سواد اطلاعاتی در بهینه سازی فرایند پژوهش” در آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: مجموعه مقاله های همایش. آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها، مشهد ۱ و ۲ خرداد ۱۳۸۳٫ به کوشش رحمت الله فتاحی و دیگران. مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ۱۳۸۳: ۱۳۵-۱۵۲٫
۵۳٫ محمد حسن زاده و رحمت الله فتاحی. “جریان جهانی اطلاعات و چشم انداز ملی ما” فصلنامه کتاب، دوره پانزدهم، شماره دوم ( تابستان ۱۳۸۳ ): ۸۳-۹۵٫ pdf file
۵۴٫ “تحلیل عوامل موثر بر نسبی بودن ربط در نظامهای بازیابی اطلاعات”، اطلاع شناسی، سال دوم، شماره ۱ ( پائیز ۱۳۸۳ ): ۷-۲۲٫ Word file
۵۵٫ “رحمت الله فتاحی و همکاران. “برنامه جدید کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی”، کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۸، شماره ۲ ( تابستان ۱۳۸۳ ): ۹-۲۶٫pdf file
۵۶٫ رحمت الله فتاحی و محمد حسن زاده. “مطالعه و ارزیابی شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی”. در: مجموعه مقالات همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، به کوشش محسن حاجی زین العابدینی. تهران: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴: جلد دوم، ۱۷۷-۲۰۴٫
۵۷٫ ” پاسخ به تغییر : برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه خدمات برون‌کتابخانه‌ای در مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی”، ارائه شده به هشتمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آذر ۱۳۸۳، اصفهان. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات، ۱۳۸۴: ۱۷-۳۴٫
۵۸٫ زهرا تهوری و رحمت الله فتاحی. “بررسی دیدگاه روسا و مسئولان بخش های مختلف کتابخانه های دانشگاهی درباره دانش . مهارتها و وظایف حرفه ای لازم برای احراز مشاغل مسئولیتی بخشها” مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی، دوره پنجم، ش ۲ ( ۱۳۸۴ ): ۳۷-۶۰٫
۵۹٫ رحمت الله فتاحی و مهری پریرخ. “نرم افزارهای کتابخانه ای” در: دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران، جلد ۲٫ تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۵٫ ص. ۱۷۷۳-۱۷۷۹٫ pdf file
۶۰٫ “شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی در موتورهای کاوش”، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره هفتم، شماره ۱ ( ۱۳۸۵ ): ۳۱-۵۲٫ pdf file
۶۱٫ محمد زره ساز و رحمت الله فتاحی. “ملاحظات اساسی در طراحی محیط رابط نظامهای رایانه ای و پایگاههای اطلاعاتی”، فصلنامه کتاب، دوره ۱۶، شماره ۴، ۱۳۸۵: ۲۵۱-۲۶۸٫ pdf file
۶۲٫ رحمت الله فتاحی و محمد حسن زاده. “نظرسنجی از کتابداران دانشگاهی پیرامون شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی: گزارش مرحله دوم طرح پژوهشی”، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ۹، ش ۴ ( زمستان ۱۳۸۵ ): ۵-۳۰٫ pdf file
۶۳٫ محمد زره ساز، رحمت الله فتاحی و محمدرضا داورپناه. “بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کاربر نرم افزار سیمرغ و تعیین رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی از تعامل با این نرم افزار”، کتابداری و اطلاع رسانی، ۱۳۸۵،دوره ۹، ش ۴ ( زمستان ۱۳۸۵ ): ۱۲۷-۱۵۰٫ pdf file
۶۴٫ محمد سوهانیان حقیقی، رحمت الله فتاحی و اسدالله آزاد. “مطالعه و نظرسنجی در باره نقش و عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران”، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ۹، ش ۴ ( زمستان ۱۳۸۵ ): ۷۳-۸۸٫ pdf file
۶۵٫ محسن نوکاریزی، رحمت الله فتاحی و محمدرضا داورپناه. “تررسی میزان و عوامل موثر بر درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی”، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره هشتم، شماره ۳ ( ۱۳۸۶ ): ۵-۳۰٫ pdf file
۶۶٫ رحمت الله فتاحی و شعله ارسطوپور “تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ای”، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ۱۰، ش۲ ( تابستان ۱۳۸۶ ): ۵۳-۹۰٫ pdf file
۶۷٫ “دکتر حری و معرفی نظریه های نو” در: زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر عباس حری. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۵: ص. ۱۴۱-۱۴۸٫ pdffile
۶۸٫ ” از آرمانها تا واقعیت: تحلیلی از مهمترین چالشها و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضر” ارائه شده به: همایش رویکردها و راهکارهای سازماندهی اطلاعات، ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۸۵٫ . pdf file
۶۹٫ از آرمان ها تا واقعیت: تحلیلی از مهم ترین چالش ها و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضر”، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ۱۰، ش ۴، ۱۳۸۶ : ۵-۲۶ pdffile
۷۰٫ شعله ارسطوپور و رحمت الله فتاحی، “بررسی میزان همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با کلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه های علوم انسانی، علوم اتماعی، علوم کاربردی و علوم محض” کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ۱۰، ش ۳، ۱۳۸۶: ۵۷-۸۰٫
۷۱٫ ماریه رحیمی و رحمت الله فتاحی”. همکاری علمی و تولید اطلاعات : نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک”، فصلنامه کتاب، دوره ۱۸، ش ۳ ( پائیز ۱۳۸۶ ): ۲۳۵-۲۴۸ . pdf file
۷۲٫ محبوبه فراشباشی آستانه و رحمت الله فتاحی بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی “، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ۱۱، ش ۱، ۱۳۸۷ ( زیر چاپ ) PDF file
۷۳٫ محمد زره ساز و رحمت الله فتاحی. ” مبانی نظری و عوامل موثر بر فرآیند راهنمایابی و استفاده کاربران از امکانات کمکی در نرم افزارهای پایگاههای اطلاعاتی”، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ۱۱، ش ۳، ( ۱۳۸۷ ) PDF file
۷۴٫ ماریه رحیمی و رحمت الله فتاحی، ” بررسی وضعیت همکاری علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد”، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ۱۱، ش ۲، ( ۱۳۸۷ ) PDF file
۷۵٫ الهام عسگریان و رحمت الله فتاحی. امکان سنجی جایگزینی منابع مرجع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی در کتابخانه های دانشگاهی”، ؟؟ ( زیر چاپ )
۷۶٫ نجمه باباغیبی و رحمت الله فتاحی. ” مقایسۀ سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب‌کوآل ” کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ۱۱، ش ۴، ۱۳۸۷ PDF file
۷۷٫ رحمت الله فتاحی و ماریه رحیمی. “جای خالی واژگان عمومی در اصطلاحنامه ها : نگاهی به دشواریهای تحقق ربط و دقت در بازیابی اطلاعات با استفاده از زبان کنترل شده” ارائه شده به همایش ملی اصطلاحنامه، قم، ۱۳۸۶٫ PDF file
۷۸٫ ناهید انتظاریان و رحمت الله فتاحی. “راهبردهای طراحی رابط کاربر مبتنی بر ویژگیها و رفتار کاربران”
۷۹٫ ماریه رحیمی و رحمت الله فتاحی. “بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ۱۲، ش ۱، ۱۳۸۸: PDF file
۸۰٫ “بررسی تطبیقی کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیاء محتوایی حاوی عناصر فراداده ای هسته دوبلین و مارک ۲۱ توسط موتورهای کاوش عمومی” مهدی طاهری، نجلا حریری و رحمت الله فتاحی، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۱۲، ش ۴، ۱۳۸۸:
۸۱٫ “بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران” ناهید انتظاریان و رحمت الله فتاحی، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۱۲، ش ۳، ۱۳۸۸: PDF file
۸۷٫ محمد اعظمی، رحمت‌الله فتاحی، “تطابق رابط ‏گرافیکی کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی با مدل رفتار اطلاع‏یابی الیس”، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، ۱۳۸۸، جلد ۲۵, شماره ۲
۸۹٫ محمدرضا داورپناه، رحمت الله فتاحی، عبدالرسول خسروی. (۱۳۸۸). نظرسنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آن/ ، اطلاع شناسی، سال ششم، ش ۲۴، ص ۳ تا ۳۲
۹۰٫ حمید علیزاده، رحمت‌الله فتاحی، محمدرضا داورپناه، (۱۳۸۸). “بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوان”، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، جلد ۲۵, شماره ۱
۹۱٫ زهره عباسی، مهری پریرخ، محمد حسین دیانی، رحمت الله فتاحی، (۱۳۸۹). “شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و سنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش” فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، جلد ۲۵, شماره ۳
۹۲٫ عبدالرسول خسروی و رحمت الله فتاحی ” تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاه¬های استنادی وبی”، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، ج ۲۶، ش۲ (زمستان ۱۳۸۹): ۱۹۹-۲۲۲٫
۹۳٫ ارسطوپور، شعله؛ فتاحی، رحمت الله؛ و پریرخ، مهری. (۱۳۹۰) “خانواده های کتابشناختی در فهرستهای رایانه ای: نگاه کاربران به خانواده شاهنامه فردوسی از رویکرد ا لگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی “(FRBR)”، کتابداری و اطلاع رسانی، ج. ۱۴، شماره ۱: ۹-۳۸٫
۹۴٫ ارسطوپور، شعله؛ فتاحی، رحمت الله؛ پریرخ، مهری. (۱۳۹۰). دسته‏ بندی و اصطلاح شناسی آثار کتابشناختی خانواده شاهنامه فردوسی از دیدگاه کاربران فهرستهای رایانه ای. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد اول، ش ۲ (زمستان): ۷۷-۹۸٫
۹۵٫ عسگریان کاخ، الهام؛ فتاحی، رحمت الله. (۱۳۹۰). “امکان سنجی جایگزینی منابع مرجع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی در کتابخانه های دانشگاهی”، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، جلد ۶(۴): ۸۴۴-۸۶۸٫
۹۶٫ فتاحی، رحمت الله؛ ناصری، زهرا. (۱۳۹۰). تحلیل ساختار سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران بر اساس الگوی نورمن و چین. فصلنامه نظامها و خدمات اطلاعاتی، سال اول، ش ۱ (زمستان): ۳۹-۵۲٫
۹۷٫ آراسته، منوچهر؛ ، فتاحی، رحمت الله، آزاد، اسدالله. (۱۳۹۰). ” طرح پژوهشی طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی کتابهای چاپ سنگی” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۱۴ (۲): ۱۹۲-۲۱۸٫
۹۸٫ کفاشان، مجتبی؛ فتاحی، رحمت الله. (۱۳۹۰). ” نظام های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی”، کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۱۴(۲): ۴۵-۷۰٫
۹۹٫ آبام، زویا؛ فتاحی، رحمت الله؛ پریرخ، مهری؛ صالحی فدردی، جواد (۱۳۹۰). ” بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فرا پیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۱۴ (۳): ۵۱-۸۲٫
۱۰۰٫ فتاحی، رحمت الله، دانش، فرشید و سهیلی، فرامرز. (۱۳۹۰). “بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سالهای ۱۹۹۰-۲۰۱۰ در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه.” پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، سال ۱، شماره ۱ (پائیز و زمستان): ۱۷۵-۱۹۶٫
۱۰۱٫ علامی، پریسا و فتاحی، رحمت الله. (۱۳۹۱). “مقایسه تأثیر عنوان و نشانی اینترنتی در میزان ربط نتایج حاصل از بازیابی اطلاعات در موتورهای جستجو در دو حوزه علوم کشاورزی و علوم انسانی” فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، جلد ۲۸ (۱): ۲۰۳-۲۲۲٫
۱۰۲٫ نیک زمان، امیر؛ فتاحی، رحمت الله. (۱۳۹۱). “تحلیل جستجوهای موضوعی کاربران در فهرست رایانه‌ای به لحاظ نوع و چگونگی همخوانی آن‌ها با سرعنوان‌های موضوعی فارسی” پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، سال ۲ (۱): ۱۷۹-۱۹۸٫
۱۰۳٫ حسینی، مهدی؛ فتاحی، رحمت الله؛ دیانی، محمد حسین. (۱۳۹۱). ” کاربرد مدل سازی معادله ساختاری در پژوهشهای کتابداری و اطلاع رسانی: ساخت و آزمون نظریه ها” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۱۵ (۱): ۳۳-۶۲٫
۱۰۴٫ خسروی، عبدالرسول؛ فتاحی، رحمت الله؛ پریرخ، مهری؛ دیانی، محمد حسین. (۱۳۹۱). تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل بر پایه نظریه بارشناختی” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۱۵ (۲): ۹-۳۴٫
۱۰۵٫ آخشیک، سمیه سادات؛ فتاحی، رحمت الله. (۱۳۹۱). “تحلیل چالش های پیوسته نویسی و جدا نویسی واژگان فارسی در ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۱۵ (۳): ۹-۳۰٫
۱۰۶٫ فتاحی، رحمت الله؛ ناصری، زهرا. (۱۳۹۱). “پیوند سازماندهی اطلاعات با منطق کاربران پژوهشی پیرامون میزان تطابق سازماندهی اطلاعات وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران با منطق کاربران به منظور ارائه الگوی مناسب” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۱۵ (۳): ۲۱۷-۲۴۲٫
۱۰۷٫ سهیلی، فرامرز؛ دانش، فرشید؛ فتاحی، رحمت الله.(۱۳۹۱) .”کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی ، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات”، جلد ۲۳ (۱): ۱۴۸-۱۶۳٫
۱۰۸٫ فتاحی، رحمت الله، زره ساز، محمد. (۱۳۹۱). “تحلیل هستی شناختی دانش امنیت در مقالات مجلات تخصصی آن و با تاکید بر شکل دهی هستی شناسی قلمرو امنیت”، دانش انتظامی فارس، سال یکم (۲ و ۳): ۱۰۷-۱۲۸٫
۱۰۹٫ اعظمی، محمد؛ فتاحی، رحمت الله؛ پریرخ، مهری. (۱۳۹۱). “ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع جویی کاربران بر پایه الگوی الیس”، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۱۵(۴): ۳۹-۵۸٫
۱۱۰٫ سالاری، محمود؛ دیانی، محمد حسین؛ فتاحی، رحمت الله. (۱۳۹۱). “شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۱۵(۴): ۱۶۹-۱۹۰٫
۱۱۱٫ کیانی، محمد رضا؛ دیانی، محمد حسین؛ فتاحی؛ رحمت الله. (۱۳۹۲).”رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیک” فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۱۶(۱): ۹-۴۰٫
۱۱۲٫ خسروی، عبدالرسول؛ فتاحی، رحمت الله، پریرخ، مهری، و دیانی، محمد حسین. (۱۳۹۲). “بررسی کارآمدی کلیدواژه¬ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی”، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، سال ۳(۱): (زیر چاپ)
۱۱۳٫ پریرخ، مهری؛ فتاحی، رحمت اله)؛ خسروی، رضا. (۱۳۹۲). “تاثیر راهنماهای مبتنی بر مدل واک (VAK) بر میزان رضایت‌مندی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در استفاده از سیستم اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد)” پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی،(زیر چاپ).

۱٫ “Online Library Catalogs: Developments and Characteristics” OFOGH: The Journal of Computer Science and Engineering (1994) vol. 1, no. 2: 46-51.
۲٫ “Anglo-American Cataloguing Rules and the Online Environment: a Literature Review” Cataloging and Classifications Quarterly (1995) vol. 20, no. 2: 25-50. Abstract
۳٫ “A Comparison between the Online Catalogue and the Card Catalogue: Some Considerations for Redesigning Bibliographic Standards” Library Review (1995), vol. 44, no. 2: 44-58. Abstract
۴٫ “A Comparison between the Online Catalogue and the Card Catalogue: Some Considerations for Redesigning Bibliographic Standards” OCLC Systems & Services (1995), vol. 11, no. 3: 28-38. (Award winner) Abstract
۵٫ “Super Records: An approach towards the Description of Works Appearing in Various Manifestations”, Library Review, (1996), vol. 45, no. 4: 19-29.(see also: A Prototype Catalogue of Super Records)
۶٫ “Cataloguing at the crossroads: Cataloguers have a lot to offer the information age” which has been published in Cataloguing Australia, 1996, vol. 22, nos. 3/4: 59-67. (Award winner).
۷٫ “A uniform approach to the indexing of cataloguing data in online library systems”, Library Review, (1997), vol. 46, no. 5: 339-343. Abstract
۸٫ “How doctoral studies can influence academic carees and practice” ELISA: Education for Library and Information Services: Australia, (1998), August, :61-63. Abstract
۹٫ “AACR2 and Catalogue Production Technology: relevance of cataloguing principles to the online environment” in The Principles and Future Development of AACR: Proceedings of the International Conference on the principles and Future Development of AACR, Toronto, 23-25 October 1997. Edited by Jean Weihs.– Chicago: ALA, Canadian Library Association, Library Association, 1998: 17-43. (pdf file)
۱۰٫ “Cataloguing Principles in an Online Environment”, LASIE, Vol 29, No 1 (1998): 13-20 (1. pdf file on the Internet). (pdf file on my homepage)
۱۱٫ “Library cataloguing and abstracting and indexing services: reconcilliation of the principles in the online environment?” Library Review, (1998), vol. 47, no. 4: 211-216. Abstract
۱۲٫ “Librarianship in Iran since 1979” by Z. Hayati and R. Fattahi, In: International Librarianship: cooperation and collaboration.– Lanham, Maryland, Scarecrew Press, 2001: 275-290. An unabridged version of this paper is available online.
۱۳٫ “Restructuring the Bibliographic Record for Better Management, Organization and Representation of Knowledge in the Global Online Environment: A New Approach”. Rahmatollah Fattahi and Mehri Parirokh. Presented at the 7th ISKO International Conference held in Granada, Spain (10-13 July 2002). Presentation Slides.
۱۴٫ Parirokh, M. and Fattahi, R. Creating organizational learning and learning organization: Management Experience in an Iranian university library, Presented at the International Conference on Information Management in an Information Society, Mumbai, India, Feb. 21-25, 2005. New Delhi, Indian Association of Special Libraries and Information Centers, 2005.
۱۵٫ Z. Hayati, R. Fattahi, “Education for librarianship in Iran before the 1979 Islamic Revolution: An historical review of the American roles and influences”.. Library Review, vol. 54, no. 5 (May 2005): 316-327. (pdf file)
۱۶٫ Fattahi, R. and Afshar, E. “Added value of information and information systems”, Library Review, vol. 55, no. 1/2: 132-147 (2006) . (html file — Pdf file)
۱۷٫ Fattahi, R. et. al. “The new M.A. curriculum for librarianship and Information Scinece: The Report of a Research Project”, Iranian Journal of Information Science and Technology, vol. 4, no. 2 (2006), (Word file)
۱۸٫ Fattahi, R., Wilson, C. and Cole, F. (2008). “An alternative approach to natural language query expansion in search engines: Text analysis of non-topical terms in Web documents”, Information Processing & Management. Vol. 44 (4): 1503-1516. (pdf file)
۱۹٫ “Information organization in Iranian libraries and information centers: Trends and developments”, Iranian Journal of Information Science and Technology, vol. 4, no. ?? (2006), . (pdf file)
۲۰٫ Parirokh, M. and Fattahi, R. “Modelling the Minds of Children to Think Philosophically: Content Analysis of Stories for Children” Proceedings of the IBBY conference, Macao (China), 2006.
۲۱٫ Parirokh, M., Daneshgar, F. and Fattahi, R. “Knowledge sharing capabilities in today’s university libraries“, Proceedings of 62 IFLA World Library and Information Conference, 2006. In: Mehri Parirokh, Farhad Daneshgar, Rahmatollah Fattahi (2008). Identifying knowledge-sharing requirements in academic Libraries. Library Review, 2008, 57 (2), 107-122. . (pdf file)
۲۲٫ Fattahi, R.; Parirokh, M; Rahimi, M. ” Integrating general, non-topical terms into online thesauri: a new approach towards improving retrieval relevance on the Web through natural language terms. Proceedings of 9th Conference of the ISKO Spanish Chapter, Valencia, 11-13 March 2009. . (pdf file)
۲۳٫ Sholeh Arastoopoor, Rahmatollah Fattahi “Identification and Categorization of related works in the Persian Bibliographic Universe: a FRBR Approach” presented at : World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly, Milan, Italy, 23-27 August 2009. . (pdf file)
۲۴٫ Mehri Parirokh, Farhad Daneshgar, Rahmatollah Fattahi. “A Theoretical Framework for Development of an Integrated Customer Knowledge Management System for Academic Libraries”, presented at: World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly, Milan, Italy, 23-27 August 2009.
۲۳٫ Mohammad Aazami , Rahmatollah Fattahi, “Matching database user interfaces with Ellis model of information seeking behavior: results of a qualitative survey”, presented at Second International Conference on Quantitative and Qualitative Methods in Libraries, 25-28 May 2010, Chania Crete Greece
۲۴٫ Hamid Alizadeh , Rahmatollah Fattahi , Mohammad Reza Davarpanah, “Applying Natural Language Processing Techniques for Effective Persian- English Cross-Language Information Retrieval”, Internation Journal of Information Technology and Management , Volume (8), No (2), Year (2010-6) , Pages (89-98).
۲۵٫ Sholeh Arastoopoor, Rahmatollah Fattahi, “FRBR and OP AC Users’ Views on Bibliographic Families: A Mixed Method Approach to categorization of works” presented at Second International Conference on Quantitative and Qualitative Methods in Libraries, 25-28 May 2010, Chania Crete Greece.
۲۶٫Fattahi, Rahmatollah (2010). From Information to Knowledge: SuperWorks and the Challenges in the Organization and Representation of the Bibliographic Universe , Lectio Magistralis in Biblioteconimia [Lectures in Cataloging . Florence (Italy): Casalini Libri.
۲۷٫ Arastoopoor, S.; Fattahi, R.; Parirokh, M. Developing User-centered Displays for Literary Works in Digital Libraries: Integrating Bibliographic FamiliesQ FRBR and Users. In: Second Internation Conference of Special Libraries, Tokyo, Feb., 10-12, 2011.
۲۸٫ Arastoopoor, S.; Fattahi, R.; Users’ perception of Aboutness and Ofness in Images: an Approach towards Subject Indexing Based on Ervin Panofsky’s Theory and Users’ View, 12th International ISKO Conference , Mysore, 2012-08-06

۱٫ فتاحی ، رحمت الله . “جستجو در وب بسیار ساده است ، شروع کنید! : ( راههای جستجو در اینترنت )”. تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی ، ش اول، تیر۱۳۷۹٫
۲٫ ــــــــ . “دسترسی به دنیای کتاب در اینترنت” . همان ، ویژه هفته کتاب ، ۱۳۷۹ .
۳٫ ـــــــ . “شیوه نشانه گذاری و ثبت سایت های اینترنت برای استفاده های بعدی”. همان ، ش ۲،۱۳۷۹٫
۴٫ ـــــــ . “جستجو دروب ( ۲ ) : آشنایی با موتور جستجوی یاهو “Yahoo. همان
۵٫ ـــــــ . “راههای جستجو در وب :کدام نوع موتور جستجو برای شما مناسب تر است ؟” . همان، ش۳، دی ۱۳۷۹٫
۶٫ ـــــــ .”جستجو در اینترنت ( ۳ ) جستجوی پیشرفته نیز ساده است” .همان، ش۵، اردیبهشت ۱۳۸۰٫ PDF file
۷٫ ـــــــ . “ضرورت ارزیابی منابع اینترنتی ومعیارهایی برای آن” . همان، ش ۶ ، تیر۱۳۸۰ .
۸٫ ـــــــ . “جستجو در وب : مهارت های جستجوی تخصصی در وب” . همان . ش۷ ، شهریور۱۳۸۰٫
۹٫ ـــــــ . “دسترسی به اطلاعات و دانش تخصصی در وب سایت دانشکده‌ها و گروههای آموزشی دانشگاههای جهان”. همان، ش ۹، دی۱۳۸۰٫
۱۰٫ ـــــــ . “نگارش پیشینه پژوهش و مرور نوشتارها با استفاده از منابع اطلاعاتی ( در کتابخانه و اینترنت ) ” .همان، ش ۱۰، فروردین ۱۳۸۱٫
۱۱٫ ـــــــ . “از سایت های کمک به پژوهش استفاده کنید”. همان ، ش ۱۰، فروردین ۱۳۸۱٫
۱۲٫ ـــــــ . “دسترسی به هزاران کتاب الکترونیکی رایگان در اینترنت”. همان، ش۱۱، خرداد۱۳۸۱٫
۱۳٫ ـــــــ . “تألیف کتاب ؟ ساده است ! بهره گیری از منابع چاپی و اینترنتی برای تألیف کتاب”، همان ، ش ۱۲ ، شهریور۱۳۸۱٫
۱۴٫ ـــــــ . “نگارش و تدوین طرح پژوهشی …..” . همان، ش ۱۳، آبان ۱۳۸۱٫
۱۵٫ ـــــــ . “راهنمای برنامه ریزی وبرگزاری کارگاههای آموزشی” . همان، ش۱۴ ، دی ۱۳۸۱٫ PDF file
۱۶٫ ـــــــ . “سایت جدید کتابخانه مرکزی پاسخی به نیازهای …..” . همان، ش۱۵ ، اسفند۱۳۸۱ .
۱۷٫ ـــــــ . “دسترسی به صدها منبع الکترونیکی …..” . همان، ش ۱۶، اردیبهشت ۱۳۸۲٫ PDF file

۱- کتابشناسی اعتیاد. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۳٫
۲- کتابشناسی توصیفی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، ۱۳۶۴٫
۳- کتابشناسی برق- الکترونیک ـ مخابرات. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران، ۱۳۶۶٫
۴- روشهای جستجوی اطلاعات کتابشناختی در فهرستنویسی. با همکاری عاطفه عطرچی. مشهد: بی نا، ۱۳۶۵
۵- فدراسیون بین المللی انجمن های کتابداری (ایفلا). رهنمودهایی برای کتابخانه های عمومی. نرجمه از ویرایش دوم. ترجمه رحمت الله فتاحی. مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۶۸٫
۶- انجمن کتابداران آمریکا. قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن. ترجمه ویرایش دوم. ترجمه رحمت الله فتاحی. ویراسته اسدالله آزاد. مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۱٫
۷- ویلکاکس جانسون، دبورا و جنیفر سول. کتابخانه ها و سواد آموزی. ترجمه رحمت الله فتاحی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۳٫
۸- فهرستنویسی: اصول و روشها .مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۳ ( ویرایش دوم: ۱۳۷۷؛ ویرایش سوم: ۱۳۷۹؛ ۱۳۸۲، ویرایش چهارم: نشر کتابدار، ۱۳۸۴ ).
۹- اینترنت: جنبه های نظری و کاربردی آن. زیر نظر و با ویراستاری علمی رحمت الله فتاحی. ـ تهران :نشر کتابدار، ۱۳۷۸ .
۱۰- پائو، میراندا لی. مفاهیم بازیابی اطلاعات. ترجمه اسد الله آزاد و رحمت الله فتاحی. ـ مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۹٫
۱۱- فهرستهای رایانه ای : کاربرد و توسعه. مجموعه مقالات در همایش کاربرد و توسعه فهرستهای رایانه ای در کتابخانه های ایران، مشهد۲۷و۲۸ آبان ۱۳۷۸، به کوشش رحمت الله فتاحی.– مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد؛ تهران: مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی، ۱۳۷۹٫
۱۲- مدیریت نشریه های ادواری. تهران: دبیزش، ۱۳۸۱٫ ( ویرایش دوم: ۱۳۸۵ ) PDF file
۱۳- مدیریت همایشهای علمی و حرفه ای : راهنمای برگزاری یک همایش موفق. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشور،۱۳۸۲٫
۱۴- نظامهای یکپارچه کتابخانه: ویژگیها و قابلیتهای نرم افزارهای کتابخانه . با همکاری ایرج رداد. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲٫
۱۵- آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: مجموعه مقاله های همایش. آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها، مشهد ۱ و ۲ خرداد ۱۳۸۳٫ به کوشش رحمت الله فتاحی و دیگران. مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ۱۳۸۳٫
۱۶- راهنمای نگارش مرور نوشتار و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی. مهری پریرخ و رحمت الله فتاحی. تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۴٫
۱۷-. کتابخانه های دیجیتالی: مبانی نظری، ……… /تالیف فاطمه نبوی، با همکاری و ویراستاری رحمت الله فتاحی. مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ۱۳۸۴٫
۱۸٫ نمایه استنادی علوم ایران/ جعفر مهراد، محمدحسین دیانی، رحمت الله فتاحی، محمدرضا داورپناه، علی گزنی، رویا مقصودی. شیراز: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری؛ کتابخانه رایانه ای، ۱۳۸۶٫
۱۹٫ فهرستنویسی رایانه ای: / تالیف رحمت الله فتاحی یا همکاری فرشته ناقدی احمدی، و مهدی طاهری. تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۸٫
۲۰٫ ارزشها و جذابیتهای کتابداری و اطلاع رسانی. تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۸٫
۲۱٫ فاطمه نبوی و رحمت الله فتاحی. فناوری اطلاعات، ارتباطات و شبکه ها: استانداردها و پروتکلها. تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۶٫
۲۲٫ رحمت الله فتاحی و فاطمه نبوی. مهارتهای سخنرانی و ارائه مطلب ویژه همایشهای علمی، حرفه ای و جلسات دفاع از پایان نامه، همراه با رهنمودهایی برای تهیه و تدوین اسلاید برای سخنرانی. تهران: نشر چاپار، ۱۳۸۸٫
۲۳٫ رحمت الله فتاحی. از اطلاعات تا دانش (چالشها و رهیافتها). تهران: نشر کتابدار، ۱۳۹۰، ۳۶۰ ص.

۱- بررسی و ارزیابی چگونگی نمایش اطلاعات در فهرستهای رایانه ای. ( مجری : رحمت الله فتاحی، همکار اصلی: مهری پریرخ ) شروع : ۱۵/۱/۷۸، پایان: ۱۵/۱/۷۹٫
۲- بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد. ( مجری : مهری پریرخ، همکار اصلی: رحمت الله فتاحی ) . شروع: ۱۵/۴/۱۳۷۰، پایان: ۱۳۸۰٫
۳- طراحی وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد. ( مجری: رحمت الله فتاحی، همکار اصلی: سهراب درویش ) ۱۳۸۰- ۱۳۸۲٫
۴- بازنگری در برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. ( سفارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجری: رحمت الله فتاحی، همکاران اصلی: دکتر محمد حسین دیانی، دکتر اسدالله آزاد، دکتر مهری پریرخ و دکتر محمد رضا داورپناه ). ۱۳۸۲- ۱۳۸۳٫
۵- بررسی وضعیت سازماندهی در کتابخانه های عمومی ایران ( سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجری: رحمت الله فتاحی، همکاران اصلی: مهری پریرخ، ایرج رداد، ابراهیم عمرانی )
۶- بررسی و ارزیابی شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران و جهان, مجری: رحمت الله فتاحی؛ همکاران اصلی: محمد حسن زاده و دکتر ابراهیم افشار. طرح مصوب دانشگاه فردوسی مشهد, اسفند ۱۳۸۲٫
۷- اعتباربخشی گروه های آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در ایران. مجریان: دکتر اسدالله آزاد، دکتر محمدحسین دیانی، دکتر رحمت الله فتاحی. طرح پژوهشی مصوب کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز، ۱۳۸۵٫
۸٫ فتاحی، رحمت الله، دانش، فرشید و سهیلی، فرامرز. (۱۳۹۰). “بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سالهای ۱۹۹۰-۲۰۱۰ در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه.” طرح پژوهشی مصوب دانشگاه فردوسی مشهد.
۹٫ فتاحی، رحمت الله؛ دانش، فرشید؛ راه‌اندازی مجله‌های علمی ‏پژوهشی و علمی ‏ترویجی حوزه فناوری اطلاعات: گزارش تمامی فازهای قرارداد مشاوره پژوهشی؛ ذیل قرارداد ۱۲/۱۳۵۲ طرح پژوهشی مصوب دانشگاه فردوسی مشترک با سازمان فناوری اطلاعات ایران (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) (مجری : دکتر رحمت‌الله فتاحی) استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

۱- بررسی روند انتشار منابع تخصصی فارسی در حوزه علوم و تکنولوژی در دو دهه اخیر به روش کتابسنجی. نفیسه دری فر، ۱۳۷۹٫
۲- بررسی آثار وابسته و نوع وابستگیهای آنها در متون فارسی از رویکرد فهرستنویسی. جمیله کوهستانی، ۱۳۷۹٫
۳- مقایسه سبکهای مدیریت در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد. فرهاد پولادی نجف آبادی، ۱۳۸۰٫
۴- بررسی تاثیر نمایه سازی بر قابلیت بازیابی در سه نرم افزار فارسی. غلامرضا سلگی، ۱۳۸۰٫
۵- بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از منابع مرجع. شهین مجیری خوزانی، ۱۳۸۰٫
۶- بررسی عناصر مطرح در طراحی وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی و ارائه الگوی نظری مناسب. احمد رضا اصغری پوده، ۱۳۸۰٫
۷- تحلیل استنادی طرح های پژوهشی دانشگاه فردوسی در دوره حوزه علوم، کشاورزی وعلوم انسانی، اجتماعی. لادن قزلی. ۱۳۸۱٫
۸- بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران. زهرا جعفرزاده، ۱۳۸۲٫
۹- بررسی دیدگاه های مسولان بخشهای کتابخانه های دانشگاهی ایران در باره دانش, توانائیها و مهارتهای آنها و همخوانی برنامه ها و سرفصلهای درسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی. زهرا تهوری. ۱۳۸۳٫
۱۰٫ بررسی محیط رابط در نرم افزارهای کتابخانه ای فارسی. محمد زره ساز. ۱۳۸۴
۱۱٫ بررسی واژگان محیط رابط در نرم افزارهای کتابخانه ای فارسی. محسن نوکاریزی ۱۳۸۵ ( پایان نامه دکترا ).
۱۲٫ بررسی همخوانی میان سرعنوانهای موضوعی فارسی با کلیدواژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی. شعله ارسطوپور، ۱۳۸۵٫
۱۳٫ نگرش مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاههای کشور در باره عوامل تاثیر گذار بر نیازسنجی اطلاعات. رحمت پورموسی. ۱۳۸۶٫
۱۴٫ بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی. محبوبه فراشباشی آستانه ۱۳۸۶٫
۱۵٫ همکاری علمی و تولید اطلاعات : نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک. ماریه رحیمی، ۱۳۸۶٫
۱۶٫ امکان سنجی جایگزینی منابع مرجع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی در کتابخانه های دانشگاهی. الهام عسگریان ، ۱۳۸۶٫
۱۷٫ مطالعه موردی استفاده پذیری در وب سایت سه کتابخانه دانشگاهی ایران. الهام صیاد عبدی، ۱۳۸۶٫
۱۸٫ بررسی کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل . نجمه باباغیبی، ۱۳۸۶٫ LibQual
۱۹٫ بررسی میزان استفاده و سنجش اعتبار منابع وبی در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد سارا شمس آرا، ۱۳۸۷٫
۲۰٫ بررسی کارآمدی روش های موجود در بازیابی اطلاعات بین زبانی فارسی- انگلیسی با رویکرد واژه نامه دو زبانه ماشین خوان. پایان نامه دکترای حمید علیزاده زوج. ۱۳۸۸٫
۲۱٫ بررسی میزان و عوامل مؤثر بر درک کاربران از محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن ( مقایسه پایگاه مقاله‎های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ). پایان نامه کارشناسی ارشد ناهید انتظاریان، ۱۳۸۸٫
۲۲٫ مقایسه میزان کارآمدی عنوان و نشانی اینترنتی منابع وبی در بازیابی اطلاعات در دو حوزه علوم کشاورزی و علوم انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد پریسا علامی، ۱۳۸۸٫

>