محسن حاجی زین العابدینی

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی

رایانشانی: zabedini@gmail.com
تارنمای شخصی: www.zabedini.ir

تحصیلات دانشگاهی

دکترا, علوم کتابداری و اطلاع رسانی – اطلاع رسانی, دانشگاه شهید چمران – اهواز, ایران.

دروس ارائه شده نیمسال جاری

۱٫ داده کاوی (کارشناسی ارشد)
۲٫ ذخیره و بازیابی اطلاعات (کارشناسی ارشد)

دروس ارائه شده قبلی

۱٫ طراحی سیستم های کتابداری و اطلاع رسانی نوین در آموزش عالی (دکتری)
۲٫ روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی (کارشناسی)
۳٫ داده کاوی (کارشناسی ارشد)
۴٫ ذخیره و بازیابی اطلاعات (کارشناسی ارشد)
۵٫ روش تحقیق (کارشناسی ارشد)
۶٫ روش های بازنمایی اطلاعات (کارشناسی ارشد)
۷٫ روشهای تحقیق پیشرفته درعلوم تربیتی وروان (کارشناسی ارشد)
۸٫ سمینار تحقیق (کارشناسی ارشد)
۹٫ کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی (کارشناسی ارشد)
۱۰٫ مدیریت دانش سازمانی (کارشناسی ارشد)
۱۱٫ نظام های اطلاعات مدیریت (کارشناسی ارشد)

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

۱٫ A. Mozafari, M. Haji zeinolabedini, F. Pazooki, “Study of Serial Bibliographic Records in the Catalog of the National Library of Iran” , SERIALS REVIEW, Vol.4, pp.1-28, 2018.
۲٫ A. Zarei, E. Amir inanloo, M. Haji zeinolabedini, “Examination of SAVE marketing mix situation in public libraries of Tehran” , Library Philosophy and Practice, pp.1-16, 2018.
۳٫ M. Haji zeinolabedini, “Comparison of Persian bibliographic records with FRBR” , ELECTRONIC LIBRARY, Vol.35, pp.916-933, 2017.
۴٫ F. Pazooki, M. Haji zeinolabedini, S. Arastoopoor , “Acceptance and Viewpoint of Iranian Catalogers Regarding RDA The Case of the National Library and Archive of Iran” , Cataloging and Classification Quarterly, Vol.6-7, pp.640-659, 2014.
۵٫ F. Pazooki, M. Haji zeinolabedini, S. Arastoopoor , “Implementation Issues in the Iranian National Bibliography An Analysis of Bibliographic Records” , Cataloging and Classification Quarterly, Vol.6-7, pp.1-19, 2014.
۶٫ S. Nadi ravandi, M. Haji zeinolabedini, “Comparison of Used Metadata Elements in Digital Libraries in IRAN with Dublin Core Standard” , International Journal of Research in Engineering and Technology(IJRET), Vol.3, pp.398-403, 2013.
۷٫ S. Nadi ravandi, M. Haji zeinolabedini, “Parameters for Designing and Evaluating of Digital Libraries” , IFLA Journal, Vol.0, pp.6-13, 2010.
۸٫ S. Rezaei sharifabadi, A. Khosravi, M. Haji zeinolabedini, “A study on the feasibility of authority Control of web-based Persian medical databases An Iranian experience” , INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND NUMERICAL SIMULATION (), Vol.2, pp.1-14, 2009.
۹٫ M. Haji zeinolabedini, L. Maktabifard, F. Osareh, “Collaboration Analysis of World National Library websites via webometric methods” , Journal of Scince and Tecchnology of Agriculture and Natural Resources, Vol.3, pp.19-26, 2006.

۱۰٫ ح. عباسی کسانی, م. حاجی زین العابدینی, “آسیبشناسی یادگیری الکترونیکی دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس مدل خان” , مطالعات کتابداری و علم اطلاعات, نسخه ۴, صفحات:۲۲۷-۲۳۹, ۱۳۹۶٫
۱۱٫ م. رضائی زاده, ا. خراسانی, ن. براری, م. حاجی زین العابدینی, “بررسی میزان تطابق فعالیتها و روشهای تدریس در دورههای یادگیری الکترونیکی با نظریههای یادگیری” , تدریس پژوهشی, نسخه ۴, صفحات:۱۷-۳۱, ۱۳۹۶٫
۱۲٫ ن. عالیشان کرمی, م. حاجی زین العابدینی, “بررسی کاربرد و نقش هستانشناسی در نظامهای بازیابی اطلاعات زیستپزشکی” , مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی, نسخه ۴, صفحات:۳۲۷-۳۴۰, ۱۳۹۶٫
۱۳٫ آ. دانش فاطمیه, م. حاجی زین العابدینی, “اعتبارسنجی دایرهالمعارفهای کودکان و نوجوانان منتشرشده بین سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۵” , کتاب ماه کلیات, نسخه ۱۳-۱۴, صفحات:۲۰۹-۲۲۸, ۱۳۹۶٫
۱۴٫ ا. آقایی میرک آباد, م. حاجی زین العابدینی, ا. آقایی میرک آباد, “کاربردهای اینترنت اشیا در کتابخانههای دانشگاهی” , نشاء علم, نسخه ۲, صفحات:۱۲۹-۱۳۵, ۱۳۹۶٫
۱۵٫ پ. علیخانی, م. رضائی زاده, م. حاجی زین العابدینی, “شناسایی ابعاد تاثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده بر خدمات کتابخانه ای” , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی, ۱۳۹۶٫
۱۶٫ س. ملک محمدی, م. حاجی زین العابدینی, “یک دهه نشر کتاب در حوزه علم اطلاعات و دانششناسی ایران (۱۳۸۱-۱۳۹۰)” , مطالعات کتابداری و علم اطلاعات, نسخه ۱, صفحات:۱۷-۲۳, ۱۳۹۶٫
۱۷٫ م. حاجی زین العابدینی, م. رفعتی, “بررسی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران” , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, نسخه ۱, صفحات:۳۲۱-۳۳۷, ۱۳۹۶٫
۱۸٫ ن. گلدانی, م. حاجی زین العابدینی, “تحلیل متنکاوی از توییتهای کتابخانههای دانشگاهی” , کتاب ماه کلیات, نسخه ۱۵, صفحات:۲۲۵-۲۴۹, ۱۳۹۶٫
۱۹٫ س. کشاورزیان, ف. پازوکی, م. حاجی زین العابدینی, “از ا ف آربی آر تا پ ر س ا ا گسترشی برای مدل سازی و مدیریت اطلاعات کتابشناختی پیایندها” , فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, نسخه ۲۷, صفحات:۱۸۳-۱۹۰, ۱۳۹۵٫
۲۰٫ س. ملک محمدی, م. حاجی زین العابدینی, “تحلیل استنادی مقالات دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات” , علم سنجی کاسپین, نسخه ۲, صفحات:۳۸-۴۷, ۱۳۹۵٫
۲۱٫ م. حاجی زین العابدینی, ف. پازوکی, ع. باغستانی تجلی, “کارتون و کتاب مطالعه میزان شناخت، علاقه مندی و مراجعه کودکان به کتاب پس از مشاهده کارتون ها” , پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات, نسخه ۳, صفحات:۵۱-۷۵, ۱۳۹۵٫
۲۲٫ م. رفعتی, م. حاجی زین العابدینی, “بررسی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران” , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی, نسخه ۷, صفحات:۳۲۱-۳۳۷, ۱۳۹۵٫
۲۳٫ . دهقانی زاده, م. حاجی زین العابدینی, . حسن زاده, “استناد سنجی استنادی مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از سال ۱۳۸۵-۱۳۹۰” , فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی, نسخه ۱, صفحات:۹۹-۱۱۱, ۱۳۹۵٫
۲۴٫ ط. ابوالقاسم مسلمان, ع. مومنی, م. حاجی زین العابدینی, “بررسی میزان دقت در بازیابی منابع شنیداری با استفاده از الگوریتم کی-مینز” , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی, نسخه ۶, صفحات:۳۲۱-۳۳۷, ۱۳۹۵٫
۲۵٫ ع. مظفری , م. حاجی زین العابدینی, “بررسی وضعیت پیشینه های کتاب شناختی پیایندهای فارسی موجود در فهرست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران” , فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, نسخه ۲۷, صفحات:۹۷-۱۰۹, ۱۳۹۵٫
۲۶٫ ف. خراسانی پور, م. حاجی زین العابدینی, ف. نوشین فرد, “سنجش انتظارات اعضا بخش نابینایان و کم بینایان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از امکانات کتابخانه رقومی” , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی, نسخه ۱, صفحات:۱۲۱-۱۳۸, ۱۳۹۵٫
۲۷٫ م. حاجی زین العابدینی, “تحلیل استنادی مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه تهران” , پژوهشنامه علم سنجی, نسخه ۱, صفحات:۹۹-۱۱۱, ۱۳۹۵٫
۲۸٫ م. حاجی زین العابدینی, “واکاوی حقیقت در کلاف سر در گم خبر” , دانش شناسی, نسخه -, صفحات:—, ۱۳۹۵٫
۲۹٫ م. رحمانی, م. حاجی زین العابدینی, “سنجش میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مفهوم استناد” , مدیریت اطلاعات و دانش شناسی, نسخه ۱, صفحات:۱۲۶-۱۴۰, ۱۳۹۵٫
۳۰٫ ر. کوارویی, م. حاجی زین العابدینی, ع. مومنی, “بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی” , دانش شناسی, نسخه ۲, صفحات:۸۱-۱۰۰, ۱۳۹۴٫
۳۱٫ م. حاجی زین العابدینی, “کافی است آن فاصله طلایی را پیدا کنید” , دانش شناسی, نسخه -, صفحات:۱-۳, ۱۳۹۴٫
۳۲٫ م. حاجی زین العابدینی, “همیشه بر سر دوراهی” , دانش شناسی, نسخه -, صفحات:۱-۱, ۱۳۹۴٫
۳۳٫ ش. شجاعی کاریزکی, م. حاجی زین العابدینی, س. شاپوری, “تاثیر کتاب درمانی بر کاهش میزان افسردگی در کودکان مطالعه موردی بهزیستی استان تهران” , تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, نسخه -, صفحات:—, ۱۳۹۴٫
۳۴٫ ش. صادقی گورجی, ع. پوراحمد, م. حاجی زین العابدینی, ث. ضیایی, “ارزیابی کارآمدی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات نویسندگان دارای شکل های گوناگون نام بررسی ضریب بازیافت و دقت” , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی, نسخه ۵, صفحات:۲۰۱-۲۱۶, ۱۳۹۴٫
۳۵٫ ط. ابوالقاسم مسلمان, م. حاجی زین العابدینی, ع. مومنی, “بررسی میزان دقت در بازیابی منابع دیداری و شنیداری با استفاده از الگوریتم کی- مینز” , دانش شناسی, نسخه ۸, صفحات:۱-۱۲, ۱۳۹۴٫
۳۶٫ م. حاجی زین العابدینی, “پوری هم پر کشید” , روزنامه ایران, نسخه -, صفحات:۱-۱, ۱۳۹۴٫
۳۷٫ م. حاجی زین العابدینی, “نوشتار درمانی” , کتاب ماه کلیات, نسخه ۲, صفحات:۲۵۹-۲۶۳, ۱۳۹۴٫
۳۸٫ م. رحمانی, م. حاجی زین العابدینی, “کاربردهای داده کاوی در علم اطلاعات و دانش شناسی” , مدیریت اطلاعات و دانش شناسی, نسخه ۲, صفحات:۲۳-۳۲, ۱۳۹۴٫
۳۹٫ م. رحمانی, م. حاجی زین العابدینی, “مقایسه جامعیت و عملکرد پایگاه های اطلاعاتی ساینس دایرکت و اشپرینگر” , مدیریت اطلاعات و دانش شناسی, نسخه ۴, صفحات:۶۳-۷۴, ۱۳۹۴٫
۴۰٫ ع. مظفری, م. حاجی زین العابدینی, “تحلیلی بر سازماندهی پیایندها با تکیه بر قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.)” , کتابداری و اطلاع رسانی, نسخه ۴, صفحات:۳۰-۴۵, ۱۳۹۳٫
۴۱٫ م. حاجی زین العابدینی, “آیا کتاب به ترحم نیاز دارد” , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, نسخه -, صفحات:۱-۴, ۱۳۹۳٫
۴۲٫ ا. آقایی میرک آباد, م. حاجی زین العابدینی, “مقایسه برخی مراکز تاریخ شفاهی داخل و خارج از کشور براساس مولفه جستجو در وب” , گنجینه اسناد, نسخه ۲۴, صفحات:۱۲۶-۱۴۶, ۱۳۹۳٫
۴۳٫ م. ترک, ا. موسوی چلک, م. حاجی زین العابدینی, “ارزیابی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده، منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس برمبنای استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی” , مدیریت اطلاعات و دانش شناسی, نسخه ۱, صفحات:۴۶-۵۵, ۱۳۹۳٫
۴۴٫ م. حاجی زین العابدینی, “پنجاه سال مدیریت عشق در شورای کتاب کودک ایران” , فصلنامه مطالعات مدیریت, نسخه ۱, صفحات:۵۵-۶۱, ۱۳۹۳٫
۴۵٫ م. حاجی زین العابدینی, “عیار استادی” , فصلنامه مطالعات مدیریت, نسخه ۱, صفحات:۲۷-۳۰, ۱۳۹۳٫
۴۶٫ م. حاجی زین العابدینی, “فانی ماندنی” , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, نسخه -, صفحات:—, ۱۳۹۳٫
۴۷٫ م. حاجی زین العابدینی, “کتابخانه ملی نباید قرائتخانه ملی باشد” , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, نسخه -, صفحات:—, ۱۳۹۳٫
۴۸٫ م. حاجی زین العابدینی, “ما راوی ما مخاطب” , لیزر در پزشکی, نسخه -, صفحات:—, ۱۳۹۳٫
۴۹٫ م. حاجی زین العابدینی, “وقتی دکتر عباس حری استادم بود” , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی, نسخه -, صفحات:۱-۶, ۱۳۹۳٫
۵۰٫ م. دهقانی‌زاده, م. حاجی زین العابدینی, م. حسن زاده, “تحلیل استنادی مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از سال ۱۳۸۵-۱۳۹۰” , علم سنجی کاسپین, نسخه ۱, صفحات:۱۵۱-۱۶۴, ۱۳۹۳٫
۵۱٫ س. نظرنوکنده, م. حاجی زین العابدینی, س. شاپوری, “امکان سنجی ایجاد کتابخانه ملی کشاورزی ایران مطالعه موردی دیدگاه مدیران حوزه کشاورزی” , دانش شناسی, نسخه ۶, صفحات:۷۱-۸۸, ۱۳۹۲٫
۵۲٫ م. حاجی زین العابدینی, “پژوهش های خلق الله پایه” , لیزر در پزشکی, نسخه ۰, صفحات:۱-۱۲, ۱۳۹۲٫
۵۳٫ م. حاجی زین العابدینی, “سو تغذیه اطلاعاتی” , کتاب ماه کلیات, نسخه ۳, صفحات:۳-۵, ۱۳۹۲٫
۵۴٫ م. حاجی زین العابدینی, “فانوس دریایی کتابداری و اطلاع رسانی کشور” , لیزر در پزشکی, نسخه ۰, صفحات:۱-۳, ۱۳۹۲٫
۵۵٫ م. رخشانی, م. نوکاریزی, م. حاجی زین العابدینی, “توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.ا ی. در مقایسه با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن” , فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, نسخه ۴, صفحات:۸۲-۹۹, ۱۳۹۲٫
۵۶٫ خ. مرادی, م. حاجی زین العابدینی, ح. دلیلی, “داده های توصیفی و روابط کتابشناختی در پیشینه های کتابشناختی کتابخانه های دیجیتالی ایران بر اساس استاندارد آر.دی.ا ی.” , فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, نسخه ۲۴, صفحات:۲۲-۴۰, ۱۳۹۲٫
۵۷٫ خ. مرادی, م. حاجی زین العابدینی, ح. دلیلی, “شناسایی عناصر هسته پیشینه های کتابشناختی کتابخانه های دیجیتالی ایران براساس استاندارد آر.دی.ای” , فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی, نسخه ۲, صفحات:۲۱۷-۲۳۸, ۱۳۹۲٫
۵۸٫ س. نوذر, م. حاجی زین العابدینی, “بازاندیشی مفاهیم مطالعه، کتاب و سنجش سرانه مطالعه” , کتاب ماه کلیات, نسخه ۴, صفحات:۵۱-۵۷, ۱۳۹۲٫
۵۹٫ ع. دولانی, ن. حریری, م. حاجی زین العابدینی, “تحلیل وضعیت وب سایت های وزارتخانه های ایران بر اساس نرم افزارهای پیوسته کنسرسیوم جهانی وب” , کتابداری و اطلاع رسانی, نسخه ۲, صفحات:۱۴۵-۱۶۴, ۱۳۹۲٫
۶۰٫ ف. پازوکی, م. حاجی زین العابدینی, ش. ارسطوپور, “تحلیل وضعیت پیشینه های کتابشناختی فارسی موجود در کتابشناسی ملی ایران به منظور بررسی به کارگیری قواعد توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای.)” , فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی, نسخه ۱۶, صفحات:۸۹-۱۲۱, ۱۳۹۲٫
۶۱٫ م. حاجی زین العابدینی, “دستی تو را می خواند” , لیزر در پزشکی, نسخه ۰, صفحات:۱-۴, ۱۳۹۲٫
۶۲٫ م. حاجی زین العابدینی, “قیمت فکر” , لیزر در پزشکی, نسخه ۰, صفحات:۱-۴, ۱۳۹۲٫
۶۳٫ . شیبانی, ر. اسکروچی, م. حاجی زین العابدینی, . حسینی, “رتبه بندی وب سایت های دانشکده های داروسازی ایران با استفاده از ضریب تاثیرگذار وب” , مدیریت اطلاعات سلامت, نسخه ۵۰, صفحات:۴۱-۵۱, ۱۳۹۱٫
۶۴٫ ف. پازوکی, م. حاجی زین العابدینی, ش. ارسطوپور, ه. شریف‌مقدم, “دیدگاه فهرستنویسان شاغل در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره به قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و بررسی میزان پذیرش آن” , فصلنامه مطالعات ملی, نسخه ۴, صفحات:۹۴-۱۱۹, ۱۳۹۱٫
۶۵٫ ر. اسکروچی, م. حاجی زین العابدینی, س. نوذر, “بررسی مولفه های محاسبه سنجش سرانه مطالعه و ارائه چارچوبی برای محاسبه سرانه مطالعه در ایران” , تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, نسخه ۱, صفحات:۶۷-۸۸, ۱۳۹۱٫
۶۶٫ ل. مکتبی‌فرد, م. حاجی زین العابدینی, ع. خسروی, “مطالعه ادغام به عنوان یکی از مصادیق اصلی مدیریت تغییر در دو کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی تخصصی ایران” , فصلنامه علوم دارویی, نسخه ۱, صفحات:۷۹-۹۵, ۱۳۹۱٫
۶۷٫ م. شمس‌الدین, ی. نوروزی, م. حاجی زین العابدینی, “تحلیلی بر پیوندهای فراسایتی در وب سایت های کتابخانه های دانشگاه های مادر شهر تهران” , ارتباطات و آموزش, نسخه ۳, صفحات:۱-۶, ۱۳۹۱٫
۶۸٫ م. حاجی زین العابدینی, ع. خسروی, “تحلیلی بر کارکردهای وب سنجی در کتابخانه های تخصصی” , راهبرد (مرکز تحقیقات استراتژیک), نسخه ۹۲, صفحات:۹-۴۰, ۱۳۹۰٫
۶۹٫ ح. بیدختی, م. حاجی زین العابدینی, “ارزیابی منابع اطلاعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد براساس میزان پاسخدهی به پرسش های بالینی” , فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, نسخه ۴۴, صفحات:۷۷-۸۲, ۱۳۹۰٫
۷۰٫ خ. مرادی, م. حاجی زین العابدینی, “استاندارد توصیف و دسترسی به منابع (آر.دی.ا ی.) مقدمه ای بر فهرست نویسی در قرن ۲۱” , ارتباطات و آموزش, نسخه ۱, صفحات:۱-۷, ۱۳۹۰٫
۷۱٫ خ. مرادی, م. حاجی زین العابدینی, “تغییر قواعد فهرستنویسی استاندارد توصیف و دسترسی به منابع (RDA) جایگزین قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن” , فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی, نسخه ۱, صفحات:۲۶۹-۲۹۶, ۱۳۹۰٫
۷۲٫ م. علی‌بیک, ر. جمشیدی, م. حاجی زین العابدینی, ف. پاشازاده, “ارزیابی کیفی وب سایت های کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایران با استفاده از روش وب کیو .ای .ام (WebQEM)” , مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار, نسخه ۴۳, صفحات:۶۳-۷۶, ۱۳۹۰٫
۷۳٫ ع. فرج‌پهلو, م. کوکبی, ر. فتاحی, م. حاجی زین العابدینی, “ملزومات کارکردی داده های مستند (فراد) الگوی مفهومی رابطه موجودیت مستندات در پیشینه های کتابشناختی” , فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی, نسخه ۵۲, صفحات:۲۳۲-۲۶۰, ۱۳۸۹٫
۷۴٫ م. حاجی زین العابدینی, “جریان فرا مرزی اطلاعات و حاکمیت بر اینترنت” , ارتباطات و آموزش, نسخه ۲, صفحات:۱-۹, ۱۳۸۹٫
۷۵٫ م. دمرچی‌لو, م. حاجی زین العابدینی, “مقایسه جامعیت نسبی پایگاه های فارسی زبان مگ ایران، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (اس.آی.دی) و ایران مدکس در بازیابی اطلاعات حوزه دندانپزشکی” , فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی, نسخه ۴۹, صفحات:۱-۸, ۱۳۸۹٫
۷۶٫ س. نادی‌راوندی, م. حاجی زین العابدینی, “شاخص های اصلی طراحی و ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی” , فصلنامه علوم دارویی, نسخه ۳۸, صفحات:۳۷-۴۸, ۱۳۸۸٫
۷۷٫ م. حاجی زین العابدینی, “حاکمیت بر اینترنت و مدیریت اطلاعات” , اطلاع شناسی, نسخه ۱۹, صفحات:۸۱-۱۰۶, ۱۳۸۷٫
۷۸٫ م. حاجی زین العابدینی, “مسائل و تجهیزات امنیتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی بررسی جنبه های انسان مدار” , کتاب ماه, نسخه ۱۲۴, صفحات:۱-۸, ۱۳۸۷٫
۷۹٫ م. حاجی زین العابدینی, “مهندسی معکوس در کتابداری و اطلاع رسانی” , فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات, نسخه ۱, صفحات:۱۷۳-۲۰۲, ۱۳۸۷٫
۸۰٫ س. رضایی شریف آبادی, ع. خسروی, م. حاجی زین العابدینی, “امکان سنجی مهار مستندات موضوعی پایگاههای اطلاعاتی پزشکی فارسی موجود بر روی وب” , مطالعات تربیتی و روانشناسی (عنوان قبلی مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد), نسخه ۳, صفحات:۱۸۳-۲۰۱, ۱۳۸۶٫
۸۱٫ م. حاجی زین العابدینی, ع. خسروی, “معیارهای ارزیابی سایت های فارسی زبان تخصصی زنان” , فصلنامه مطالعات مدیریت, نسخه ۱, صفحات:۶۱-۸۲, ۱۳۸۶٫
۸۲٫ م. حاجی زین العابدینی, ف. عصاره, “وب سنجی اصول و مبانی” , فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند, نسخه ۱, صفحات:۱۸۹-۲۱۲, ۱۳۸۶٫
۸۳٫ م. حاجی زین العابدینی, “مهندسی ارزش در کتابداری و اطلاع رسانی با تاکید بر مدیریت اطلاعات” , فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی, نسخه ۳۶, صفحات:۳۱-۴۴, ۱۳۸۵٫
۸۴٫ م. حاجی زین العابدینی, “بازهم اندر حکایت رشته ما” , خبرنامه انجمن ریاضی ایران, نسخه ۱, صفحات:۲۶-۲۷, ۱۳۸۵٫
۸۵٫ م. حاجی زین العابدینی, “بهره گیری از روش های نوین ارتباطی در کتابخانه های عمومی” , نمای تربیت, نسخه ۵, صفحات:۱-۹, ۱۳۸۵٫
۸۶٫ م. حاجی زین العابدینی, “مستندسازی” , دائره المعارف آموزش عالی, نسخه ۱, صفحات:۱۷۳۸-۱۷۴۰, ۱۳۸۵٫
۸۷٫ م. حاجی زین العابدینی, “منابع غیر کتابی” , دائره المعارف آموزش عالی, نسخه ۱, صفحات:۱۷۵۴-۱۷۵۵, ۱۳۸۵٫
۸۸٫ م. حاجی زین العابدینی, ل. مکتبی‌فرد, ف. عصاره, “تحلیل پیوندهای وب سایت های کتابخانه های ملی جهان” , مطالعات تربیتی و روانشناسی (عنوان قبلی مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد), نسخه ۷, صفحات:۱۷۳-۱۹۴, ۱۳۸۵٫
۸۹٫ م. حاجی زین العابدینی, “خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران” , دراسات : اتحاد کتاب و ادباء الامارات, نسخه ۱, صفحات:۷۹-۱۱۰, ۱۳۸۴٫
۹۰٫ آ. دانش فاطمیه, م. حاجی زین العابدینی, “مطالعه تطبیقی مدخل های زندگی نامه در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان با دایره المعارف های چاپی مشابه انگلیسی زبان” , تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی.
۹۱٫ ف. پازوکی, ع. مظفری, م. حاجی زین العابدینی, “ررسی همخوانی استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر دی ا ی ) در فهرست پیشینه های کتاب شناختی پیایندها” , پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.
۹۲٫ ف. پازوکی, م. حاجی زین العابدینی, “به کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (RDA) در عملیاتی سازی مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکه اوچی” , مطالعات کتابداری و علم اطلاعات.
۹۳٫ م. حاجی زین العابدینی, “ملزومات کارکردی داده های مستند موضوعی” , دایر المعارف آموزش عالی، دانشنامه بزرگ فارسی.

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

۱٫ L. Nemati anaraki, M. Hajizeinalabedini, “Conceptual Model to design a Virtual Library for Iranian Universities of Medical Sciences” , In INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING 2017, 2017.
۲٫ M. Hajizeinalabedini, A. Fakhari, F. Pazooki, “Feasibility Study of Resource Description and Access (RDA) Implementation in Manuscripts Bibliographic Records in Iran” , In INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING 2017, 2017.
۳٫ A. Danesh fatemieh, M. Hajizeinalabedini, “Comparison of biographical entries within Iranian Encyclopedia for Young People and Similar English Encyclopedias” , In 12th International Conference on Heat Transfer Fluid Mechanics and Thermodynamics, 2016.
۴٫ M. Rahmani, M. Hajizeinalabedini, “Evaluation of graduate students with the concept of citation” , In 12th International Conference on Webometrics Informetrics and Scientometrics(WIS), 2016.
۵٫ N. Dehghani, A. Asnafi, M. Hajizeinalabedini, “Survey on using subscribed databases by faculty members and graduate students at Shahid Beheshti University (I.R.Iran)” , In 12th International Conference on Webometrics Informetrics and Scientometrics(WIS), 2016.
۶٫ S. Sadeghi goraji, M. Hajizeinalabedini, “Evaluation of the effectiveness of Google Scholar in authors information retrieval” , In 12th International Conference on Webometrics Informetrics and Scientometrics(WIS), 2016.
۷٫ Z. Moazami, M. Hajizeinalabedini, “Librarians and Knowledge and Information Science experts knowledge participation and use of specialized-professional social media” , In 12th International Conference on Webometrics Informetrics and Scientometrics(WIS), 2016.
۸٫ F. Pazouki, M. Hajizeinalabedini, SH. A., “Practical steps to incorporate RDA in Iran The proposed model based on views of cataloguers of the National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran” , In 11th international conference on webometrics informetrics and seientometrics (WIS) and the 16th collnet meeting 2015, 2015.
۹٫ M. Hajizeinalabedini, M. Dehghanizadeh, “Citation analysis of faculty members articles of Tehran university indexed in Islamic World Science Citation Center (ISC) from 2006-2011” , In 11th international conference on webometrics informetrics and seientometrics (WIS) and the 16th collnet meeting 2015, 2015.
۱۰٫ س. ملک محمدی, م. حاجی زین العابدینی, “بررسی وضعیت استفاده از قابلیتهای نرمافزارهای کتابخانهای در کتابخانههای تخصصی شهر اهواز” اولین کنفرانس ملی زبان شناسی کاربردی و تهیه و تدوین مطالب آموزشی, ۱۳۹۷٫
۱۱٫ ن. براری, م. حاجی زین العابدینی, س. داروند, “طبقهبندی بازنگری شده بلوم مبنایی برای ارزیابی از یادگیری الکترونیکی” همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی, ۱۳۹۶٫
۱۲٫ ا. آقایی میرک آباد, م. حاجی زین العابدینی, ا. آقایی میرک آباد, “چالشهای امنیتی فناوری آر. اف. آی. دی کتابخانهها بر اساس مولفههای اینترنت اشیا” یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت, ۱۳۹۶٫
۱۳٫ س. عشقی, م. حاجی زین العابدینی, “نمایهسازی با بهرهگیری از اصطلاحنامهها راهبردی در دادهکاوی” یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت, ۱۳۹۶٫
۱۴٫ س. ملک محمدی, م. حاجی زین العابدینی, “ارتباطات غیرکلامی و کاربران کتابخانههای دانشگاهی (مطالعه موردی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان)” یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت, ۱۳۹۶٫
۱۵٫ م. حاجی زین العابدینی, س. احمدی پور, “بررسی استفاده از تکنیک تصویرکاوی برای تحلیل محتوای وب و شبکههای اجتماعی” یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت, ۱۳۹۶٫
۱۶٫ م. سپهوند, م. حاجی زین العابدینی, ا. اصنافی, “ارزیابی وبسایت دانشگاه شهید بهشتی بر اساس معیار محتوا” یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت, ۱۳۹۶٫
۱۷٫ ر. قهرمانی پور, ا. افتحی, آ. مجاور, م. حاجی زین العابدینی, “کیفیت سجی خدمات حوزه سلامت در کتابخانه های عمومی شهرستان خوی از دیدگاه کاربران و کتابداران” اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات, ۱۳۹۵٫
۱۸٫ س. ایرانی خرم نژاد, م. حاجی زین العابدینی, “مطالعه ی وضعیت انتشارات علمی تولید شده در حوزه ی داده کاوی در پایگاه وب آو ساینس طی سال های ۱۹۹۰-۲۰۱۴” اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات, ۱۳۹۵٫
۱۹٫ آ. دانش فاطمیه, م. حاجی زین العابدینی, “سنجش سطح خوانایی مدخل های زندگی نامه در فرهنگنامه کودکان و نوجوانان” دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی, ۱۳۹۵٫
۲۰٫ س. کشاورزیان, م. حاجی زین العابدینی, “بررسی میزان آشنایی مراجعین کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد بهشهر با محتوای وب و کتابخانه های دیجیتال” دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت, ۱۳۹۵٫
۲۱٫ س. نوذر, م. حاجی زین العابدینی, “چالش های فراروی مطالعه با تامل روی مفاهیم و اهداف خواندن در ایران” دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی, ۱۳۹۵٫
۲۲٫ م. حاجی زین العابدینی, آ. اعظم , س. داودزاده سالستانی, “نوآوری شغلی در پروژه های کتابخانه ای مطالعه موردی پنج پروژه کتابخانه ای بزرگ” ساختارهای شغلی علم اطلاعات و دانش شناسی گذشته، حال و آینده, ۱۳۹۵٫
۲۳٫ ن. پروینی, م. حاجی زین العابدینی, ص. ابراهیم زاده, “مطالعه وضعیت بهره وری انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران و ت ثیر آن بر اعضا” اولین همایش ملی نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در توسعه علم, ۱۳۹۵٫
۲۴٫ ن. شکرزاده هشترودی, م. حاجی زین العابدینی, پ. فاطمه , “سازماندهی ادواری ها در محیط اطلاعاتی جدید بر اساس الگوی پ ر س ا ا” همایش نشریات علمی کشور (دومین همایش گروه و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی), ۱۳۹۵٫
۲۵٫ آ. دانش فاطمیه, م. حاجی زین العابدینی, “شیوه نگارش در زندگی نامه ها مطالعه تطبیقی کتاب های مرجع کودکان و نوجوانان” همایش ملی کتابخانه های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب, ۱۳۹۴٫
۲۶٫ ص. ابراهیم زاده, م. حاجی زین العابدینی, ن. پروینی, “بدیلی برای کلاس محوری بهره گیری از ابزارهای وب ۲ برای ارتقا بهره وری آموزش عالی” همایش ملی کتابخانه های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب, ۱۳۹۴٫
۲۷٫ م. حاجی زین العابدینی, “موراکامی کتابدار واکاوی مولفه های خواندن، کتاب، کتابخانه و کتابدار در آثار هاروکی موراکامی” همایش ملی کتابخانه های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب, ۱۳۹۴٫
۲۸٫ م. رستمی ماژین, ا. اصنافی, م. حاجی زین العابدینی, “تبلیغات در کتابخانه ها و لزوم ارزیابی اثربخشی آن” همایش ملی کتابخانه های عمومی عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب, ۱۳۹۴٫
۲۹٫ م. رستمی ماژین, م. حاجی زین العابدینی, “داده کاوی و کاربرد آن در مدیریت دانش” دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش(و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش), ۱۳۹۴٫
۳۰٫ ن. پروینی, م. حاجی زین العابدینی, ص. ابراهیم زاده, “عوامل موثر در اجرای موفق مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر تبریز” دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش(و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش), ۱۳۹۴٫
۳۱٫ آ. دانش فاطمیه, م. حاجی زین العابدینی, “ارزیابی زندگی نامه ها در کتاب های مرجع” دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی, ۱۳۹۴٫
۳۲٫ ع. باغستانی‌ تجلی, م. حاجی زین العابدینی, ف. پازوکی, “امنیت منابع و تجهیزات کتابخانه ای در برابر سرقت در کتابخانه های پردیس دانشگاه شهید بهشتی” همایش ملی ایمنی کتابخانه ها, ۱۳۹۴٫
۳۳٫ ف. ذبیحی فریدیان, م. حاجی زین العابدینی, ج. بشیری, “بررسی مدیریت بحران در کتابخانه های موسسات و مراکز تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی” همایش ملی ایمنی کتابخانه ها, ۱۳۹۴٫
۳۴٫ م. حاجی زین العابدینی, “مدیریت فضای مجازی در اقتصاد دانش محور” سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم, ۱۳۹۴٫
۳۵٫ م. حاجی زین العابدینی, ف. پازوکی, “مطالعه سالم اصول بهداشتی و تغذیه ای” همایش کتابخانه ها و سواد سلامت, ۱۳۹۴٫
۳۶٫ ف. پازوکی, م. حاجی زین العابدینی, “کارتون و کتاب مطالعه میزان شناخت، علاقه مندی و مراجعه کودکان به کتاب پس از مشاهده کارتون ها” همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی, ۱۳۹۳٫
۳۷٫ ف. پازوکی, م. حاجی زین العابدینی, “گام های عملی برای به کارگیری آر.دی.ای. در ایران الگوی پیشنهادی مبتنی بر دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران” نخستین همایش ملی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه های علوم پزشکی, ۱۳۹۳٫
۳۸٫ م. حاجی زین العابدینی, س. نادی راوندی, “بازنمایی مفهوم تفکر انتقادی در داستان های کودک بر اساس مدل رد” همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی, ۱۳۹۳٫
۳۹٫ م. حاجی زین العابدینی, م. امیری, ا. زین العابدینی, “کودکان چه تصویری را در کتاب های خود می پسندند مطالع نظرات کودکان دربار تصویرسازی کتاب ها در فهرست کتاب های برگزید شورای کتاب کودک و لاک پشت پرنده” همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی, ۱۳۹۳٫
۴۰٫ م. حاجی زین العابدینی, م. فرنقی, ا. آقایی میرک آباد, “نقش ذخیره سازی ابری در کتابخانه ها” نخستین همایش ملی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه های علوم پزشکی, ۱۳۹۳٫
۴۱٫ ه. ارشدی, ا. اصنافی, م. حاجی زین العابدینی, م. عسکری سرکله, “بررسی میزان آشنایی و بهره گیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی از قابلتیهای وب ۲ در یادگیری” هشتمین کنفرانس ملی و پنچمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی ایران, ۱۳۹۲٫
۴۲٫ ز. مهتری, م. حاجی زین العابدینی, ن. اسکندریان, “مطالعه اثربخشی تجربه های کتاب درمانی مطالعه موردی بیماران بیمارستان الزهرای اصفهان در سال ۱۳۹۰” چهاردهمین همایش انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی – همایش کتاب درمانی, ۱۳۹۲٫
۴۳٫ س. نوذر, م. حاجی زین العابدینی, “تحول مفاهیم بنیادی خواندن” فرهنگ مطالعه در ایران, ۱۳۹۲٫
۴۴٫ ف. پازوکی, م. حاجی زین العابدینی, “بررسی تحلیلی و نشانه شناختی حضور کتابدار و کتابخانه در فیلم های سینمایی” همایش ملی کتابخانه و مردم, ۱۳۹۲٫
۴۵٫ م. حاجی زین العابدینی, “ایجاد واگیری اطلاعات از طریق بازاریابی ویروسی در پورتال کتابخانه های دانشگاهی” همایش ملی کتابخانه و مردم, ۱۳۹۲٫
۴۶٫ م. حاجی زین العابدینی, م. میرحسینی, “جایگاه کتاب، کتابخانه و کتابداری در فیلم های داریوش مهرجویی مطالعه موردی فیلم های پری، درخت گلابی، نارنجی پوش، هامون” فرهنگ مطالعه در ایران, ۱۳۹۲٫

کتابهای تالیفی و تصنیفی
۱٫ “پایتخت کتاب ایران”, خانه کتاب ایران, تهران, ۱۳۹۶, شابک:۹۷۸۶۰۰۲۲۲۴۳۹۲٫
۲٫ “جشنواره تقدیر از افراد و گروه‌های برگزیده در ترویج کتاب‌خوانی”, خانه کتاب ایران, تهران, ۱۳۹۶, شابک:۹۷۸۶۰۰۲۲۲۴۳۷۸٫
۳٫ “جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در ایران”, خانه کتاب ایران, تهران, ۱۳۹۶, شابک:۹۷۸۶۰۰۲۲۲۴۳۸۵٫
۴٫ “روشهای بازنمایی اطلاعات”, سمت, تهران, ۱۳۹۶, شابک:۹۷۸۹۶۴۴۴۸۰۲۸۳٫
۵٫ “نگاهی بر یک دهه وبلاگ نویسی کتابداران ایران”, چاپار, تهران, ۱۳۹۲, شابک:۹۷۸۶۰۰۲۷۶۰۳۹۵٫
۶٫ “ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اف.آر. بی.آر) و الگوهای وابسته: فراد و فرساد (FRBR, FRAD, FRSAD)”, چاپار, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۰۷۸۶۰۰۲۷۶۰۱۴۲٫
۷٫ “نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در ایران”, کتابدار, تهران, ۱۳۹۰, شابک:۹۷۸۶۰۰۲۴۱۰۳۰۶٫
۸٫ “سازماندهی اطلاعات: رویکردها و راهکارهای نوین: مجموعه‌ مقالات اولین همایش سالانه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ۱۶ و ۱۷ اسفند ۱۳۸۵”, کتابدار؛ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران, تهران, ۱۳۸۹, شابک:۹۷۸۶۰۰۸۹۵۴۶۵۱٫
۹٫ “همایش‌نامه: مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران: جلد سوم: ۱۳۸۳-۱۳۸۵”, انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نشر چاپار, تهران, ۱۳۸۹, شابک:۹۷۸۶۰۰۵۲۴۹۶۲۰٫
۱۰٫ “از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها”, کتابدار, تهران, ۱۳۸۸, شابک:۹۷۸۶۰۰۵۴۸۹۱۰۱٫
۱۱٫ “مجموعه مقالات همایش¬های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران: جلد اول: ۱۳۷۹ – ۱۳۸۱”, کتابدار, تهران, ۱۳۸۴, شابک:۹۶۴۴۴۶۱۶۸۱٫
۱۲٫ “مجموعه مقالات همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران: جلد دوم: ۱۳۸۲”, سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران،, تهران, ۱۳۸۴, شابک:۹۷۸۹۶۴۴۴۶۱۶۹۹٫

کتابهای ترجمه

۱٫ “مبانی مدیریت برای متخصصان اطلاع‌رسانی”, سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, تهران, ۱۳۸۸, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۴۶-۲۳۳٫
۲٫ “نظریه‌های رفتارهای اطلاعاتی”, کتابدار, تهران, ۱۳۸۷, شابک:۹۷۸۹۶۴۷۱۴۳۹۳۶٫