فصلنامه صرع و سلامتی

فصلنامه علمی، آموزشی و اجتماعی متعلق به انجمن صرع ایران با مدیر مسئولی دکتر کورش قره گزلی
سردبیر: ویدا ساعی
نشانی: تهران، ابتدای بزرگراه رسالت، نرسیده به خیابان دبستان ، پلاک ۱۳۵۲، انجمن صرع ایران ، واحد پژوهش

سایت اختصاصی: www.iranepi.org

 
   
 
 
     
       
     
مطالب مرتبط