پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات
Information Sciences & Technology
رتبه علمی:  علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
دوره انتشار:  فصلنامه 
ISSN: ۲۲۵۱-۸۲۲۳ 
زبان:  فارسی 
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 
مدیر مسئول:  دکتر سیروس علیدوستی 
سردبیر:  دکتر سید رحمت الله فتاحی 
مدیر اجرایی:  نادیا حاجی عزیزی 
هیئت تحریریه:  دکتر مهری پریرخ، دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی، دکتر سیدمهدی سمائی، دکتر سیروس علیدوستی، دکتر سید رحمت الله فتاحی، دکتر عبدالحسین فرج پهلو، دکتر جعفر مهراد، دکتر نرگس نشاط
ویراستار فارسی:  حسین مختاری معمار 
ویراستار انگلیسی:  حسین مختاری معمار 
محل انتشار:  تهران 
تلفن:  ۶۶۴۹۴۹۸۰ (۰۲۱) 
نمابر:  ۶۶۴۹۴۹۸۰ (۰۲۱) 
صندوق پستی:  تهران، ۱۳۷۱-۱۳۱۸۵  
سایت اختصاصی:  jipm.irandoc.ac.ir 
نشانی الکترونیک:  jipmirandoc.ac.ir