اولین همایش ملی ارزیابی علم:ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)

دانشگاه شهید باهنر کرمان

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
۱۳۹۷-۰۹-۱۰
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
۱۳۹۷-۰۹-۲۵
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
۱۳۹۷-۱۰-۲۵
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
۱۳۹۷-۱۲-۲۵
تاریخ برگزاری
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

مطالب مرتبط