محمد پزشگی

دکتر محمد پزشگی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،

۱- شرح حال علمی:
محمد پزشگی از سال ۱۳۹۵ دانشیار پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. او زاده تهران (ایران، ۱۳۴۶) بوده و درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در علوم سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم (ع) اخذ کرده است (قم، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۷). پزشگی به درجه دکترای تخصصی علوم سیاسی خود در سال ۱۳۸۹ رسید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) و تحصیلات درس خارج خود را در حوزه علمیه قم در سال ۱۳۷۹ به اتمام رساند. او از سال ۱۳۷۸ تاکنون در دانشگاه‌های تهران و قم به تدریس علوم سیاسی پرداخته است. قلمروی تخصصی پزشگی فلسفه سیاسی اسلامی، اندیشه سیاسی و فلسفه علوم اجتماعی است. از او آثار متعددی به فارسی و زبان های دیگر منتشر شده است.

۲- سوابق تحصیلی
۱-۲٫ دانشگاهی
۱۳۸۹٫ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. دکترای تخصصی (Ph.D.) علوم سیاسی. گرایش اندیشه سیاسی.
۱۳۷۷٫ دانشگاه باقرالعلوم (ع). کارشناسی ارشد علوم سیاسی. گرایش جامعه شناسی سیاسی.
۱۳۷۳٫ دانشگاه باقرالعلوم (ع). کارشناسی علوم سیاسی و روابط بین الملل.
۲-۲٫ حوزوی
۱۳۷۹٫ حوزه علمیه قم. اتمام سطح چهار. فقه و اصول.
۱۳۶۹٫ حوزه علمیه قم. اتمام سطح سه.
۱۳۶۸٫ حوزه علمیه قم. اتمام سطح دو.
۱۳۶۷٫ حوزه علمیه قم. اتمام سطح یک.
۱۳۶۶٫ حوزه علمیه تهران و بناب. اتمام دروس مقدماتی.

۳- رتبه علمی
۲۸/۱۱/۱۳۹۵، ارتقا به مرتبه دانشیاری پژوهشی.
۱/۱۲/۱۳۸۹، ارتقا به مرتبه استادیاری پژوهشی.
۲۴/۶/۱۳۸۹، مربی پژوهشی.

۴- علایق پژوهشی
اندیشه سیاسی. فلسفه سیاسی اسلامی. فلسفه علوم اجتماعی.

۵- رساله¬های تحصیلی
۱۳۸۹٫ «پژوهشی انتقادی در باب وضعیت اندیشه سیاسی معاصر ایران (در دو دهه اخیر)». پایان¬نامه دکترا. دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
۱۳۷۷٫ «شیوه حکومت دینی در نظریه¬های معاصر ایران». پایان¬نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم سیاسی، علوم اجتماعی و تاریخ دانشگاه باقرالعلوم (ع).

۶- آثار منتشر شده
۱-۶٫ کتاب
۱۳۹۵٫ دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۲۰۱۵٫ ماهیه الفلسفه السیاسیه فی الحضاره الاسلامیه. تعریب علی آل دهری الجزائری. بیروت: مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی و المعهد العالی للعلوم و الثقافه الاسلامیه.
۱۳۹۴٫ صورت¬بندی مطالعات زنان در جهان اسلام. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. [Android].
۱۳۹۴٫ عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه. چاپ دوم. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (چاپ نخست ۱۳۹۳).
۱۳۸۹٫ صورتبندی مطالعات زنان در جهان اسلام. چاپ دوم. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (چاپ نخست ۱۳۸۷).
۱۳۸۹٫ صورت¬بندی مطالعات زنان در جهان اسلام. قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. [CD ROM].
۱۳۸۳٫ چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی. قم: بوستان کتاب.

۲-۶٫ کتاب – ویرایش علمی
۱۳۹۴٫ حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین. ج۲٫ علی اکبر علیخانی و همکاران. تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
۱۳۸۷٫ اندیشه سیاسی شرف الدین. محمد پزشکی (کوشش). قم: بوستان کتاب.

۳-۶٫ کتاب‌- مجموعه مقالات
۱۳۹۰٫ «محمد اسماعیل محلاتی». در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان. ج۱۰٫ علی¬اکبر علیخانی و همکاران. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. صص ۳۱۶-۲۷۵٫
۱۳۹۰٫ «فریدون آدمیت». در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان. ج ۱۶٫ علی¬اکبر علیخانی و همکاران. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. صص ۳۸-۱٫
۱۳۹۰٫ «حمید عنایت». در اندیشه سیاسی متفکران مسلمان. ج۱۷٫ علی¬اکبر علیخانی و همکاران. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. صص ۸۴-۵۹٫
۱۳۸۹٫ «اسلام و نظام فرهنگ جهانی». در اسلام و روابط بین الملل. دکتر حسین پوراحمدی (اهتمام). تهران: دانشگاه امام صادق. صص۴۶۷-۴۲۳٫
۱۳۸۷٫ «روش تفکر سیاسی بر اساس آموزه¬های فیلسوفان مشاء». در روش¬شناسی دانش سیاسی درتمدن اسلامی، داود فیرحی (اهتمام). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. صص ۱۸۴-۱۶۷٫
۱۳۸۷٫ «روش¬شناسی در جامعه شناسی سیاسی مسلمانان». در روش¬شناسی دانش سیاسی درتمدن اسلامی. داود فیرحی (اهتمام). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. صص ۲۸۸-۲۶۵٫
۱۳۸۷٫ «مبانی اندیشه سیاسی شرف الدین» در اندیشه سیاسی شرف الدین. محمد پزشکی (کوشش). قم: بوستان کتاب. صص ۹۵-۵۹٫
۱۳۸۶٫ «روش و سیاست در فلسفه اسلامی». در روش¬شناسی در مطالعات سیاسی اسلامی. علی اکبر علیخانی و همکاران. تهران: دانشگاه امام صادق. صص ۲۸۳-۲۶۵٫
۱۳۸۳٫ انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن. (ویراست۳). محمد پزشکی و. دیگران، چاپ ۴۵٫ قم: نشر معارف. (چاپ نخست ۱۳۷۹).
۱۳۷۹٫ انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن. (ویراست۲). محمد پزشکی و. دیگران. قم: نهاد نمایندگی ‌مقام ‌معظم ‌رهبری، معاونت‌ امور اساتید و دروس ‌معارف‌ اسلامی.
۱۳۷۷٫ انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن. (ویراست۱). محمد پزشکی و. دیگران. قم: نهاد نمایندگی ‌مقام ‌معظم ‌رهبری، معاونت‌ امور اساتید و دروس ‌معارف‌ اسلامی.

۴-۶٫ کتاب- فرهنگنامه
۱۳۹۴، محمد رضا سنگ سفیدی و محمد پزشگی. «ارشاد». حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین. ج۲٫ علی اکبر علیخانی و همکاران. تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. صص ۱۱۴-۹۳٫
۱۳۹۴، محسن الهی و محمد پزشگی. «اسراف». حکمت سیاسی اسلامی: مفاهیم بنیادین. ج۲٫ علی اکبر علیخانی و همکاران. تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. صص ۳۴۸-۳۳۱٫

۵-۶٫ مقاله- علمی پژوهشی
۱۳۹۷٫ «حکمت متعالیه: ویژگی‌های ممیز زبانشناختی» در فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه ISC (پذیرش مقاله و در دست نشر)
۱۳۹۵٫ «حکمت صدرایی: الگوهای فلسفی علم سیاست» در فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی ISC شماره سوم (پیاپی ۱۰). پاییز. صص ۱۳۰-۱۱۱٫
۱۳۹۴٫ «نظریه حرکت جوهری: تبیین هستی شناسانه در علم سیاست» در فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست متعالیه ISC. (پیاپی ۹). تابستان. صص ۴۰-۲۵٫
۱۳۹۴٫ «فقه سیاسی و تجدد: تحلیل گفتمانی فقه سیاسی مشروطیت» در فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) ISC. (پیاپی ۶۹). بهار. صص ۸۶_۵۹
۱۳۹۳٫ «پارادایم‌های علم: آیا علم سیاست دارای پارادایم می‌باشد؟» در فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) ISC. (پیاپی ۶۷). پاییز. صص ۱۳۲-۱۰۹٫
۱۳۹۳٫ «تاملی انتقادی در باب تعبیر “فلسفه مضاف” ؟! مطالعه موردی “فلسفه سیاست”» در فصلنامه علمی – پژوهشی حکمت اسلامی، ISC، ۱ (پیاپی ۳)، پاییز. صص۹۰- ۴۷٫
۱۳۹۲٫ «دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی: هویت و بنیان‌ها.» در فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست متعالیه ISC، ۳ (پیاپی ۳)، زمستان. صص ۹۸-۸۱٫
۱۳۸۸٫ صدرا، علی¬رضا و پزشکی، محمد. «گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران». در فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ISC. 39 (3)، پاییز ۱۳۸۸٫ صص – ۲۸۹ ۲۶۷٫
۱۳۸۸٫ توحیدفام، محمد و پزشکی، محمد.«رهیافتی برای مطالعه اندیشه سیاسی معاصر ایران»، در فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت¬های سیاسی و بین المللی ISC. (پیاپی ۱۷)، بهار ۱۳۸۸٫ صص ۱۹۴-۱۶۷٫

۶-۶٫مقاله- علمی ترویجی
۱۳۸۷٫ «بسط حکمت متعالیه در فلسفه سیاسی اسلامی معاصر». در فصلنامه علمی- ترویجی دانشگاه اسلامی ISC. 12 (3) (پیاپی ۳۹). پاییز. صص ۱۱۴-۹۲٫

۷-۶٫ مقاله- علمی تخصصی
۱۳۹۵، «پارادایم‌های علم: چیستی علم سیاست» در دو فصلنامه علمی- تخصصی سیاستنامه مفید. ۱ (پیاپی ۱)، پاییز و زمستان. صص۱۲۰-۱۰۷٫
۱۳۹۴٫ «تفسیر سیاسی قرآن کریم: ملاحظات روش شناختی» در فصلنامه علمی- تخصصی سپهر سیاست. ۳ (پیاپی ۳). بهار. صص ۳۰-۷٫
۱۳۹۳٫ «بررسی گفتار سیاسی روشنفکران گفتگویی: از ارایه تا نقد درون گفتاری.» در فصلنامه علمی- تخصصی سپهر سیاست، ۱ (پیاپی ۱)، پاییز. صص ۶۰-۳۹٫
۱۳۹۱٫ «تحلیلی فلسفی از طبقه‌بندی علوم در تمدن اسلامی». در فصلنامه علمی- تخصصی سپهر سیاست، ۲ (پیش‌شماره)، زمستان. صص ۲۲-۹٫
۱۳۹۰، «منادی وحدت روشی در فلسفه اسلامی: نگاهی به نگاه فلسفی حائری یزدی در تفاوت با علامه طباطبائی»، مهرنامه، شماره ۱۳، سال دوم، تیر، صص ۲۲۱و۲۲۲٫
۱۳۹۰، «داستان ما و غرب: نگاهی به تاریخ‌نگاری عبدالهادی حائری»، مهرنامه، شماره۱۱، سال دوم، اردیبهشت، ص ۱۸۰٫

 

۲۰۱۱٫ “Islamic Rights and Human Rights: Considerations about the problematical concept of Religious Freedom”. In Em Debate, Belo Horizonte. 3 (2), may. pp. 16- 19. Retrieved from: <http://www.opiniaopublica.ufmg.br/edicaoAtual.php>. [Accessed 27 September 2012].
۲۰۱۱٫ “Direitos islâmicos e Direitos Humanos: Considerações sobre o conceito problemático da Liberdade Religions.”traduzido por Braga de Noronha. Em Debate. 3, (2), pode:. 16- 19. Fedral Universidade de Minas Gerais, Belo Horizonte <http://www.opiniaopublica.ufmg.br/edicaoAtual.php>. [Acessado em 27 de setembro de 2012].

۱۳۸۹، «درک احساسات ادراکی: نگاهی به ادراکات اعتباری در فلسفه علامه طباطبایی»، مهرنامه، شماره ۴، سال اول، مرداد، ص ۷۹٫
۱۳۸۸٫ «بررسی مقایسه¬ای تاریخ¬نگاری فریدون آدمیت و عبدالهادی حائری». در مجله آینه پژوهش (پیاپی۱۱۵). فروردین و اردیبهشت. صص ۱۷-۱۱٫
۱۳۸۵٫ «مکتب ادینبورا و نظریه اجتماعی». دانش سیاسی. تارنمای شخصی، (آخرین بازنگری ۳ مهر ۱۳۹۰)
<http://pezeshki.blogfa.com/8503.aspx>.
۱۳۸۴٫ «صورتبندی مطالعات زنان در جهان اسلام (۲)». در فصلنامه علمی-تخصصی کتاب زنان: دبیرخانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان. ۸ (پیاپی۳۰). زمستان. صص ۱۰۸-۷۳٫
۱۳۸۴٫ «صورتبندی مطالعات زنان در جهان اسلام (۱)». در فصلنامه علمی- تخصصی کتاب زنان: دبیرخانه شورای فرهنگی اجتماعی زنان. ۸ (پیاپی ۲۹). پاییز. صص ۱۳۰-۹۲٫
۱۳۸۴٫ «مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران (رهیافت اجتهادگرا)». در فصلنامه علمی- تخصصی دانشگاه امام صادق (ع). (پیاپی ۲۶). تابستان. صص ۴۹-۲۳٫
۱۳۸۲٫ «روش¬شناسی در جامعه شناسی سیاسی مسلمانان» در فصلنامه علمی- تخصصی کتاب روش مرکز مدیریت حوزه¬های علمیه خواهران. ۱(۱) (پیاپی پیش¬شماره اول). زمستان. صص ۱۸۲-۱۶۱٫
۱۳۸۲٫ «روش تفکر سیاسی بر اساس آموزه¬های فیلسوفان مشاء». در فصلنامه علمی- تخصصی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع).، ۶ (پیاپی ۲۲).تابستان. صص ۱۵۱-۱۳۵٫
۱۳۸۱٫ «استبداد از دیدگاه قرآن» در فصلنامه علمی- تخصصی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع). ۵ (پیاپی ۱۹). پاییز. صص ۸۲-۷۱٫
۱۳۸۱، «چیستی فلسفه سیاسی اسلامی» در فصلنامه علمی- تخصصی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع). ۵ (پیاپی ۱۷). بهار. صص ۹۰-۶۷٫
۱۳۷۸٫ «شرایط حکومت دینی از نظر امام خمینی». در فصلنامه علمی- تخصصی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع). ۲ (پیاپی۵). تابستان. صص ۴۴۱-۴۰۶٫
۱۳۷۶٫ «درآمدی بر اندیشه سیاسی شهید مطهری». گزارش معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. کد گزارش ۴۱۰۲۳۶۸٫ اردیبهشت ۱۳۷۶٫ (محل نگهداری، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی).
۱۳۷۴٫ «دین، فرهنگ و توسعه» در تازه¬های اندیشه: ویژه حکومت دینی. تهران. نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی اداره کل مطبوعات داخلی. صص۵۶-۴۵٫
۱۳۷۳٫ «کارکردهای اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه در امر آموزش». در نشریه هفتمین سمینار حوزه و دانشگاه: گاهنامه. شماره ۲٫ صص۲۲-۱۷٫
۱۳۷۲٫ «درآمدی بر اندیشه سیاسی شهید مطهری» در فصلنامه داخلی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع). شماره ۶ دوره قدیم. زمستان. صص ۳۹-۲۸٫

۸-۶٫ مقاله‌- همایش¬ ملی
۱۳۹۶٫ «مبانی فلسفی نظم اجتماعی در فلسفه اسلامی» در اولین همایش ملی ناجا و تمدن نوین اسلامی، بهمن، مرکز مطالعات راهبردی ناجا. (در دست نشر)
۱۳۹۵٫ «علم سیاست و «مناقشه علوم انسانی و علوم تجربی» در فلسفه اسلامی» در همایش فلسفه‌های مضاف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. (در دست نشر)
۱۳۸۹٫ ایراد سخنرانی. «بایسته‌های روشنفکری حوزوی در دهه چهارم انقلاب اسلامی» در همایش روحانیت و انقلاب اسلامی. ۱۲ اسفنده ماه. قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۱۳۸۹٫ «جستاری تطبیقی درباب سرشت و جایگاه فلسفه سیاسی: مورد علامه محمد حسین طباطبائی و مهدی حائری». در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: مجموعه مقالات. ج۲٫ شریف لک¬زایی (اهتمام). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی). صص ۲۳۶-۲۱۳٫
۱۳۸۸٫ «بررسی انتقادی اندیشه¬ورزی موج سوم اندیشه سیاسی ایران» در نواندیشی دینی: مجموعه مقالات دومین همایش نواندیشی دینی. معاونت پژوهشی و فن¬آوری دانشگاه شهید بهشتی و معاونت پژوهشی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه¬ها (اهتمام). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. صص ۳۵۸-۳۱۱٫
۱۳۸۸٫ «بسط حکمت متعالیه در فلسفه سیاسی اسلامی معاصر» در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: مجموعه مقالات. ج۱٫ شریف لک¬زایی (اهتمام). قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. صص ۴۲۴-۳۹۷٫
۱۳۸۷٫ «مطالعات سیاسی و حوزه علمیه قم» در وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر (دفتر دوم). ج۳٫ مظفر نامدار (اهتمام). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. صص ۴۳۸-۴۱۱٫
۱۳۸۶٫ «شیوه فهم سیره سیاسی پیامبر (ص) در سیاست نبوی. علی اکبر علیخانی و همکاران. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه امام صادق. صص ۵۵-۱۷٫
۱۳۸۵٫ «چالش¬های مفهومی مردم سالاری دینی» در مردم سالاری دینی: دیدگاه¬ها. ج۱٫ کاظم قاضی¬زاده (کوشش). تهران: نشرعروج. صص ۳۱۴-۲۶۵٫
۱۳۸۵٫ «دکترین مهدویت و فلسفه تاریخ هگل». همایش دکترین مهدویت، (آخرین بازنگری ۷ تیر ۱۳۹۲)
>http://www.intizar.org/vdcd2o0k6yt0f.a2y.html<
۱۳۷۸٫ «دولت قانونی به عنوان دولت دینی» در امام خمینی و حکومت اسلامی: فلسفه سیاسی (۲) مجموعه مقالات کنگره امام خمینی و حکومت اسلامی. ج ۲٫ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. صص ۱۵۰-۱۳۵٫

۹-۶٫ مقاله‌- همایش¬ بین المللی
۱۳۹۵٫ چکیده مقاله «عقلانیت استعلایی» در چکیده مقالات کنفرانس بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت. قم، نشر: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص۸۲٫
۲۰۱۵٫ «مردم سالاری اسلامی: «حسبه» به مثابه زمینه اجتماعی مردم سالاری در اسلام». ارایه شده در سمپوزیوم اسلام و دموکراسی. ترکیه. ساکاریا. دانشگاه ساکاریا. پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه. ۲۷ نوامبر(ششم آذر ماه ۱۳۹۴).
۱۳۹۱٫ «اندیشه سیاسی معاصر ایران: بررسی انتقادی». در همایش بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه ۲۰۱۰٫ ج۲٫ شهین اعوانی (کوشش). تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. صص ۱۷۶-۱۶۲٫
۱۳۸۴، «سیاست در اندیشه علامه شرف الدین». (همایش بین المللی علامه سید عبدالحسین شرف الدین). مجله کیهان فرهنگی، شماره ۲۲۲، بهار، صص ۳۴-۴۱٫

۱۰-۶٫ مقاله- نقد کتاب
۱۳۸۳٫ «نظام سیاسی و دولت در اسلام: نقد کتاب». در فصلنامه علمی- تخصصی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع). ۷ (پیاپی ۲۷). پاییز. صص ۲۳۱-۲۱۷٫
۱۳۸۰٫ «نقدی روش¬شناسانه بر کتاب درآمدی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی» در فصلنامه علمی- تخصصی معارف: ویژنامه درس انقلاب اسلامی. اسفند. صص ۱۶۰-۱۵۲٫
۱۳۸۰٫ «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام: نقد و معرفی». در فصلنامه علمی- تخصصی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع). ۴ (پیاپی ۱۵). پاییز. صص ۳۳۵-۳۰۹٫
۱۳۷۹٫ «کتاب اندیشه سیاسی کشفی در بوته نقد». درفصلنامه علمی- تخصصی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع). ۳ (پیاپی ۱۰). پاییز. صص ۲۱۸-۲۰۷٫

۱۱-۶٫ مقاله-نقد آثار من
۱۳۹۱٫ «جستاری درباب سرشت و جایگاه فلسفه سیاسی». در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه. ناقد احمد رضا یزدانی مقدم. دفتر سوم سخنرانی‌ها و نشست‌های همایش. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. صص ۱۷۰-۱۵۷٫
۱۳۹۰٫ «نقد کتابِ چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی». در مطالعات سیاسی. رجبعلی اسفندیار (اهتمام). قم. نشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. صص ۳۴۸-۳۲۷٫
۱۳۸۴٫ «چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی: نقد کتاب» در فصلنامه پژوهش و حوزه؛ ویژه علوم و اندیشه سیاسی، محسن رضوانی (کوشش). ۶ (۱و۲) (پیاپی ۲۲-۲۱). صص ۲۸۶-۲۷۰٫

۷- کرسی‌ها
۱-۷٫ کرسی‌ها: کرسی‌ عرضه و نقد دیدگاه علمی
۱۳۹۵٫ کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان «درآمدی بر تفسیر سیاسی قرآن کریم»، انجمن مطالعات سیاسی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (ناقد)
۲-۷٫ کرسی‌ها: کرسی‌ ترویجی
۱۳۹۷٫ کرسی ترویجی با عنوان «تفکر روشنفکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت». دانشگاه مفید. (ناقد)
۱۳۹۵٫ کرسی ترویجی با عنوان «انقلاب اسلامی و نبرد نمادها»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (ناقد)
۱۳۹۵٫ کرسی ترویجی با عنوان «عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (ارایه دهنده)
۱۳۹۵٫ کرسی ترویجی با عنوان «انتخابات از نگاه فقه»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (ناقد)

۸- آثار در دست انتشار
۱-۸٫ کتاب «پژوهشی انتقادی درباب اندیشه سیاسی معاصر ایران.» دانشگاه مفید. (در دست ارزیابی.)
۲-۸ کتاب «درآمدی بر فلسفه علم سیاست بر اساس حکمت متعالیه». به سفارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (در دست نشر.)
۳-۸ مقاله «مطالعات اسلامی». به سفارش دانشنامه اسلام معاصر به نشانی اینترنتیwww.eci-ir/index1.php . (در دست نشر.)
۴-۸ مقاله «الگوهای فلسفی علم سیاست بر اساس حکمت متعالیه». به سفارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. (در دست ارزیابی.)
۵-۸٫ مقاله «الگوهای سیاسی حکمت متعالیه». مجله الرسائل (ارزیابی)
۶-۸٫ مقاله «حکمت متعالیه: چیستی جامعه». یادنامه استاد محقق داماد (ارزیابی)
۷-۸٫ مقاله «حکمت متعالیه: امر واقع اجتماعی». پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی و اسلامی، کمیسیون علوم سیاسی (ارزیابی)
۸-۸٫ مقاله «واقع‌گرایی: مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه». فصلنامه حکمت اسلامی (ارزیابی)

۹- طرح¬های در دست اجرا
۱-۹ نظریه واقع‌گرایی متعالی، به سفارش قطب‌های فکری- فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. (در دست پژوهش.)

۱۰- مصاحبه¬ها و گفتگوها
۱۳۸۹٫ «بزرگترین حکیم متعالی خداوند است». پایگاه خبری، تحلیلی اهل البیت علیهم السلام (ابنا). مصاحبه کننده رضا لک¬زایی. (آخرین بازنگری ۴ مهر ۱۳۹۱)
> http://www.abna.ir/data.asp?lang=&id=133612> .
۱۳۸۸٫ «جلسه نقد و بررسی کتاب روش¬شناسی علوم سیاسی». در نامه سیاست، نشریه خبری- اطلاع رسانی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم، شماره¬های ۵ و ۶، بهمن ۸۷- اردیبهشت ۱۳۸۸، ص ۲۱٫
۱۳۸۸٫ «دلایل نحیف بودن فلسفه سیاسی در تمدن اسلامی». در نامه سیاست، نشریه خبری- اطلاع رسانی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم، شماره¬های ۵ و ۶، بهمن ۸۷- اردیبهشت ۱۳۸۸، ص ۱۹٫
۱۳۸۶٫ «مسایل جدید فلسفه سیاسی معاصر در گفتگو با دکتر معینی علمداری». مصاحبه¬کننده محمد پزشکی و احمد بستانی، در دانش سیاسی. (آخرین بازنمایی ۵ مهر ۱۳۹۱)
<http://pezeshki.blogfa.com/8602.aspx>.
۱۳۸۳٫ «چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی». مصاحبه کننده محمد الله¬خواه. در روزنامه رسالت، سه شنبه ۶ مرداد، ص ۷٫

۱۱- راهنمایی و مشاوره پایان¬نامه
۱۳۸۷٫موقف العلماء و النخب فی العالم العربی من الحضاره الغربیه، استاد راهنما محمد پزشکی. نگارش وفی الشناوه. موسسه عالی علوم انسانی. کارشناسی علوم سیاسی.
۱۳۸۱٫ مواضع اسماعیلیان در برابر مغولان. استاد راهنما دکتر وهاب ولی. استاد مشاور محمد پزشکی. نگارش آزاده دقیق مهابادی، دانشگاه باقرالعلوم (ع). کارشناسی تاریخ.

۱۲- سایت¬ها
۱۳۹۵، کانال من در تلگرام
@mohammadpezeshgi
۱۳۹۵، صفحه شخصی من در اسکولار گوگل
http://Scholar.Google.sk/citations?user=VLfuO31AAAJ&hl=sk
۱۳۹۲، صفحه شخصی من در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
http://rm.isca.ac.ir/fa/scholarmainpage.html?userid=2658
۱۳۹۰٫صفحه شخصی من در آکادمیا به نشانی
http://isca.academia.edu/MohammadPezeshki
۱۳۸۷، صفحه شخصی من در LinkedIn
http://ir.linkedin.com/pub/mohammad-pezeshgi-phd/39/3b9/262
۱۳۸۷٫ صفحه شخصی من در پایگاه اندیشه¬وران به نشانی
http://mpezeshki.andishvaran.com/fa/ScholarMainpage.html.
۱۳۸۳٫ وبلاگ دانش سیاسی به نشانی http://pezeshki.blogfa.com

۱۳- جوایز و لوح¬های تقدیر
۱۳۹۴٫ دریافت لوح تقدیر، جایزه و تندیس بنیاد ملی نخبگان استان قم.
۱۳۹۴٫ دریافت لوح تقدیر، جایزه و تندیس به مناسبت «رتبه نخست پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی».
۱۳۸۸٫ دریافت لوح تقدیر و جایزه از شانزدهمین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی برای نگارش کتاب «صورتبندی ‌مطالعات زنان در جهان اسلام»، جهاد دانشگاهی، آبان ماه.
۱۳۸۷٫ دریافت تندیس، لوح تقدیر و جوایز از نخستین جشنواره تجلیل از مولفان کتاب¬های درسی و کمک درسی معارف اسلامی، برای نگارش کتاب «انقلاب اسلامی چرایی و چگونگی رخداد آن»، دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه¬ها، دی ماه.
۱۳۸۵٫ دریافت تدیس از دوره اولِ دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی (۱۳۸۵- ۱۳۸۴)، برای کتاب «چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی»، مرکز تحقیقات حکومت اسلامی وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.
۱۳۸۵٫ انتخاب و دریافت جایزه و لوح تقدیر هشتمین دوره جشنواره دین¬پژوهان کشور، برای کتاب « روش¬شناسی در اندیشه سیاسی کلاسیک اسلامی»، زمستان.
۱۳۸۵٫ انتخاب و دریافت تندیس و جایزه نخستین همایش تجلیل از نخبگان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، پاییز.
۱۳۸۵٫ دریافت لوح تقدیر نخستین کنگره ملی علوم انسانی: وضعیت امروز، چشم انداز فردا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند.
۱۳۸۳٫ دریافت لوح تقدیر و تندیس کنگره بین المللی علامه سید عبدالحسین شرف الدین، پاییز.
۱۳۸۲٫ دریافت لوح تقدیر، تندیس و جایزه پنجمین دوره دین پژوهان کشور وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای کتاب «چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی».

۱۴- کمیته علمی همایش¬ها
۱۳۹۳٫ «کنگره جهانی جریان‌های افراظی و تکفیری از دیدگاه عامای اسلام»، بیت آیه الله العظمی مکارم شیرازی و آیه الله العظمی سبحانی، قم.
۱۳۹۰٫ همایش «دانش سیاسی»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
۱۳۸۸٫ همایش «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
۱۳۷۴٫ همایش «انقلاب اسلامی و ریشه¬های آن»، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه¬ها، قم.

۱۵- فرصت¬های مطالعاتی و بورسیه¬های پژوهشی
۱۳۸۹٫ فرصت مطالعاتی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفورد به برزیل از ۷Oct.- 26Sep. (15- 4 مهر).
۱۳۸۹٫ فرصت مطالعاتی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفورد به تفلیس گرجستان از ۱۳-۷sep. (22-16 شهریور).

۱۶- شرکت در کارگاه¬های علمی- پژوهشی
۱۳۹۱، شرکت در سلسله کارگاه¬های ویرایش و نگارش، استاد انصاری، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از ۲۳/۳/۹۱ تا ۶/۴/۹۱، ۱۸ ساعت.
۱۳۹۰، شرکت در کارگاه آموزشی «مدیریت اطلاعات علمی»، دکتر سلطانی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۲۸/۹/۹۰، ۵ ساعت.
۱۳۹۰، شرکت در کارگاه علمی- پژوهشی «روش خوانش متون فلسفه سیاسی کلاسیک یونان»، دکتر مصطفی یونسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از ۲۱/۷/۹۰ الی ۱۰/۹/۹۰، ۱۶ ساعت.
۱۳۸۹-۱۳۸۸، شرکت در کارگاه علمی-پژوهشی «اندیشه شناسی سیاسی»، دکتر عباس منوچهری، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۶/۱۲/۸۸- ۲۳/۲/۹۰، ۱۲ ساعت.
۱۳۸۹-۱۳۸۸، شرکت در کارگاه علمی-پژوهشی «اندیشه سیاسی در ایران معاصر»، دکتر داود فیرحی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۵/۱۲/۸۸- ۱۶/۲/۸۹، ۸ ساعت.
۱۳۸۸، شرکت در کارگاه علمی «فقه مشروطه»، دکتر داود فیرحی، انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم، ۴۰ ساعت.
۱۳۸۸، شرکت در کارگاه علمی «منابع فقه سیاسی مشروطه»، دکتر داود فیرحی، انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم، ۴۰ ساعت.
۱۳۸۷، شرکت در کارگاه علمی-پژوهشی «نسبت دین و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر»، دکتر داود فیرحی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۵/۶/۸۷- ۱۳/۶/۸۷، ۱۰ ساعت.
۱۳۸۷-۱۳۸۶، شرکت در کارگاه علمی-پژوهشی «جنگ و صلح از منظر فلسفه سیاسی معاصر»، دکتر محمد لگنهاوزن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بهمن ۸۶-فروردین ۸۷٫
۱۳۸۵، شرکت در کارگاه علمی «اصول و روش نگارش علمی»، دکتر علی¬اصغر سلطانی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۶/۶/۸۵- ۲۲/۹/۸۵، ۲۴ ساعت.

۱۷- برگزاری کارگاه¬های علمی
۱۳۹۶-۱۳۹۵، برگزاری کارگاه دانش افزایی «پاراگراف نویسی و آیین نگارش مقدماتی»، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۵/۱۱/۱۳۹۵ تا ۲۴/۵/۱۳۹۶، ۳۸ ساعت.
۱۳۹۴، برگزاری کارگاه «مقاله نویسی علمی»، مدرسه معصومیه، ۲۳ آبان ماه، ۳ ساعت.
۱۳۹۳، برگزاری کارگاه «مقاله نویسی علمی»، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بهمن ماه، ۸ ساعت.
۱۳۹۱-۱۳۹۰، برگزاری کارگاه علمی «روش¬شناسی نگرش¬های جدید»، انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم، ۱۳/۲/۹۰، ۱۵ ساعت .
۱۳۹۰-۱۳۸۹، برگزاری کارگاه علمی« روش¬شناسی تفهمی»، انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم، ۲۵/۹/۸۹، ۱۵ ساعت.
۱۳۹۰-۱۳۸۹، برگزاری کارگاه علمی «روش¬شناسی تجربی»، انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم، ۲۰/۴/۹۰، ۱۵ ساعت.

۱۸- تدریس
۱-۱۸٫ دوره دکترا و سطح ۴
روش شناسی در علوم سیاسی.
۲-۱۸٫ دوره کارشناسی ارشد و سطح ۳
آیین نگارش دانشگاهی (۱)
آیین نگارش دانشگاهی (۲)
تبیین اندیشه سیاسی.
جریان‌ شناسی مطالعات زنان در جهان اسلام.
روش تحقیق در روابط بین الملل.
روش¬ شناسی سیاسی.
سمینار افکار سیاسی غرب از نیمه دوم قرن نوزده.
شناخت اندیشه¬های سیاسی.
کاربرد نظریه¬های سیاسی در قرن بیستم.
مبانی نظری اندیشه سیاسی غرب.
۳-۱۸٫ دوره کارشناسی و سطح ۲
انقلاب اسلامی و ریشه¬های آن.
تاریخ اسلام.
جامعه شناسی سیاسی.
روش¬ تحقیق در علوم سیاسی، الف.
روش¬ تحقیق در علوم سیاسی، ب.
نظام¬های سیاسی مقایسه¬ای.
مبانی جامعه¬شناسی.
مبانی علم سیاست.

۱۹- ارزیابی کتاب و مقالات
کتاب سال حوزه
پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
جشنواره (سازمان تبلیغات اسلامی)
جشنواره بین المللی امام خمینی (انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم)
کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام.
همایش دانش سیاسی.
همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه.
فصلنامه علمی- پژوهشی کتاب زنان
فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت‌های سیاسی و بین المللی (دانشگاه شهید بهشتی)
فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست متعالیه (انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم)
فصلنامه علمی- پژوهشی حکمت اسلامی (مجمع عالی حکمت اسلامی)
فصلنامه علمی- تخصصی سپهر سیاست (دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم)
فصلنامه علمی- تخصصی حبل المتین (حوزه‌های علمیه اهل سنت)

۲۰- مشاغل علمی- اجرایی
۱۳۹۴ – ۱۳۹۶، مدیر گروه برنامه ریزی و بودجه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۱۳۹۴ تاکنون، دبیر بخش فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی.
مهر ماه ۱۳۹۲ تاکنون، عضویت گروه فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت.
۱۳۸۹ تاکنون ، مدیر گروه روش شناسی انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم.
۱/۱۲/۱۳۸۹ تاکنون، استادیار پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۱/۱۲/۱۳۸۹- ۱/۶/۱۳۸۹، مربی پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۱۳۸۷، عضو کمیته علمی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه.
۱۳۸۱- ۱۳۸۰، مدیر گروه فلسفه سیاسی، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی.
۱۳۷۹- ۱۳۷۸، مربی آموزشی، گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع).
۱۳۷۴، عضو هیات علمی سمینار انقلاب اسلامی و ریشه¬های آن، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه¬ها.
۱۳۷۴، عضو گروه علوم سیاسی، مرکز تحقیقات اسلامی صدا و سیمای مرکز قم.
۱۳۷۳، عضو هیات تحریریه هفتمین همایش حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۱۳۷۳، عضو هیات تحریریه نخستین همایش امام خمینی و فرهنگ عاشورا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

مطالب مرتبط