سید على اصغر سلطانى

سوابق تحصیلى:
ارتقاء به دانشیاری، ۱۳۹۲، دانشگاه باقرالعلوم، قم
دکتری زبان‌شناسی همگانی: ۱۳۸۳-۱۳۷۷، دانشگاه علامه طباطبایى، تهران.
کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی: ۱۳۷۵-۱۳۷۱، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی: ۱۳۷۱-۱۳۶۶، دانشگاه شهید بهشتى، تهران.

سوابق استخدامی:
۱۳۹۱-۱۳۹۷ رئیس دانشکده زبان‌های خارجی و مطالعات بین‌فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم.
۱۳۹۰-۱۳۹۱، مدیر گروه زبان انگلیسی، دانشگاه باقرالعلوم، قم.
۱۳۷۶-۱۳۸۵، رئیس مرکز زبان‌های خارجی، دانشگاه باقرالعلوم، قم.
۱۳۷۵-۱۳۷۶، مدیر گروه زبان انگلیسی، دانشگاه باقرالعلوم، قم.
۱۳۷۵ تاکنون، عضو هیات علمی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه باقرالعلوم، قم.

سوابق پژوهشى:
۱- کتاب‌ها
سلطانی، سید علی اصغر؛ سلیمی، صهبا (مترجمان)(زیر چاپ). روش تحقیق در زبان‌شناسی. تالیف لیا لیتوسلیتی.
سلطانی، سید علی اصغر (زیر چاپ). نگارش دانشگاهی: پژوهش نویسی. نشر لوگوس.
سلطانی، سید علی اصغر (زیرچاپ). نگارش دانشگاهی: مقاله نویسی. نشر لوگوس.
سلطانی، سید علی اصغر (۱۳۹۶) نگارش دانشگاهی: پاراگراف نویسی. نشر لوگوس
سلطانی، سید علی اصغر؛ شولتز، اکهرد؛ صدیق، سعدی (۱۳۹۲). عربی معاصر. تهران: نشر علم.
سلطانی، سید علی اصغر (۱۳۹۰) اصول و روش نگارش دانشگاهی. قم: انتشارات دانشگاه مفید.
سلطانی، سید علی اصغر (۱۳۸۴) قدرت، گفتمان، و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر نی.

۲- مقاله‌ها
سلطانی سید علی اصغر و چهارسوقی امین، تینا ().اقناع یا سفسطه: مطالعه رتوریکی نطق های موافق و مخالف نمایندگان مجلس شورای اسلامی. جستارهای زبانی.
سلطانی، سید علی اصغر و کرمی، زهرا (۱۳۹۶). تحلیل گفتمانی مفهوم عشق در ترانه های مردم پسند ایرانی. در فصلنامه زبانشناسی اجتماعی. دانشگاه پیام نور.
سلطانی، سید علی اصغر؛ مقدسی نیا، مهدی؛ تکتبار فیروزجایی، حسین (۱۳۹۶). نقش های کاربردشناختی صلوات در گفتار فارسی زبانان ایرانی و عرب زبانان عراقی. در فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم، شماره ۱٫
سلطانی، سید علی اصغر و مرشدی، پویا (زیر چاپ). تعامل و تقابل گفتمانی: نشانه شناسی گفتمانی گوزنها. در فصلنامه ارتباطات. دانشگاه تهران
سلطانی، سید علی اصغر و ظهرابی، فاطمه (۱۳۹۵). سعادت آباد کجاست؟ نشانه شناسی گفتمانی فیلم سعادت آباد ساخته مازیار میری. در مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات. شماره ۱۶٫
سلطانی، سید علی اصغر، مقدسی نیا مهدی (۱۳۹۵). سازوکارهای ادب ورزی در نامه نگاری دوره مملوکی با تاکید بر کتاب صبح الاعشی. دوماهنامه جستارهای زبانی، دوره ۷ شماره ۵٫
سلطانی، سید علی اصغر، مقدسی نیا مهدی (۱۳۹۵). بررسی کنش‌های فراگفتاری در نوع متفاوت از فرامین قرآنی و شیوه برخورد مترجمان انگلیسی با آن. در دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، دوره ۳، شماره ۶٫
سلطانی، سید علی اصغر و مقدسی نیا، مهدی (۱۳۹۵). مواجهه مطبوعات ایران و عربستان در بازنمایی منا: فاجعه یا حادثه؟ در فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۷۳٫
سلطانی، سید علی اصغر و تفرشی، امیر علی (۱۳۹۴). تحلیل گفتمان برنامه های تولیدی شبکه »من و تو». فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، شماره ۳٫
سلطانی، سید علی اصغر (۱۳۹۳). نشانه¬شناسی گفتمانی یک «جدائی». فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی. شماره ۲۲-۱٫
راوردراد، اعظم؛ سلطانی، سید علی اصغر؛ سوزنکار، مرجانه (۱۳۹۳). بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم به همین سادگی. در جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره ۶ شماره ۲، صص. ۲۱۳-۲۳۸٫
سلطانی، سید علی اصغر؛ مقدسی‌نیا، مهدی (۱۳۹۳). کاربردشناسی زبان و ادب‌ورزی در برخی از ادعیه شیعه. در جستارهای زبانی. دانشگاه تربیت مدرس.
آهنگر، عباسعلی؛ سلطانی، سید علی اصغر؛ خوشخونژاد، علی ضامن (۱۳۹۳). تحلیل گفتمانی انشقاق جریان اصولگرا به خرده گفتمان‌های جبه پایداری و جبهه متحد اصولگرایی در انتخابات ۱۳۹۰٫ در پژوهش‌های زبانشناسی، سال ۶ شماره ۱٫
غیاثیان، مریم السادات؛ روشن، بلقیس؛ سلطانی، سید علی اصغر؛ نامور، زهرا (۱۳۹۳). تحلیل اپیزودی فعالیت هسته‌ای ایران در مطبوعات غرب. در فصلنامه جستارهای زبانی. دانشگاه تربیت مدرس.
سلطانی، سید علی اصغر؛ بنایی، بنت الهدی (۱۳۹۳). بررسی نشانه‌شناختی عناصر دینی در فیلم «نشانه‌ها» اثر شیامالان.» در زبان‌پژوهی. دانشگاه الزهرا.
سلطانی، سید علی اصغر؛ بنایی، بنت الهدی (۱۳۹۲). بازنمایی عناصر دینی در فیلم‌های سینمایی: مطالعه موردی فیلم آواتار. در مجموعه مقالات سومین هم اندیشی زبان‌شناسی و مطالعات بین‌ارشته‌ای: مطالعات اجتماعی و فرهنگی زبان. تهران: انتشارات انجمن زبان-شناسی ایران و دانشگاه الزهرا.
سلطانی، سید علی اصغر؛ شاه‌قاسمی، احسان (۱۳۸۹) «آیا این مرد به بمب اتم دست پیدا می‌کند؟ (نگاهی به بازنمایی مناقشات اتمی ایران در مطبوعات آمریکا)» در مجله جهانی رسانه، شماره ۱۰٫
سلطانی، سید علی اصغر؛ یحیایی، سبحان (۱۳۸۹). تحلیلی بر بازنمود گفتمان مشروعیت وبری در متن رسانه‌ای: مطالعه موردی مستند سفر انقلابی از کریستین امانپور-سی ان ان. در مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، شماره ۱۹٫
سلطانی، سید علی اصغر؛ میرانی، گودرز (۱۳۸۸) «نظامهای نشانه‌ای دلالت‌گر در صفحه اول روزنامه‌ها» در مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، شماره ۱۵٫
سلطانی، سید علی اصغر؛ ناصری راد، محسن (۱۳۸۸) ترجمه «چارچوبی برای تحلیل گفتمان سیاسی در رسانه ها» نورمن فرکلاف، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۷٫
سلطانی، سید علی اصغر؛ تفضلی، بیژن؛ صدقی چوکانلو، رضا (۱۳۸۷) «تحلیل گفتمان سیاسی رسانه¬ها»، در فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۲٫
سلطانی، سید علی اصغر (۱۳۸۶) «تحلیل گفتمانی فیلم‌های سیاسی-اجتماعی: نگاهی به پارتی سامان مقدم» در مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۹٫
سلطانی، سید علی اصغر (۱۳۸۴) «تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش» در فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۲۸٫
سلطانی، سید علی اصغر (۱۳۷۸) ترجمه «گفتمان‌‏هاى قیاس‌‏ناپذیر»، الستر پنیکوک، فصلنامه علوم سیاسى، شماره ۴٫
سلطانی، سید علی اصغر (۱۳۷۷) ترجمه «نظریه گفتمان»، دیوید هوارث، فصلنامه علوم سیاسى، شماره ۲٫

Soltani Esterabadi, M., Sultani, A. A., Sedigh Ziabari, R (2016). Iran’s Nuclear Program in the United State of America Press on the basis of Critical Discourse Analysis (van Leeuwen 2008). In Journal of Language Sciences and Linguistics, Vol 4 (1), pp. 1-4.
Soltani Estarabadi, M., Sultani, A. A., Sedigh Ziabari, R (2016). Iran’s Nuclear Program in the Iranian Press on the basis of Critical Discourse Analysis (Van Leeuwen 2008). In Journal of Language Sciences and Linguistics, Vol., 2 (1), 17-20,.
Ahangar, A. A; Sultani, A. A., Khoshkhonezhad, Alizamen (2014). A Critical Study of News Discourse: Iran’s Tenth Presidential Election of 2009 (1388) in Keyhan and Etemad Newspapers. In International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW). Vol. 6 (1). Pp. 151-169.

۳- طرح‌های پژوهشی
• گونه¬شناسی رویکردهای کاربردشناختی و تحلیل گفتمانی به مطالعات قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در دست اجرا.
• اصول و روش نگارش دانشگاهی، ۱۳۹۰، دانشگاه مفید

۴- مقاله‌های ارائه شده در کفرانس‌ها
سلطانی، سید علی اصغر (۱۳۹۲). کاربردهای تحلیل گفتمان در مطالعات روابط عمومی. در همایش تحقیقات کاربردی و پیشرفته در روابط عمومی. مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما.
سلطانی، سید علی اصغر؛ بنایی، بنت الهدی (۱۳۹۲). بازنمایی عناصر دینی در فیلم¬های سینمایی: مطالعه موردی فیلم آواتار. در سومین هم اندیشی زبانشناسی و مطالعات بینارشته ای، دانشگاه الزهرا، تهران.

• Grounding Strategies in Discourse Analysis, Third Lodz Symposium on Linguistic Pragmatics, Lodz, Poland, 2006
• A Discourse Analysis of the Socio-political Changes of the Islamic Revolution 1997-2003, 9th Int. Pragmatics Conference, Riva del Garda, Italy, 2005

سلطانی، سید علی اصغر (۱۳۸۳) «تحلیل گفتمانی ظهور و افول اصلاح¬طلبان» در مجموعه مقاله ششمین کنفرانس انجمن زبانشناسی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
سلطانی، سید علی اصغر (۱۳۸۳) «تحلیل گفتمانی فیلم¬های سیاسی-اجتماعی»، دومین هم اندیشی نشانه شناسی هنر، دانشگاه هنر، تهران.

۵- برگزاری کارگاه‌ها
• کارگاه مبانی نگارش و پژوهش نویسی، (در مراکز علمی متعدد از ۱۳۸۰ تاکنون
• کارگاه تحلیل گفتمان و کاربردهای آن در حوزه های مختلفی چون زبانشناسی، تاریخ، مطالعات دینی و قرآنی، مطالعات زنان، مطالعات سینما و رسانه در مراکز متعدد از سال ۱۳۸۵ تاکنون.
• کارگاه نشانه‌شناسی در حوزه رسانه ها در صدا و سیما (چندین بار)

عضویت در انجمن‌ها
• انجمن علوم قرآنی ایران، ۱۳۹۲ تا کنون
• انجمن ارتباطات ایران، ۱۳۸۷ تاکنون.
• انجمن زبان¬شناسی ایران، ۱۳۸۴ تاکنون.
• انجمن بین المللی پراگماتیکس International Pragmatics Association، ۲۰۰۵ تاکنون.