مرزبندی قومیتی (نهادها قدرت و شبکه‌ها)

در کتاب حاضر مباحث قومیت و قوم گرایی از منظر چگونگی عملکردشان مور بحث قرار گرفته اند. حرف اصلی نویسنده آن است که تممی مفاهیم و مقولات، آداب و رسوم، نهادها و نمادها، ویژگی های زبانی و تاریخی و نژادی و جغرافیایی که برای تبیین قومیت به کار گرفته می شوند نمی توانند در عمل به تعریف جماعتی جدا از سایرین بینجامند مگر آنکه بتوانند به میانجی ترسیم مرزهای مشخصی میان یکی و دیگری وجهی عملی بیابند.

مطالب مرتبط