فهرست مجلات معتبر سال ۹۷ رشته تاریخ

فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته تاریخ بر اساس اعتبار، تاریخ تصویب و نام سردبیر آن که در سال ۹۷ مورد ارزیابی قرار گرفته اند:

۱٫ اسناد بهارستان – کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی – علمی – ترویجی – دی ۹۱ – منصوره اتحادیه
۲٫ پژوهشنامه تاریخ اسلام ـ انجمن ایرانی تاریخ اسلام علمی ـ پژوهشی– خرداد ۹۰ – سیدعلیرضا واسعی
۳٫ پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ – علمی ـ ترویجی خرداد ۹۱ – شهرام یوسفی فر
۴٫ پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی (مقالات و بررسی ها سابق) ـ دانشگاه تهران– علمی ـ پژوهشی مرداد ۷۴ – احمد بادکوبه هزاوه
۵٫ پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران- دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاهها– علمی ـ پژوهشی خرداد ۹۱ – محمدرضا نصیری
۶٫ پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی – پژوهشی– فروردین ۹۱ – محمد ابراهیم زارعی
۷٫ پژوهشهای تاریخی (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه اصفهان علمی ـ پژوهشی- خرداد ۸۰ – مرتضی دهقان نژاد
۸٫ پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام – دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی ـ پژوهشی- فروردین ۹۷- فاطمه جان احمدی
۹٫ پژوهشهای علوم تاریخی (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی – خرداد ۹۰- منصور صفت گل
۱۰٫ پژوهه باستان سنجی – دانشگاه هنر اسلامی تبریز علمی ـ پژوهشی– پاییز و زمستان ۹۴- کمال الدین نیکنامی
۱۱٫ تاریخ اسلام و ایران (علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه الزهرا – علمی ـ پژوهشی– تیر ۸۰- علی محمد ولوی
۱۲٫ تاریخ ایران (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه شهید بهشتی علمی ـ پژوهشی – خرداد ۸۳ – محمد علی اکبری
۱۳٫ تاریخ روابط خارجی ـ وزارت امور خارجه علمی- ترویجی – خرداد۹۰ – محمد علی کاظم بیگی
۱۴٫ تاریخ علم ـ پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی – خرداد ۸۷ – حسین معصومی همدانی
۱۵٫ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها- دانشگاه معارف اسلامی علمی ـ پژوهشی – مرداد ۹۱ – فاطمه جان احمدی
۱۶٫ تاریخ نامه ایران بعد از اسلام (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تبریز علمی ـ پژوهشی – خرداد ۸۰ – رضا دهقانی
۱۷٫ تاریخ نگری و تاریخ نگاری – دانشگاه الزهراء علمی ـ پژوهشی – پاییز و زمستان ۹۲ – علی محمد ولوی
۱۸٫ تاریخ و تمدن اسلامی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی ـ پژوهشی – اسفند ۸۸ – هادی عالمزاده
۱۹٫ تاریخ و فرهنگ (مطالعات اسلامی سابق) ـ دانشگاه فردوسی مشهد علمی ـ پژوهشی – خرداد ۸۰ – اصغر منتظر القائم
۲۰٫ تحقیقات تاریخ اجتماعی ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ با همکاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی – خرداد ۹۰ – شهرام یوسفی فر
۲۱٫ جستارهای تاریخی (فرهنگ ویژه تاریخ سابق) ـ پژوهشگاه علوم انسانی علمی ـ پژوهشی – اسفند۹۰ – پروین ترکمنی آذر
۲۲٫ سخن تاریخ – جامعه المصطفی العالمیه علمی – ترویجی – دی ۹۲ – نعمت الله صفری فروشانی
۲۳٫ مطالعات باستانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) ـ دانشگاه تهران علمی ـ پژوهشی – خرداد ۸۰ – کمالالدین نیکنامی
۲۴٫ مطالعات تاریخ اسلام ـ پژوهشکده تاریخ اسلام علمی ـ پژوهشی – بهمن ۸۹ – مهدی محقق
۲۵٫ مطالعات تاریخ انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا علمی – ترویجی – پاییز ۹۳ – محمدامیر شیخ نوری
۲۶٫ مطالعات تاریخ فرهنگی ـ انجمن ایرانی تاریخ علمی ـ پژوهشی – آبان ۹۰ – علیمحمد ولوی
۲۷٫ مطالعات تاریخی جهان اسلام – جامعه المصطفی العالمیه علمی – پژوهشی – فروردین ۹۲ – نعمت الله صفری فروشانی
۲۸٫ مطالعات تاریخی جنگ- انجمن ایرانی تاریخ با همکاری دانشگاه اراک علمی – پژوهشی – بهار ۹۷ – عبداله متولی
۲۹٫ Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان ـ با همکاری دانشگاههای دیگر علمی ـ پژوهشی – مهر ۸۹ – مهدی مرتضوی
۳۰٫ انجمن علمی -Archaeologists Iranian of Society the of Journal International باستان شناسی ایران علمی ـ پژوهشی spring2015&winter,1.No حامد وحدتی

مطالب مرتبط