بایگانی دسته بندی

تاریخ

در این قسمت کتاب‌های مربوط به حوزه تاریخ ارائه خواهد شد

The Wiley Blackwell History of Islam

Armando Salvatore and Roberto Tottoli, "The Wiley Blackwell History of Islam"  English | ISBN: 0470657545 | 2018 | 688 pages A theoretically rich, nuanced history of Islam and Islamic civilization with a unique sociological…