بررسی ارتباط آموزش‌های فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار کار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در سال ۸۳-۱۳۸۲

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته برنامه ريزي آموزشي

چكيده تحقيق:

بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.

در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.

به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:

– دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.

  • مهارت فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
  • مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، نسبت به برنامه هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي رسمي، شناخت كمي دارند.
  • مديران صنايع، ميزان قابليت مهارتهاي آموزشي فارغ التحصيلان مراكز فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) را با پيشرفتهاي فناوري كم برآورد مي كنند.
  • مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) در فناوري اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي آنها با نيازهاي بازار كار را بيشتر از زياد برآورد كرده اند.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه 2
بيان مسئله 5
اهميت و ضرورت پژوهش 6
اهداف تحقيق 7
سؤالات تحقيق 8
تعاريف عملياتي واژه ها 11
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق
مقدمه 13
مفهوم رشد و توسعة اقتصادي 14
عوامل توسعه اقتصادي 15
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي 15
آموزش 18
تعريف آموزش و پرورش 20
مفهوم برنامه ريزي آموزشي 23
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي 24
نيازسنجي آموزشي 27
مفهوم نياز 29
منابع نيازهاي آموزشي 30
انواع نيازسنجي 32
كار 34
عرضة نيروي كار 37
بازار كار 38
نياز بازار كار 39
مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار 44
ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار 48
تعاريف آموزش فني و حرفه اي 49
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي 51
نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار 57
آموزش فني و حرفه اي در ايران 59
سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران

 

59

 

تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه سوم توسعه…

مشكلات و تنگناها

نقاط ضعف مشكلات تنگناها

چالشهاي آينده بخش فني و حرفه‌اي‌

سياست‌هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي

سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي

راهكارهاي اجرايي

 

63

64

65

68

69

70

72

تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟ 78
مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات 81
ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات 89
دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات 82
تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي‌كند 82
روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است

83

 

84

پيشينة پژوهش 85
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
مقدمه 93
جامعة آماري 94
نمونة آماري 95
روش تحقيق 96
ابزار جمع آوري اطلاعات 96
اعتبار و پايائي پرسشنامه 97
روش تجزيه و تحليل داده ها 99
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده 101
آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق 102
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق 104
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق 106
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق 108
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق 110
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق 111
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق 112
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 115
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق 116
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق 120
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق 122
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق 123
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق 124
محدوديتها و تنگناهاي پژوهش 126
پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي 127
منابع و مأخذ 128
– پيوستها

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 1-2: عملكرد آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي 74-1367 63
جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول 103
جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول 103
جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول 103
جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم 105
جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم 105
جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم 105
جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم 107
جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم 107
جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم 107
جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم 109
جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم 109
جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم 109
جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم 110
جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم 111
جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم 112
جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم 112
جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم 113
جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم 114
جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم 114

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

مقدمه

تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است.

استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و عوامل فرهنگي و اجتماعي داشته است. (سبحان الهي، مديريت و توسعه)

عملكرد يك سازمان وقتي مي تواند مطلوب و مناسب باشد كه نيروهايي ذيصلاح و با كيفيت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترين شغل استفاده كند.

در واقع نيروي پيش برندة ماشين و تكنولوژي انسانها هستند. امروزه براي ادامة حيات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژي و دانش فني كافي نيست، چرا كه سرعت رشد به اندازه اي است كه فرصت يادگيري را بسيار كوتاهتر و درنتيجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژي را براي رقابت پيچيده تر كرده است. لذا توليد دانش فني و تكنولوژي براي رقابت، از عوامل اساسي براي ادامة حيات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب مي شود.

اين كار فقط با منابع انساني مستعد و با كيفيت و در اختيار داشتن ابزار مناسب و لازم عملي است. لذا ثروت اساسي يك سازمان، نيروي انساني با دانش و مهارت (يعني سرمايه هاي فكري) آن سازمان است.

علي رغم نقش كليدي آموزش فني و حرفه اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه مورد اذعان و حتي تاكيد اغلب سياستمداران و صاحبنظران است. اين آموزش هاي پرهزينه از لحاظ پاسخ گوئي به انتظارات جامعه و سؤال اصلي نظام آموزشي (= چه آموزشي با چه كيفيتي و به چه ميزان؟?) در موقعيت قابل دفاع قرار ندارد. زيرا هرساله خسارت هاي بسيار زيادي از اين بابت به كشور وارد مي آيد ولي اين روند رو به رشد تداوم دارد، كه اين وضعيت ريشه در نگرش نادرست به آموزش فني و حرفه اي دارد. علت بروز معضل آموزش فني و حرفه اي اين است كه به هر صورت، تعاملي بودن اين آموزش ها به دست فراموشي سپرده شده است. مجريان آموزش فني و حرفه اي، آن را پديده اي صرفاً آموزشي مي بينند. تصميمات آموزشي تنها توسط مقامات آموزشي و اغلب بدون اطلاع كافي از نيازهاي شغلي و نظر طرف هاي ذينفع اتخاذ مي شود. (ملكي، 1381، صفحة 186)

آموزش به حكم انجام تكليف، عادت، امكانات موجود و يا روحيه توسعه طلبي تحقق مي يابد و بر همين اساس نيز به سؤالات اصلي نظام آموزش فني و حرفه اي پاسخ داده مي شود. اما آموزش فني و حرفه اي داراي دو وجه توأمان آموزشي و شغلي است كه ميان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزيت قابليت استفاده از اطلاعات بازخوردي و مكانيسم خوداصلاحي مي تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فني و حرفه اي نظامند زمينه مشاركت در تصميم گيري و انجام هزينه فراهم است.

رشته هاي آموزشي، مواد آموزشي، تعداد آموزش گيرنده، محل اشتغال و … از نتيجه تعامل و عوامل طرف هاي آموزشي (دستگاهاي مجري آموزش) و طرف هاي شغلي (دستگاههاي بهره بردار از محصول آموزش، كارآموزان، اوليا، كارفرمايان و …) تعيين مي شود.

لذا نواقص و اشكالات آموزش به تدريج در طول زمان رفع مي شود و ناهماهنگي دانش و توانمنديهاي آموزش ديدگان فني و حرفه اي از لحاظ كمي و كيفي و از نظر مكاني يا زماني با خواسته متقاضيان كم تر رخ خواهد داد. به اين دلايل تعاملي ديدن آموزش فني و حرفه اي و فراهم كردن امكان تحقق هرچه بيشتر آن، اساسي ترين قدم براي اصلاح اين آموزش ها خواهد بود.

 

بيان مسئله:

چنين به نظر مي رسد كه هنرجويان فني و حرفه اي به جايگاه و پايگاه شغلي قابل ملاحظه اي كه نمود موجهي در بازار كار كشور داتشه باشد، دست نيافته‌اند. و به رغم هزينه هاي سرشاري كه صرف تجهيز اين نيروها شده، در بازار كار ايران بها و اهميت مناسبي بدان داده نشده است، در حالي كه، از طريق تجهيز و تربيت اين گونه نيروها مي توان سريع تر به پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي مورد نظر رسيد. چون آموزش هاي فني و حرفه اي، در قياس با آموزش هاي عالي از مزيت و قابليتهايي به شرح زير برخوردار است:

الف) هزينه بري اقتصادي كمتر فرآيند تجهيزات

ب) بازدهي سريع تر اقتصادي

ج) پاسخ دهي و ارضاء سريع تر نيازها و احتياجات فوري و آني بازار كار به مهارت ها و حرفه ها

د) انعطاف پذيري و قابليت انطباق با تغييرات تكنولوژي

هـ) تنها منبع تكميل كننده حلقه ارتباطي بين نيروي انساني سطوح بالا و سطوح پائين جامعه شغلي

و) بالا بودن زمينه هاي خوداتكايي شغلي و كار‏آفريني و در نتيجه وابستگي كمتر به نظام هاي مزد و حقوق بگيري و …

شايد به خاطر همين ويژگي هاي ارزنده است كه امروزه در بسياري از جوامع در حال رشد به خصوص آن ها كه دچار تنگناهاي مالي و سرمايه اي شديدتري، هستند، ايجاد انگيزه هايي كه مشوق روي آوري و گرايش منابع انساني به آموزش هاي فني و حرفه اي شود، به كانوني ترين دلمشغولي هاي سياست هاي توأم آموزش و اشتغال و مطمئن ترين راه غلبه بر بحران هاي ناشي از كمبود كادرهاي ماهر و پديده شكل گيري مازاد نيروي كار تبديل شده است. (متوسلي، صفحه 24)

آنچه اين تحقيق به دنبال آن است، بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار مي باشد. در اين تحقيق ديدگاه مديران توليد، فني و آموزش كارخانه ها و مؤسسات توليدي، به دليل مشاهدة عيني و عملي دانش و مهارت فارغ التحصيلان اين رشته ها و همچنين مطلع بودن از ميزان دانش و مهارت مورد نياز در صنايع، با توجه به تغييرات تكنولوژي، مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است.

مطالب مرتبط