رابطه تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

پروپوزال ارشد حسابداری

دانلود فایل

یکی از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت است. ترکیب دو پیامد کلی یعنی تفکیک مالكيت از مدیریت از یک سو و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری با حق انتخاب موجب شد مقوله ای جدید به نام “مدیریت سود” متولد گردد. یعنی مدیران با اعمال روش های مختلف در جهت منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروهها سود را دستکاری می نمایند (یزدانی، آزاده؛ ۱۳۸۵).
تحقیقات زیادی در سالهای اخیر به بررسی انگیزه های مختلف دستکاری سود (مدیریت سود) پرداخته اند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که شرکت ها اخبار خوب را به موقع و زودتر گزارش می کنند و اخبار بد با تاخیر در بازار منعکس می شوند. دلایل و توجيهاتی برای ارائه گزارش ها با تاخیر بیان شده اند. مثلا مدیران برای اجرای طرح فروش سهام شرکت، یا مذاکره برای انعقاد قراردادها در بهترین شرایط ممکن بکوشند؛ قبل از آن که اخبار بد و غیر منتظره افشا شود( چای و همکاران). کشف انگیزه های گزارش هرچه سریع تر اخبار خوب اهمیت زیادی دارد. با توجه به بی میلی مدیریت به انتشار زودتر اخبارید این فرضیه مطرح می شود که کسانی که اخباربد را دیرتر منتشر می کنند، در قبال انتشار این اخبار برای خود فرجه زمانی ایجاد می نمایند در این فرجه زمانی احتمال کاهش بار منفی اخباربد و نیز افزایش آستانه پذیرش مخاطبان از طریق دریافت اطلاعات مشابه از سایر شرکت ها وجود دارد.

مطالب مرتبط