موضوعات رشته مدیریت گرایش بازاریابی جهت ترجمه و پروپوزال

1. کارایی استراتژی های تجاری در بازاریابی صنعتی (2016)
2. رابطه نوآوری و دانش تجربی در بازاریابی صادراتی (2016)
3. نوآوری بازاریابی به عنوان پیامد رقابت پذیری (2016)
4. تاثیر ابزارهای ایجاد نیاز بر روی فروش اجناس جنسیتی (2016)
5. جهت گیری بازار در صنایع تبدیلی (2016)
6. بررسب تمایلات اکتشافی مشتریان بر روی پاسخ آنان به معامله (2016)
7. استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی (2016)
8. تاثیر فعالیت فیزیکی بر در آمد بازاریابی در بازار کار (2016)
9. رابطه میان خصوصیات شخصی، هوش عاطفی، بازاریابی داخلی و مدیریت خدمات و جهت گبیری مشتریان (2016)
10. بازاریابی سرگرمی، مصرف تجربی و رفتار مصرف کننده بر روی انتخاب مشتری(2016)
11. استراتژی های توسعه بازاریابی عمده در صنایع (2016)
12. به کارگیری سرمایه انسانی و مدیریت منابع انسانی در به حداکثر رساندن سود بازاریابی (2016)
13. مدل یابی معادلات ساختاری احتمال موفقیت یک فرد در بازاریابی (2016)
14. رابطه میان نوآوری خدمات و عملکرد بازاریابی (2016)