موضوعات رشته مدیریت گرایش بازاریابی جهت ترجمه و پروپوزال

۱٫ کارایی استراتژی های تجاری در بازاریابی صنعتی (۲۰۱۶)
۲٫ رابطه نوآوری و دانش تجربی در بازاریابی صادراتی (۲۰۱۶)
۳٫ نوآوری بازاریابی به عنوان پیامد رقابت پذیری (۲۰۱۶)
۴٫ تاثیر ابزارهای ایجاد نیاز بر روی فروش اجناس جنسیتی (۲۰۱۶)
۵٫ جهت گیری بازار در صنایع تبدیلی (۲۰۱۶)
۶٫ بررسب تمایلات اکتشافی مشتریان بر روی پاسخ آنان به معامله (۲۰۱۶)
۷٫ استراتژی بازاریابی رسانه های اجتماعی (۲۰۱۶)
۸٫ تاثیر فعالیت فیزیکی بر در آمد بازاریابی در بازار کار (۲۰۱۶)
۹٫ رابطه میان خصوصیات شخصی، هوش عاطفی، بازاریابی داخلی و مدیریت خدمات و جهت گبیری مشتریان (۲۰۱۶)
۱۰٫ بازاریابی سرگرمی، مصرف تجربی و رفتار مصرف کننده بر روی انتخاب مشتری(۲۰۱۶)
۱۱٫ استراتژی های توسعه بازاریابی عمده در صنایع (۲۰۱۶)
۱۲٫ به کارگیری سرمایه انسانی و مدیریت منابع انسانی در به حداکثر رساندن سود بازاریابی (۲۰۱۶)
۱۳٫ مدل یابی معادلات ساختاری احتمال موفقیت یک فرد در بازاریابی (۲۰۱۶)
۱۴٫ رابطه میان نوآوری خدمات و عملکرد بازاریابی (۲۰۱۶)