بسته مقالات معماری همیار پژوهش (شماره 1)

1. اثر پوشش گیاهی بر تعدیل احساس گرمایی فضای باز منطقه سیستان
2. ادراک شهروندان از منظر ساختمان‌های بلند شهری، نمونه موردی هتل چمران شیراز
3. ارتقای توانایی طراحی معماری مبتنی بر یادگیری طراحانۀ سازه‌‌های نوین
4. ارزیابی برنامه‌های آموزش معماری دورۀ کارشناسی در ایران از منظر توجه به مؤلفه‌های فرهنگی
5. ارزیابی کیفیت اجتماعی مسیرهای ارتباطی باز و نیمه باز پردیس دانشگاه کاشان
6. ارزیابی و مقایسۀ آسایش حرارتی در محلات مسکونی شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: محلات علی‌قلی‌آقا و دشتستان)
7. اطوار مرکز، تحلیلی بر مراتب مفهوم مرکز در معماری
8. آسیب‌شناسی برنامۀ درس طراحی در رشتۀ معماری منظر در ایران 1
9. آفرینش کمال‏ محور: «حرکت‏مندی یا پویندگی فرایندمدار» و «تجربه‏مداری در هنر، معماری و شهرسازی اسلامی»
10. آفرینش معماری به‌ روش قیاس با طبیعت
11. آموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی آن از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز
12. آموزه‌هایی از معماری اقلیمی گذرهای کاشان، تحقیق میدانی در بافت تاریخی شهر
13. بازاندیشی مفهوم سکونت در معماری
14. بازاندیشی نسبت نظر و عمل در کار معمار، با تکیه بر خوانش گادامر از آراء ارسطو دربارۀ «حکمت عملی»
15. بازآفرینی فرهنگ‌مدار در بافت تاریخی شهر قزوین با تأکید بر گردشگری شهری
16. بازخوانی «الگوی فضای میانی» در معماری ایران‌زمین
17. بازشناسی معیارهای مؤثر بر تجربه و ادراک ساکنان از چرخۀ ساخت‌وساز در محیط‌های مسکونی، نمونۀ موردی: محلۀ سادات و همت‌آباد بابلسر
18. بازشناسی مفهوم محله در شهرهای کویری ایران نمونه مطالعاتی محله‌های شهر نایین
19. بازیابی طرح و بازخوانی باغ‌های ناشناخته ایران نمونه موردی: باغ نشاط نیشابور
20. بازیابی طرح و ساختار فضایی داغ باغیِ خوی
21. باغ سعاد‌ت‌آباد اصفهان در آینۀ مثنوی گلزار سعادت
22. باغ کهنه فین و محدودۀ میان آن تا باغ فین
23. بام و بوم و مردم (بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی)
24. بررسی ارتباط میان پیکربندی فضایی و حکمت در معماری اسلامی مساجد مکتب اصفهان (نمونه‌های موردی: مسجد آقانور، مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ‌لطف‌الله)
25. بررسی بازسازی مسکن پس از سانحه از منظر تصویر ذهنی ساکنان، نمونه موردی بره‌سر پس از زلزله رودبارـ منجیل1369
26. بررسی تأثیر جهت ساختمان بر کاهش آلودگی ناشی از ریزگردها در مجموعه‌های ساختمانی، مورد مطالعاتی: بناهای شهر دزفول
27. بررسی تأثیر متقابل مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر کیفیت زندگی در محله‌های شهری با استفاده از روش معادلات ساختاری (مورد مطالعه: محله‌های سلطان میراحمد و فین کاشان)
28. بررسی تطبیقی باغ‌سازی ایران در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصیف‌های بهشتی

29. بررسی رفتار حرارتی شوادان، نمونۀ موردی: خانۀ سوزنگر دزفول
30. بررسی ریشه‌‌های ایرانی معماری آرامگاهی هند در دورۀ سلاطین دهلی، نمونۀ موردی: مقبرۀ صوفی رکنی عالم
31. بررسی سازه هدف و کاربست آن در ایجاد انگیزش در نوآموز معماری
32. بررسی سه منارۀ مهم دورۀ سلجوقی؛ چهل‌دختران اصفهان، تاریخانۀ دامغان و مسجد جامع ساوه
33. بررسی کارآمدی طرح درس «بافت فرسوده و تاریخی» جهت ورود فارغ‌التحصیلان رشتۀ شهرسازی به عرصۀ عمل بهسازی و نوسازی بافت‌‌های فرسوده و تاریخی
34. بررسی کیفیت محیطی فضاهای داخلی با تأکید بر آسایش حرارتی در خانه‌های سنتی نمونه‌های موردی: دو خانۀ قجری در شیراز
35. بررسی میزان مصرف انرژی ساختمان زیرزمینی در مقایسه با مدل مشابه بر روی سطح زمین در اقلیمهای تهران، یزد و تبریز
36. بررسی و تبیین سیر تحول سیاست‌ها و برنامه‌های حفاظت از میراث فرهنگی، بازۀ زمانی سال 1357تا1391
37. بهبود کیفی طراحی بر پایه مدیریت بهینه عوامل مؤثر
38. بهسازی حرارتی جدار ساختمان‌های موجود در اقلیم سرد در ایران با بهره‌گیری از ویژگی‌های دیوار ترومب
39. بهشت ثانی و «کوچۀ آراسته از خرمی»، شکل و جایگاه خیابان‌(ها) در جعفرآباد و قزوین صفوی
40. تأثیر خط کوفی بر خط کوفی بنایی و تحول آن تا آرم‌نویسی‌های امروز
41. تاریخ‌گذاری محراب‌های مسجد کوچه‌میر نطنز
42. تأملاتی در تعامل با فرهنگ‌ها در زمینۀ نظریه‌‌ها و اصطلاحات، نمونه: فضا و مکان
43. تأملی در مفهوم و ارزش خلاقیت: ارزش خلاقانۀ معماری مبتنی‌بر الگو (مقایسۀ چارچوب ارزشی سنتی، معاصر و اسلامی)
44. تبیین مدلی در شناسایی و تقویت عوامل تأثیرگذار بر حس مکان و خاطرۀ جمعی (نمونۀ موردی: حاشیۀ رودخانۀ دز)
45. تجربۀ معنای مکان فضای شهری: کاربرد تحلیل محتوای کیفی در کشف معنای «باغ فردوس»
46. تحلیل اصول فضایی و الگوگزینی بهینه در معماری الگوگرای معاصر ایران، بررسی موردی: سازمان میراث‌فرهنگی کشور، حسین امانت
47. تحلیل فرهنگی خانۀ سلماسی تبریز بر اساس نظریۀ رپوپورت
48. تحلیل کارایی انرژی در مدل‌های بافت شهری اقلیم گرم و خشک، نمونۀ موردی: شهر اصفهان
49. تداوم ساختار خانوادۀ گسترده در خانه‌های تک‌خانواری معاصر؛ نمونۀ موردی: بررسی سکونت خانوادگی مهاجران افغان در ایران
50. تردید در وجود تلقی جهان‌شمول از عقلانیت در رویه‌های شهرسازی
51. تزیینات معماری مسکونی دورۀ آل‌مظفر در منطقۀ یزد و جایگاه آن‌ها در خانه‌های این دوره
52. تصویر کاخ و باغ شاه موبد در مثنوی ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
53. تعریف و تدوین دستگاه واکاوی فرم معماری مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد
54. توالی معنادار فعالیت‌ها در مسکن، مطالعۀ موردی ایل قشقایی
55. جایگاه عقل در مفهوم پایداری شهر، نگاهی دیگر به مبانی نظری معماری و شهرسازی اسلامی
56. جایگاه علوم انسانی در آموزش رشتۀ بیونیک معماری
57. جایگاه مفهوم معماری در نظام طبقه‌بندی علوم مسلمانان در سده‌های نخست هجری با تکیه بر اندیشه‌های ابونصر فارابی
58. حاشیه‌نویسی در معماری: رویکردی نظام‌مند در راستای تحرک‌بخشی و توسعۀ پایه‌های نظری، پژوهشی و انتقادی معماری
59. حسّ حضور، مطلوب‌ترین برآیند ارتباطات انسان با محیط
60. حفاظت معماری و نسبت آن با تاریخ معماری، با نگاه به تجربۀ حفاظت در ایران
61. خاک و خِرَد، تأملی در شأن معماری در مثنوی معنوی
62. خوون‌چینی، تکامل و تناسب ابعاد آجر در نماسازی‌های آثار معماری دزفول
63. درآمدی بر تاریخ ذهنیت عامه در معماری ایران
64. درآمدی بر مفهوم «مفصل» در معماری براساس روش هایدگریِ ریشه‌شناسی واژه
65. رابطۀ بین محیط کالبدی معماری با نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی/ نارسایی‌توجه در کودکان 6-10 سال تهران
66. ررسی شواهد تأثیر معماری پارسی بر معماری دورۀ مائوریایی هندوستان
67. روابط بین «ویژگی‌های شناختی» و «پیکره‌بندی فضایی» محیط مصنوع، تجربه‌ای در دزفول
68. رویکردی به احیاء مهمان‌خانه قاجاری قزوین
69. ریخت‌شناسی معماری مسجد کبود تبریز
70. زمینه‌گرایی در آثار معماران غیرایرانی در دورۀ پهلوی اول (مدرسۀ البرز و ایرانشهر)
71. زندگی و پویندگی در آثار دانش‌مدار معماری اسلامی
72. سازمان فضایی شهرهای ابواب البر دوره ایلخانی
73. سازه، فرم و معماری
74. سنجش حس مکان و شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر آن در بافت تاریخی تهران (موردپژوهی: محلۀ تاریخی امامزاده یحیی)
75. سنندج شهر اُرسی؛ بررسی روند شکل‌گیری و گسترش هنر اُرسی‌سازی براساس نمونه‌های موجود
76. سیر تحول حرم حضرت معصومه(س) با تأکید بر سلسله‌مراتب ورود (تشرف) از دورۀ صفوی تا دورۀ قاجار
77. سیر تحول کاشیکاری در آثار معماری دوره صفویه تا امروز
78. سیر تحول نگاه جامعۀ حرفه‌ای به تکنولوژی ساختمان در ایران پس از انقلاب اسلامی (1389-1357) در خلال مطبوعات تخصصی
79. سیر شکل‌گیری میدان نقش ‌جهان اصفهان

80. سیرتحول رابطۀ ساختاری باغ و شهر در سازمان فضایی شیراز از سدۀ چهارم تا دوازدهم هجری قمری
81. شأن کیفیت در معماری اسلامی، با استناد به آراء ابن‌عربی
82. شناخت الگوی کارکرد فضا در حسینیه‌های شهر تفت
83. شناخت ساختار کالبدی قلعه روستای خورانق با رویکرد تأثیرپذیری از الگوهای رفتاری
84. صورت ایوان در معماری ایرانی، از آغاز تا سده‌های نخستین اسلامی
85. طراحی پیاده‌راه و تأثیر آن بر کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهرها، مطالعه موردی پیاده‌راه تربیت تبریز
86. طراحی معماری به کمک پیشینه‌ها؛ مطالعۀ شیوه‌های بهره‌گیری معماران حرفه‌ای ایران از پیشینه‌های طراحی
87. عمارت‌های باغ نظر شیراز و دگرگونی‌های کالبدی- کارکردی آن‌ها
88. عوامل کالبدی مؤثر بر ادراک تراکم در محیط‌های مسکونی، نمونۀ موردی: محلات مسکونی شهر مشهد
89. فرایند دستیابی به نمای دوپوستۀ دارای بهره وری مناسب انرژی، نمونه موردی یک ساختمان اداری در تهران
90. فهم چیستی پوشش پتکانه از طریق تحلیل نمونه‌های نخستین در معماری ایران
91. قابوس‌نامۀ معماری ایران؛ بازخوانی مفاهیم و کارکردهای گنبد قابوس
92. قلمروهای تفاهمی، بررسی موردی: ایجاد تلارپیش در ماسوله
93. گزارش علمی: بررسی چگونگیِ کاربرد اسناد در مطالعات تاریخ معماری ایران
94. گزارش علمی: خلاصه ای از نظریۀ «راه جاویدان در طراحی و ساخت در هنر و معماری اسلامی»
95. گزارش علمی: روز درختکاری، بازگشت درختان مثمر و چشم‌انداز مرمت طرح کاشت در باغ فین
96. گزارش علمی: کرسی‌ نظریه‌پردازی، فضای حیات طیّبه؛ شهر آرمانی اسلام
97. گزارش علمی: نقاشی ایرانی در مقام منبع تاریخ معماری ایران

98. گزارش علمی: نقش دانشکده‌های معماری در نقشۀ راه تحقق معماری شایستۀ ایران اسلامی (نمونۀ موردی: تلاش‌های دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان)
99. گونه شناسی مسجد ـ مدرسه در معماری اسلامی ایران، بررسی چگونگی ارتباط میان فضای آموزشی و نیایشی
100. گونه‌شناسی تحلیلی مساجد تاریخی حوزۀ فرهنگی کردستان ایران
101. گونه‌شناسی خانه‌های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد، از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول
102. گونه‌شناسی مزارهای اسلامی در ایران، بر اساس مفاهیم قدسی تشبیه، تنزیه، جمال و جلال
103. گونه‌شناسی مساجد بلوچستان ایران، از دورۀ قاجاریه تا معاصر
104. الگوهای کالبدی حسینیه‌ها: ریشه‌ها و تحولات
105. الگوی تجربۀ فعال در آموزش معماری تدوین مدلی برای کسب دانش عملی طراحی از طریق رویکرد طراحانه به مصادیق معماری
106. الگوی طراحی شهری بیشاپور
107. محتوای آموزش معماری در ایران و میزان موفقیت دوره کارشناسی در انتقال این محتوا
108. محلۀ عودلاجان، میراث شهری در تقابل بین سنت و مدرنیته
109. محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر؛ تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی
110. مدرسۀ جعفرآباد بنایی ناشناخته از دورۀ صفوی
111. مستندنگاری و حفاظت پوشش گیاهی باغ‌های تاریخی، نمونه موردی: باغ فین کاشان
112. مسکن مِلکی و دائمی یا مسکن موقّت و استیجاری در شهرهای دانش‌مدار
113. مطالعه و تبیین چارچوب و راهبردهای حفاظت از بازار تاریخی نراق و محدودۀ شهری پیرامون
114. مطالعۀ تطبیقی بازار تجاری و بازار اجتماعی با نگاهی معطوف به بازارهای تاریخی دزفول و شوشتر به‌عنوان بازار تجاری
115. مطالعۀ کارکرد سازۀ آبی حصار سوم محوطۀ باستانی چغازنبیل با مطالعۀ میدانی و مدل‌سازی هیدرولیکی‌ـ هیدرولوژیکی
116. معماری بی‌زمان، وحدت جوهرۀ عقلی و گوناگونی پویندۀ صورت‏ها در ادوار به‌هم‌پیوستۀ تاریخ
117. معماریِ سلطنتیِ هخامنشی: نمادی از فناوری و خِرد انسانی در عهد باستان
118. معماری طبایع: تبیین رویکردی دربارۀ نسبت انسان و محیط مصنوع بر مبنای چهارگانه‌ها
119. معماریِ گم‌شده: خانقاه در خراسان سدۀ پنجم
120. معماری نویافتۀ دورۀ ساسانی در منطقۀ دماوند
121. معیارهای قلمرو عمومی خوب شهر
122. مفهوم معماری در برهۀ گذار از دورۀ ساسانیان به دوران اسلامی، درآمدی بر تاریخ مفهومی معماری ایران
123. مقایسه تطبیقی باغ های تخت شیراز و قصر قجر تهران
124. مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دورۀ اسلامی
125. نخستین یادگار دوران اسلامی کاشان؛ بررسی فرم، سازه و شیوۀ ساخت منارۀ مسجدجامع کاشان
126. نقدی بر پژوهش‌های تفسیری‌تاریخی درخصوص معماری معاصر ایران، نمونۀ موردی: معماری دورۀ پهلوی اول
127. نقش بازآفرینی مجازی در حفاظت از آثار تاریخی در نمونۀ مطالعاتی ایوان ‌موزائیک شهر بیشاپور
128. نقش تدابیر اقلیمی مبتنی بر جابه‌جایی فصلی در طب سنتی بر سلامت انسان و تأثیر آن بر شکل‎گیری سازمان فضایی معماری مسکونی سنتی ایران
129. نقش سایه در باغ ایرانی، بررسی شرایط آسایش اقلیمی در باغ جهان‌نما و باغ دلگشا
130. نقش شبکۀ مادی‌ها درتحولات سازمان فضایی اصفهان تاریخی، از آغاز تا پایان دورۀ صفوی
131. نورپردازی طبیعی در خانه‌های سنتی کاشان، نمونۀ موردی: خانۀ عامری‌ها
132. نویافته های سردر مسجد جامع ارگ بم پس از زلزله سال 1382
133. واکاوی تعامل بین گونه‌های شکلی مسکن سنتی و ارتباطات فضایی با استفاده از ابزار نحو فضا (نمونۀ موردی: خانه‌های سنتی کاشان)
134. واکاوی سبک‌های یادگیری دانشجویان برای ارتقای آموزش معماری (مطالعۀ موردی: دانشجویان معماری دانشگاه ارومیه)
135. واکاوی نسبت سازماندهی فضایی شهر ری و راه‌های آن از آغاز اسلام تا پیش از حملۀ مغول
136. وایتِ خانه: روشی برای فهم و بازنمایی مطلوبیتِ تجربۀ زیسته در خانه
137. ویژگی‌های بصری شاخص تزئینات گچبری‌ معماری عصر ایلخانی
138. ویژگی‌های محیطی مؤثر در افزایش کیفیت زندگی ساکنان خانه‌های سالمندان، (نمونه موردی: خانه‌های سالمندان ناحیۀ شمیرانات در استان تهران)
139. همنشینی آرایه‌های تنگ‌بری و فرم سفالینه‌های دورۀ صفوی، مطالعۀ موردی تنگ‌بری‌های کوشک هشت‌بهشت و کاخ عالی‌قاپو اصفهان
140. یادداشت فنی: خانه (از آغاز پهلوی اول تا دهۀ چهل شمسی)
141. یادداشت فنی: سرمایه‌های اجتماعی در حفاظت شهری شهر تاریخی نراق

مطالب مرتبط