مسافری از خراسان

سیری در زندگی خواجه نصیرالدین طوسی

 حسین رمضانی خردمردی

 

نکته

در سال ۶۱۶ ه.ق زمانی که خواجه به عنوان عالمی جامع و حکیمی برجسته شهرت یافت، هجوم اول مغولان به فرماندهی چنگیزخان و سپس شکست سلطان محمد خوارزمشاه، سرزمین ایران به ویژه منطقه خراسان را در نا امنی و ترسی مرگبار فرو برد و خواجه نیز مانند بسیاری دیگر از مردم، جلای وطن اختیار کرده، ابتدا به عراق رفت و سپس در مراجعت نزد شهاب الدین آمده و از آنجا مجددا به خراسان بازگشت. در این زمان «ناصر الدین عبدالرحیم بن ابی منصور» – که در سال ۶۲۴ ه.ق از سوی علاء الدین محمد بن حسن، پادشاه اسماعیلیان، محتشم قهستان شده بود – از خواجه دعوت کرد که در قلعه «سرتخت» پایتخت قهستان اقامت گزیند.