پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

دانلود فایل

پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
1 کنجکاوی در نوجوانی یکی از علل گرایش به اعتیاد است.          
2 فقر و تنگدستی بیش از حد انسان را مستعد برای مصرف مواد مخدر می کند.          
3 مصرف مواد مخدر باعث افزایش اعتماد به نفس در انسان می شود.          
4 مصرف مواد مخدر و افیونی از نظر روانی به انسان انگیزه و امید به آینده می دهد.          
5 شیوع استفاده از مواد مخدر در خانواده های محروم از نظر فرهنگی بیشتر است.          
6 “من فقط برای تفریح مواد مصرف می کنم ولی معتاد نمی شوم”، اشتباه اصلی تمام معتادان است.          
7 غفلت والدین از تربیت و نحوه گذران اوقات فرزندان می تواند تاثیر چشمگیری در احتمال ابتلا به اعتیاد در آنان دارد.          
8 فرزندان طلاق بیشتر از سایرین در معرض خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند.          
9 اطرافیان (دوستان و افراد فامیل) معتاد، در تشویق انسان به اعتیاد بسیار تاثیرگذار هستند.          
10 وجود والدین معتاد رابطه مستقیمی با اعتیاد فرزندان دارد.          
11 وجود جو نظارتی بی کفایت و ضعیف در مدرسه و دانشگاه ها راه را برای گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد باز نموده است.          
12 مناطق فقیرنشین و پایین شهر، مستعدترین نواحی برای رواج اعتیاد به مواد مخدر هستند.          
13 عدم برخورد شدید قانونی و اجتماعی با مواد مخدر، باعث افزایش شیوع آن در بین مردم می شود.          
14 کمبود امکانات تفریحی و ورزشی باعث روی آوری جوانان به فعالیت های ناسالم مانند مصرف مواد مخدر می گردد.          
15 نبودن امکانات مشاوره‌ای و حمایتی، از علل اصلی گرایش به اعتیاد است.          
16 وفور انواع و اقسام مواد مخدر عاملی چشمگیر در افزایش اعتیاد است.          
17 محرومیت اقتصادی و اجتماعی نقش بسزایی در شیوع اعتیاد در جامعه دارد.          
18 دور کردن معتادان توسط اجتماع و خوار شمردن آنها باعث ایجاد تاثیرات منفی بر آنان می شود و نتیجه عکس می دهد.          

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 18 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر در گرایش به اعتیار از ابعاد مختلف (عوامل فردی،‌ عوامل خانوادگی و محیطی، عوامل اجتماعی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5

 

 

پرسشنامه فوق دارای سه بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
عوامل فردی 6-1
عوامل خانوادگی و محیطی 12-7
عوامل اجتماعی 18-13

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. هر چه امتیاز یک بعد بالاتر باشد، بیانگر نقش موثرتر آن بعد در گرایش به اعتیاد است و برعکس.

روایی و پایایی

در پایان نامه نقشی (1392) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادی از اساتید روانشناسی و جامعه شناسی توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد در جدول زیر ارائه شده است:

 

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد

بعد آلفای کرونباخ
عوامل فردی 69/0
عوامل خانوادگی و محیطی 74/0
عوامل اجتماعی 77/0
کل 76/0

 

منبع: نقشی، محمد، (1392)، بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر گرایش اعتیاد در بین ناحیه 1 و ناحیه 2 ارومیه، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه پیام نور.

 

مطالب مرتبط