سد کبار قم

سدی با ساختاری متفاوت در جاده قدیم قم کاشان

این سد از لحاظ ساختاری حالت قوسی دارد از این رو آن را سد قوسی کبار می‌نامند.
در اطراف سد کوه‌هایی با حالتی تیز و برنده دیده می‌شود که به دلیل پیشینه زمین‌شناسی آن فسیل‌های جانوران دریایی در سطح کوه به چشم می‌خورد که براستی موجب شگفتی است.

معین سقایی

سد کبار قم، عکس از معین سقایی
سد کبار قم، عکس از معین سقایی
سد کبار قم، عکس از معین سقایی
سد کبار قم، عکس از معین سقایی
سد کبار قم، عکس از معین سقایی
سد کبار قم، عکس از معین سقایی
سد کبار قم، عکس از معین سقایی
سد کبار قم، عکس از معین سقایی
سد کبار قم، عکس از معین سقایی
سد کبار قم، عکس از معین سقایی

 

مطالب مرتبط