کد ISSN شماره‌ای منحصر به فرد

نکته قابل توجه این است که هر نشریه و مجله‌ای یک ISSN منحصر به فرد دارد و امکان ندارد که دو ژورنال یک ISSN داشته باشند.

برخی مجلات وجود دارند که هم نسخه چاپی دارند و هم نسخه الکترونیکی (مثل نشریه بین المللی پژوهش ملل). با توجه به این که هر مجله‌ای باید ISSN منحصربه‌فرد خود را داشته باشد، از این رو ISSN نسخه چاپی یک مجله با ISSN نسخه الکترونیکی همان مجله با هم فرق می‌کند. چراکه این دو نسخه در دو رسانه مختلف منتشر می‌شوند.

آی‌اس‌ان نسخه چاپی مجلات را با pISSN و آی‌اس‌ان نسخه الکترونیکی مجلات را با eISSN نشان می‌دهند.

#نکته: تمامی نشریات معتبر باید ISSN داشته باشند و ان را بر روی وبسایت خود نشریه منتشر کنند.

مطالب مرتبط