سایت های کاربردی برای تصحیح رایتینگ مقالات

سایت های کاربردی برای تصحیح رایتینگ مقالات:

1️⃣ سایت paper rater
گرامر انگلیسی و سبک نگارش شما رو چک میکند.

https://www.paperrater.com/free_paper_grader

2️⃣ سایت Ludwig Guru
این سایت جملات انگلیسی شما رو با گرامر رایج انگلیسی مقایسه میکند.

🔸https://ludwig.guru/

مطالب مرتبط