بایدها و نبایدها در استفاده از رفرنس‌ها (بخش 2/پایان)

⚜️ سعی کنید در انتهای پاراگراف بدون ارایه توجیه مناسب چندین رفرنس ارایه نکنید. برخی از محققان اولین پاراگراف خود را وقتی شروع می‌نمایند هنگام اتمام آن پارارگراف ۴ یا ۵ رفرنس را ذکر می‌کنند. چنین کاری اشتباه است. اگر شما قبلاً مرتبط بودن این رفرنسها را به موضوع مقاله خود توضیح داده‌اید و اگر آن رفرنس ها را ذکر کردید حداقل مطمئن باشید که قبلاً درباره ارتباط پژوهش‌های آنها به پژوهش خود توضیحی ارایه داده اید.

⚜️ از علمی بودن و قابل استناد بودن رفرنسهای مورد استفاده خود مطمئن شوید. مطالبی که در وبلاگها و وب سایتها و یا موارد مشابه می‌آید چندان قابل استنناد نیستند مگر انکه آن وب سایت ها معروفیت جهانی داشته باشند مانند وب سایت سازمان ملل، سازمان غذا و دارو و موارد مشابه.

⚜️ زمانیکه در ادبیات پژوهش خود به برخی از پژوهشای قبلی به عنوان وجود یک شکاف پژوهشی اشاره می‌کنید مطمئن گردید که آن پژوهش در واقع منعکس کننده همان تعارض یا شکاف باشد. برخی از نویسندگان مقاله همین که موضوعی را مشابه می‌بینند در مقاله خود آن را به عنوان شاهد وجود تعارض و شکاف ارایه می‌دهند غافل از اینکه چنین چیزی در آن مقاله ارایه نشده است.

⚜️ در مقالاتی که روش انجام انها به صورت کیفی است، ممکن است تعداد رفرنسهای شما کمتر باشد.

⚜️ در نهایت، بیاد داشته باشید که یک مقاله معمولاً بیشترین رفرنس‌ها را در بخش مقدمه و بحث و نتیجه‌گیری دارد.

مطالب مرتبط