ارائه یک مدل مفهومی از توسعه‌ي کارآفرینی در بستر مدیریت شهري

دانلود فایل

مقاله حاضر به بررسی گسترش و توسعه کارآفرینی در بستر مدیریت شهری می پردازد. با توجه به مسئولیت مدیریت شهری در فراهم کردن منابع، ایجاد انگیزه در شهروندان و بسترسازی برای کارآفرینی، در این مقاله به دو بعد مهم کارآفرینی، یعنی گرایش به کارآفرینی و مدیریت کارآفرینی پرداخته شده است. مطالعات نشان میدهد اقدامات کارآفرینانه در محیط شهری می تواند در بهبود عملکرد شهری مؤثر باشد بنابراین همواره مورد توجه مدیران شهری بوده است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله ارایه مدلی مفهومی از رابطه بین کارآفرینی شرکتی و عملکرد در بستر مدیریت استراتژیک شهری میباشد. در این پژوهش پس از ارایه مدلی ساده از رابطه میان کارآفرینی شرکتی و عملکرد شهری، اجزا و شاخصهای هر یک مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن به بررسی ضرورت ایجاد یکپارچگی بین کارآفرینی و مدیریت استراتژیک شهری پرداخته شد. در مدل ارایه شده، ابعاد استراتژیک مدیریت کارآفرینی و گرایش به کارآفرینی به عنوان دو بازوی اصلی کارآفرینی شرکتی مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت مدل مفهومی ارایه شده، در فضای تفکر استراتژیک که خود نیز در بستر تعامل با محیط و یادگیری از محیط معنا خواهد یافت، تبیین گردید

مطالب مرتبط