طراحی مدلی استراتژیک برای مدیریت اثربخش شهری

دانلود فایل

دردنیای رقابتی امروز تنها کشورها و اقتصادهایی می‌توانند دوام آورده که به توسعه همه جانبه و استراتژیک خود توجه نمایند دراین میان شهرها به عنوان مامنی امن و مناسب برای پیشرفت کشور و رقابتی شدن جامعه مطرح شده اند چرا که حجم وسیعی از نیروی کار جامعه را به خود اختصاص داده و میتوانند نقش حیاتی درتوسعه منابع انسانی برعهده داشته باشند مساله مهم دراینجا این است که بتوان به نحوی مناسب شهرها را چیدمان و اداره نمود که از این فرصت رخ داده برای خلق مزیت رقابتی حداکثر استفاده را برد اما باید گفت که مدیریت و اداره شهری مفهومی مبهم وپیچیده می باشد که اندازه گیری آن به خاطر وجود شاخصهای کیفی مشکل است تلاشهای بسیاری درجهت تبیین شاخصهای مدیریت خوب شهری و اندازه گیری آن صورت گرفته است اما هیچ کدام ازاین شاخصها جامع و کامل نبوده و بیشتر با نحوه انجام کار یا نتیجه نهایی تاکیدداشته اند هدف از این پژوهش این است که با تبیین مدلهای مختلف مدیریت شهری و روند حرکتی آتی آنها اثربخشی اداره مناسب شهری را افزایش دهد و روابط بین مولفه های مختلف مدیریت شهری را درقالب مدل مفهومی ترسیم نماید.