موضوعات پایان‌نامه برای رشته تکنولوژی آموزشی در تمامی گرایشها

1 .مقایسه میزان تفکر انتقادي در دانش‌آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع متوسطه استان مازندران
2 .رابطه اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
3 .تاثیر کاربرد آموزشی فعالیت‌محور بر یادگیری مشارکتی فراگیران از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گنبد کاووس
4 .بررسی تاثیر بکارگیري چندرسانه‌ای‌هاي آموزشی در یادگیري و یادداري درس جغرافیا و عربی دانش‌آموزان سال اول مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان گمیشان استان گلستان سال تحصیلی89-88
5 .بررسی اثربخشی نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی در فرایند یاددهی – یادگیري دانش‌آموزان پایه اول مدارس متوسطه دخترانه شهرستان مراوهتیه
6 .بررسی موانع بهره‌گیري از تکنولوژی آموزشی در فرآیند یاددهی – یادگیري از دیدگاه آموزگاران شهرستان گرگان
7 .بررسی مقایسه‌اي نگرش معلمان شهري و روستایی مقطع ابتدایی به ارزشیابی توصیفی در شهرستان گنبد کاوس سال 1388-89 تحصیلی
8 .بررسی مقایسه‌اي نگرش معلمان مقاطع ابتدایی راهنمایی و متوسطه ناحیه یک ساری نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی
9 .تاثیر بکارگیري چندرسانه‌اي‌هاي آموزشی بر یادگیري و یادداري مفاهیم دروس علوم تجربی و ریاضی
10 .میزان تاثیر استفاده ازفناوري اطلاعات بر افزایش کارآیی مدیران مقطع متوسطه پسران شهرستان قائمشهر
11 .بررسی میزان تاثیر استفاده از فناوري اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در دروس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران (شهرها و مناطق مرکزي استان مازندران )
12 .بررسی میزان تاثیر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی ناحیه یک و دو شهرستان ساري از دیدگاه آموزگاران سال 89-88
13 .تاثیر روش‌های تدریس خلاق بر رشد خلافیت دانش‌آموزان
14 .بررسی میزان آگاهی از مهارت‌هاي تدریس معلمان دوره ابتدایی ناحیه یک ساری بر اساس مدل نوآوري 88- 89 تحصیلی سال
15 .ارزیابی مقایسه‌اي آموزش رسانه‌اي و آموزشی سنتی در فرایند یاددهی – یادگیري درس دینی دانش‌‍آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهرستان ساري
16 .بررسی رابطه بین استفاده افراطی از تکنولوژي (اعتیاد به اینترنت و SMS وضعیت آموزشی و روانی دانش‌آموزان دبیرستان‌هاي شهر ساري
17 .بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT در رشد ابعاد آموزشی و پرورشی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر گرگان
18 .رابطه بین سبک‌هاي شناختی یادگیري و آسیب‌های ناشی از تکنولوژي در دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان آمل
19 .تاثیر استفاده از یادگیري سیار بر بهبود مهارت‌هاي درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان دوره متوسطه از دیدگاه دبیران شهرستان ساري
20 .تعیین تفاوت تاثیرات آموزش به کمک چند رسانه‌اي تعاملی (نرم افزار) و رسانه غیرتعاملی (فیلم) پرسرعت و دقت یادگیري و یادداري درس عربی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان
21 .تاثیر رسانه‌های الکترونیکی در ارتقا یاددهی و یادگیري دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان گنبد سال 1388-89 تحصیلی
22 .تاثیر رسانه‌هاي یادگیري الکترونیکی بر رفتار اجتماعی از دیدگاه اساتید و دانشجویان کامپیوتر
23 .اعتبارسنجی مدل آموزش الکترونیکی فردي در آموزش و پرورش از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران تکنولوژي آموزشی
24 .بررسی میزان بکارگیري فن‌آوری آموزشی در یادگیري دانش آموزان پایه اول ابتدایی(مطالعه موردي دبستان دهخدا ناحیه یک شهر ساري)
25 .شناسایی روش‌هاي تربیت دینی موثر در مدارس ابتدایی (مطالعه موردي در مدارس ابتدائی شهرستان بابلسر)
26 .بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی مدیران مدارس متوسطه گیلان بر کارآمدی آنان
27 .بررسی موانع کاربرد تکنولوژي آموزشی در مقطع متوسطه شهرستان نوشهر از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی89 -88
28 .تاثیر تکنولوژي آموزشی در فرآیند تحول از آموزش سنتی به یادگیري فعال
29 .بررسی راههاي توسعه آموزش مجازي در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه استادان دانشگاههای مجري
30 .تاثیرفن آوري اطلاعات و ارتباطات ICT بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان خاش
31 .تحلیل محتوای کتاب مهارتهاي اجتماعی اقتصادي سال دوم دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفهای کودکان کم ذهنی بر اساس تکنیک ویلیام رومی نظر معلمان استان مازندران
32 .تاثیر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مهارت هاي اجتماعی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان نکا
33 .ارزیابی اثربخشی دوره هاي آموزش کوتاه‌مدت اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران در سال 1388 بر اساس مدل پاتریک
34 .ارزیابی دانشگاه مجازي و زیرساخت‌هاي مورد نیاز آن براي توسعه درایران
35 .مقایسه نظام آموزش تلفیقی و خاص در موقعیت تحصیلی دانش‌آموزان نابینا و نیمه بیناي شهر تهران
36 .علل تحقیق‌گریزي دبیران دوره متوسطه شهرستان بابلسر
37 .امکان سنجی به کارگیري آموزش مجازي در دبیرستانهاي نوشهر
38 .بررسی موانع استفاده از وسایل آزمایشگاهی از دیدگاه دبیران علوم تجربی مقطع راهنمایی غرب مازندران
39 .مقایسه تاثیر نرم‌افزارهاي آموزشی با روش سنتی بر یادگیري درس ریاضی پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان قائمشهر
40 .مقایسه سطح سواد رسانه‌اي در دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد ساري -88 89
41 .بررسی نقش اعتیاد اینترنتی در افت تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم دبیرستان شهرستان بجنورد
42 .تبیین راهبردهاي مدیریت (زمان و فضا) کلاس درس چند پایه مدارس شرق مازندران
43 .تاثیر بازی‌هاي رایانه‌اي بر ایفاي نقش شهروندي در دانش‌آموزان دوره راهنمایی ناحیه یک شهرستان ساري 1389
44 .تاثیرآموزش به کمک کامپیوتر بر یادگیري درس زبان انگلیسی
45 .بررسی میزان سواد رایانه‌اي دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان کلاله در سال تحصیلی 89-1388
46 .الگوهاي استفاده از شبکه جهانی (اینترنت) توسط دبیران دبیرستان‌هاي شهرستان نوشهر
47 .میزان موفقیت طرح آموزش فراگیر از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی شهرستان ساري
48 .بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی هنر‌آموزان هنرستان‌هاي کار و دانش
49 .بررسی مقایسه‌‎اي تاثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر یادگیري دانش‌آموزان پایه‌هاي اول و دوم ابتدایی از دیدگاه معلمین آزادشهر
50 .بررسی رابطه استفاده از راهبردهاي یادگیري شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی منطقه گالیکش
51 .جایگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در اوقات فراغت دانش‌آموزان و دبیران دوره راهنمایی شهرستان کلاله در سال تحصیلی 89 -1388
52 .بررسی تاثیر فن‌اوري اطلاعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خلاق دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه کلاله در سال 88 -89 تحصیلی
53 .بررسی نقش برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان گالیکش درسال تحصیلی 89-1388
54 .ارزیابی محتواي درسی مقدمات تکنولوژي آموزشی در مقطع کارشناسی از دیدگاه مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی مازندران
55 .تاثیر استفاده از فن‌اوري اطلاعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خلاق دانش‌آموزان دوره متوسط شهرستان ساري
56 .تاثیر آموزش راهبردهاي فراشناختی بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر دبیرستانهاي ساري سال تحصیلی 89-1388
57 .سنجش نیاز آموزشی معلمان دوره راهنمایی در شهر ساري
58 .بررسی مقایسه‌اي روش تدریس سنتی با چندرسانه‌‎اي هاي آموزشی در آموزش ریاضی
59 .میزان کاربست روش آموزش مساله‌محور در تدریس درس ریاضی توسط معلمان پایه پنجم شهرستان ایلام
60 .ارزیابی عدم کارایی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان مقاطع متوسطه و راهنمایی شهرستان نکاء
61 .بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی در خصوص تاثیر تکنولوژي آموزشی بر کیفیت آموزش در مقاطع راهنمایی و متوسطه شهرستان نکاء
62 .مقایسه یادگیري مشارکتی و انفرادي بر میزان رشد مهارت‌هاي اجتماعی دانش‌آموزان سال سوم رشته علوم انسانی شهرستان ایوان
63 .نقش پارک‌هاي علمی – فناوري بر افزایش بهره‌وري موسسات
64 .میزان دسترسی به فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT در مدارس متوسطه ناحیه 2 زاهدان
65 .مقایسه اثربخشی آموزش چندرسانه‌‍اي تعاملی و رسانه غیرتعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت و دقت یادگیري درس علوم تجربی چهارم ابتدایی
66 .شناسائی مولفه‌هاي تدریس اثربخش با تاکید بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد شهر کرمانشاه)
67 .میزان استفاده از فناوري اطلاعات در تدریس دروس دوره‌ي راهنمایی تحصیلی از دیدگاه معلمان شهرستان بابل 1388-89 سال
68 .عوامل موثر در عدم بکارگیري تکنولوژي آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان آمل از دیدگاه معلمان 89-88
69 .بررسی میزان آگاهی و بکارگیري روشه‌اي نوین تدریس کودکان عقب مانده ذهنی
70 .مقایسه تاثیر آموزش معلم مجازي با آموزش معلم حضوري بر یادگیري دانشجویان دانشگاه‌هاي آزاد اسلامی استان فارس در کلاس‌هاي حقیقی
71 .تحلیل کتاب آموزش حرفه و فن سال اول راهنمایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی و نظر دبیران استان مازندران
72 .موانع بکارگیري تکنولوژي آموزشی در مدارس راهنمائی شهرستان بابلسر (از دیدگاه معلمان )
73 .رابطه اختلال‌هاي یادگیري با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان آمل
74 .بررسی میزان سواد دیجیتالی اعضاء هیات علمی دانشگاه‌هاي شهرستان ایلام
75 .مقایسه تاثیر یادگیري مشارکتی با يادگیري انفرادي در درس علوم تجربی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان نکاء
76 .میزان برخوداري مدارس از وسایل و رسانه‌‎هاي آموزشی و با کارگیري آن توسط معلمان دوره راهنمایی استان مازندران در سال تحصیلی 89-1388
77 .رابطه بین کاربرد رسانه‌هاي آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
78 .بررسی تاثیر بازیهاي رایانه اي بر یادگیري دانش آموزان مقطع اول ابتدایی شهر گنبد
79 .نقش ‌نرم‌افزارهاي شبیه ساز در یادگیري و یادسپاري دانشجویان رشته‌هاي فنی دانشگاه‌هاي غیردولتی شهرستان ساري ( مطالعه موردي بر روي نرم افزارهاي mathlad pacaet trace pspice opnet
80 .ارزشیابی چندرسانه‌اي هاي آموزشی به زبان فارسی دروس شیمی مقطع متوسط براساس (ساخت وطراحی چندرسانه اي هاي آموزشی ) مایر
81 .بررسی عملکرد مدارس هوشمند در ایران و مقایسه آن با استانداردهاي بین‌المللی
82 .موانع کاربرد یادگیري الکترونیکی در دانشگاه هاي شهر سنندج از دیدگاه اساتید
83 .بررسی عوامل موثر بر بهره‌گیري از یادگیري الکترونیکی با رویکرد شبیه‌سازها (سمیلاتورها) توسط هنرآموزان رشته مکانیک استان مازندران
84 .شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدارس هوشمند و بررسی وضعیت فعلی آنها
85 .شناسایی و اولویت‌بندي عوامل موثر بر توسعه آموزش الکترونیکی در آموزش عالی از دیدگاه متخصصان آموزش الکترونیکی کشور (مطالعه موردي در دانشگاه‌هاي استان مازندران )
86 .بررسی نقش مدارس هوشمند بر میزان هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستان هوشمند دخترانه شهر ساري سال 90-89
87 .تاثیر اینترنت بر رفتار اجتماعی دانشجویان دانشکده مامایی و پرستاري نسیبه واحد ساري
88 .تاثیر فن‌آوري جدید آموزشی بر انگیزش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر پرند در سال تحصیلی 90-89
89 .بررسی عوامل موثربربهرهگیري ازفناوري اطلاعات و ارتباطات در بین دبیران دوره متوسطه  شهر بجنورد
90 .بررسی موانع بهره‌گیري از تکنولوژي آموزشی در فرآیند یاددهی – یادگیري از دیدگاه آموزگاران شرق استان مازندران
91 .بررسی میزان آشنایی و استفاده از تکنولوژي آموزشی توسط معلمان ابتدایی غرب استان مازندران درسال 1388-89 تحصیلی
92. نیازسنجی آموزشی کارکنان زندانهاي استان مازندران
93 .بررسی میزان آشنایی و استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات دربین کارکنان زندانهاي استان مازندران
94 .مقایسه تاثیر آموزش به کمک چندرسانه اي تعاملی CD و رسانه غیرتعاملی (فیلم) بر افزایش سرعت دقت و پایداري در درس علوم تجربی دانش آموزان دختر دوم راهنمایی شهر بهشهر در سال تحصیلی 89-1388
95. بررسی تاثیر اینترنت بر هویت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ساري
96 .بررسی تاثیر به کارگیري ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در نگرش مدیران شهرستان آمل
97 .بررسی تاثیر رسانه آموزشی اینترنت بر تفکر انتقادي دانشجویان
98 .مقایسه روش تدریس سنتی با روش بکارگیري نرم افزار چت رم ال دا بر یادگیري زبان انگلیسی دانش آموزان دوم راهنمایی مدارس هوشمند استان مازندران
99 .مطالعه تحلیلی الگوهاي طراحی آموزشی در نظام‌هاي
100 .مقایسه میزان یادگیري و یادسپاري زبان انگلیسی در روشهاي مبتنی بر ارزشیابی اصیل و سنتی در دبیرستان‌هاي پسرانه ساري سال89-1388
101 .تاثیر روش تدریس حل مساله بر تفکر خلاق دانش آموزان دختردوره متوسطه ناحیه 2 شهرستان ساري
102 .بررسی تاثیر چندرسانه اي بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان هاي شهر گنبد
103 .میزان آشنایي و استفاده معلمان ابتدایی شهرستان ساري ازارزش ‌یابی توصیفی در سال تحصیلی89-1388
104 .مقایسه اثربخشی روش آموزش مشارکتی با آموزش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر گرگان
105 .بررسی عوامل موثر بر میزان استفاده از رسانه‌هاي آموزشی توسط معلمین ناحیه یک شهر مشهد استان خراسان رضوي سال تحصیلی 89-1388
106 .بررسی تاثیر ساخت چندرسانه اي بر میزان یادگیري دانش آموزان مقطع ابتدایی دردرس ریاضی
107 .تاثیر کاربست آموزشی ریاضی بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی
108 .مقایسه آموزش به کمک نرم‌افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت یادگیري زبان انگلیسی دوره راهنمایی پسران ناحیه یک ساري
109 .رابطه سواد رسانه‌اي و تفکر انتقادي دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه هاي استان گلستان
110 .امکان سنجی توسعه فناوري هاي نوین آموزشی با رویکردICT در مدارس ابتدایی شهرستان ساري
111 .بررسی عوامل موثر در استفاده از چندرسانه اي شبیه ساز آزمایشگاه در فراینده یاددهی – یادگیري ازنظر دبیران علوم پایه شهرستان ساري
112 .نقش فناوري اطلاعات و ارتباطاتICT بر رشد حرفه اي معلمان شهرستان ساري
113 .بررسی عوامل موثر بر بهبود وضعیت آزمایشگاههاي پژوهش‌سراهاي دانش آموزان آموزش و پرورش استان مازندران درسال تحصیلی89-1388

مطالب مرتبط