فراخوان ارسال مقاله با موضوع اخلاق و معنویت سیاسی در بین جوانان غربی

مهلت ارسال چکیده: 15 ژوئیه 2020

هدف این بازبینی ویژه ، بیان ایده فوكو راجع به “معنویت سیاسی” می باشد. این نظریه مرتبط با جوانانی است كه تغییر مذهب در آنها منجر به دگرگونی فرد و ارزشهای غالب و تاریخی شده است. آثار ارسالی در این حوزه رفتار مذهبی جوانان و به طور خاص پذیرش آنها از مذاهب دیگر را به عنوان پایبندی به یک منش خاص و یا به عنوان تعهد به رفتارهای جایگزین یا ضد اجتماعی یا سیاسی مورد بررسی قرار می دهند و به سوالات زیر پاسخ خواهند داد: چگونه و از طریق چه مکانیسمی باورها و اعمال عبادی دینی زمینه را برای تغییر فرد فراهم می آورد؟ در این حوزه معنویت در مقابل دین چگونه تفسیر می شود؟ چگونه عقاید و باورهای دینی منجر به شکل گیری قالبهای سیاسی و اجتماعی می شود؟

برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.

مطالب مرتبط