مسئولیت های دانشگاه و رابطه آن با جامعه ایران

دانلود فایل

سخنرانی دکتر محمد فاضلی

موضوع: مسئولیت های دانشگاه
مسئولیت های دانشگاه و رابطه آن با جامعه ایران
رسالت اجتماعی دانشگاه چگونه باید تعریف شود؟

٢٧ فروردین ١٣٩٧
انستیتو روان پزشکی تهران