مسئوليت های دانشگاه و رابطه آن با جامعه ایران

دانلود فایل

سخنرانی دکتر محمد فاضلی

موضوع: مسئوليت هاي دانشگاه
مسئوليت های دانشگاه و رابطه آن با جامعه ایران
رسالت اجتماعی دانشگاه چگونه باید تعریف شود؟

٢٧ فروردين ١٣٩٧
انستيتو روان پزشكي تهران