زنان و دگرگونی‌های آینده؛ تحلیلی بر تصاویر ذهنیِ دخترانِ متولد دهه 1370 از آینده

دانلود فایل

نویسندگان
محسن طاهری دمنه  1؛ زهرا حیدری دارانی2
1عضو هیئت‌علمی گروه آینده‌پژوهی، دانشگاه اصفهان
2دانشجوی کارشناسی ارشد آینده‌پژوهی، دانشگاه اصفهان
چکیده
در دنیایی که تغییرْ وجه مشخص و ثابت آن است، تغییرات نسلی سرعت بیشتری گرفته‌‏اند و نسل به مفهومی با عمر کوتاه‌‏تر از یک دهه تبدیل شده است. متولدانِ هر دهه سبک زندگی متفاوتی دارند، نیازهایشان متفاوت است و خواسته‌‏ها و آرزوهای دیگری دارند. از این منظر، مطالعه در ویژگی‏‌ها و نگرش‏های یک نسل و مطالعات میان‏‌نسلی برای فهم بهتر رفتارهای اجتماعی و نحوة ساخت واقعیت اجتماعی آینده ضروری است. پژوهش حاضر مطالعه‌‏ای آینده‌پژوهانه است که به کشف کلان‌‏روایت‏های شکل‏‌دهنده به تصاویر آینده در ذهن دختران دانشجویِ متولد دهة 1370 پرداخته است. داده‏‌های این پژوهش از مصاحبه‌‏های نیمه‌‏ساختاریافته به‏‌دست آمده و با روش‏های کیفیِ تحلیل مضمون و تحلیل روایت، تجزیه و تحلیل شده‌‏اند. نتایج تحقیق نشان‌دهندة 8 کلان‏روایت از آینده در ذهن مصاحبه‌شوندگان است. این کلان‌روایت‏ها به ترتیب: ۱. گام‏های کوچک و تغییرات تدریجی، ۲. گذر از زندگی سنتی به زندگی مدرن، ۳. اجتماعِ بی‌آینده، ۴. رنگِ من، ۵. بهشت وطن، ۶. سهم‏خواهی زنانه، ۷. آیندة بی‏جنسیت و ۸. همیشه‌مادر نام گرفتند. در‌نهایت، یافته‏‌های این مقاله نشان می‏دهد که هر‌چند مصاحبه‌شوندگان مانند اکثر جوانان دنیا با دو مقولة ناامیدی اجتماعی و فردگرایی به‏عنوان تصاویر منفی از آینده مواجه‌اند، سه روایتِ آیندة بی‌جنسیت، پذیرش نقش مادری و تصویر مثبت از آیندة ایران نشان‌‏دهندة نقش سازندة زنان متولد دهة هفتاد در آیندة کشور است.

مطالب مرتبط