ایمان یا بی‌ایمانی؛ مکاتبات اومبرتو اکو و کاردینال مارتینی

معرفی کتاب

کتاب مجموعه‌ای است از مکاتبات میان کاردینال ماریا مارتینی از علمای کلیسای کاتولیک و اومبرتو اکو از نویسندگان و متفکران معاصر. درست است که مارتینی از دیدگاه مسیحیت و دین حرف می‌زند و اکو از بعد دیگری به رویدادهای جهان و انسان نگاه می‌کند، اما هر دو در نهایت به یک فصل مشترک می‌رسند: خدمت به نوع بشر و رعایت حرمت انسان.

فهرست مطالب

مقدمه (هاروی کالس)
مشغله ذهني نادینی نسبت به روز بازپسین نوین (اومبرتو اکو)
امید نقطه پایانی است بر «پایان» (کارلو ماریا مارتینی)
حیات آدمی چه زمانی آغاز می شود؟ (اومبرتو اکو)
حیات آدمی جزء حیات خداوند است (کارلو ماریا مارتینی)
مرد و زن به روایت کلیسا (اومبرتو اکو)
کلیسا انتظارات را برآورده نمی کند، اسرار را پاس میدارد (کارلو ماریا مارتینی)
انسان غیرمذهبی کجا به اشراق دست می یابد؟ (کارلو ماریا مارتینی)
اخلاقیات در حضور آن دیگری زاده میشود (اومبرتو اکو)

مطالب مرتبط