یک نقاشی کهن از دوره ایلخانی

یک نقاشی کهن از دوره ایلخانی از کار کشاورزی و باغداری… این نمونه ها در برابر مجالس عیش و حال و هوای تغزل و دیگری جنگ … کمیاب است.