مجله مطالعات تطبیقی اسلامی

ویراستار: الریکا مارتنسون، دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ
 ناشر: انتشارات Equinox

هدف از انتشار این مجله، پیشبرد تحقیقات در مورد اسلام با استفاده از روش های تطبیقی می باشد بویژه بررسی اسلام و ادیان دیگر و مطالعات بین رشته های دینی و غیر دینی. در موضوع اول مطالعات در حوزه مقایسه اسلام و نسخ خطی اسلامی با تمرکز بر تطبیق پژوهش های اسلامی و مسیحیت و یهودی تا ادیان نوظهور می باشد و در موضوع دوم تمرکز بر مقایسه و بررسی ارتباط بین رشته های علمی دینی و غیر دینی با در نظر گرفتن عوامل متعدد می باشد.

http://www.iric.org/tabid/99/articleType/ArticleView/articleId/2006

مطالب مرتبط