فراخوان مقاله همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی

محورهاي همايش:

۱. زبان فارسی و رسانه‌ها
۲. نگارش و ویرایش در متون خلّاق
۳. عربی در فارسی
۴. بررسی متون نگارش و ویرایش
۵. زبان فرنگی در فارسی
۶. شیوه‌های نوین ویراستاری
۷. صورت و محتوا در ویرایش
۸. دستور زبان فارسی و نگارش و ویرایش
۹. بلاغت و نگارش و ویرایش
۱۰. سبک‏‌شناسی و نگارش و ویرایش
۱۱. آسیب‏‌شناسی ترجمه
۱۲. تصحیح نسخه‌ها
۱۳. راه‌های پرورش معانی
۱۴. املای خط فارسی
۱۵. فلسفۀ ویرایش
۱۶. نوآوری‌های کاذب در زبان فارسی
۱۷. آسیب‌شناسی آموزش زبان فارسی در آموزش و پرورش
۱۸. راهکارهای تقویت مهارت نوشتاری در آموزش زبان فارسی و خارجی
۱۹. پیشینه ویرایش متون فارسی
۲۰. بررسی اصول نگارش و ویرایش در متون کلاسیک فارسی
۲۱. نگارش و ویرایش فارسی در ارتباط با نظریات و مکاتب زبان‏‌شناسی
۲۲. بررسی نگارشی و ویرایشی متون علمی
۲۳. زبان و ادبیات فارسی

برگزار كنندگان: دانشگاه محقق اردبیلی.
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 شهریور 1399
تاريخ برگزاري همايش: 19 مهر 1399
سايت همايش: farsiuma.ir/fa
ایمیل: negareshvirayesh@gmail.com

مطالب مرتبط