کتابداران پاکبان یا پاکبانان کتابدار

چندی است اخباری از تشکیل کتابخانه‌ای از کتاب‌های دور ریخته شده در ترکیه توسط پاکبانان این کشور به گوش می‌رسد. این کار هرچند آن را نمادین بدانیم؛ الگوی بسیار مناسبی است و می‌توان این الگو را درباره بسیاری از موارد دیگر هم استفاده کرد. امید است مسولین شهرداری‌های کشور ترتیبی اتخاد کنند که این امر در کشور ایران نیز اجرا شود و هزاران پاکبان تحصیلکرده و فرهیخته‌ی شاغل در شهرداری‌ها بتوانند جنبه دیگری از توانایی‌های خود را به نمایش گذارند.