مهمانخانه بزرگ قزوین

مهمانخانه بزرگ قزوین
نخستین هتل به سبک امروزی در ایران

عکس از جان تامسون
۱۲۷۰ خورشیدی