بررسی نیمرخ ساختاری کودکان اوتیسم

دانلود فایل

سابقه و هدف: اختلالات طيف اوتيسم يکي از اختلالات شايع در گروه اختلالات رشدي مي باشد که شيوع آن 110 نفر به ازي هر 10000 نفر گزارش شده است. هدف تحقيق حاضر بررسي نيمرخ ساختاري کودکان اوتيسم با مقايسه آن ها با کودکان سالم مي باشد.
مواد و روش ها: جامعه آماري، کودکان اوتيسم استان گيلان مي باشد. 15 دانش‌آموز اوتيسم (گروه تجربي) و 15 کودک سالم (گروه کنترل) به صورت تصادفي به عنوان نمونه آزمودني انتخاب شدند. اطلاعات فردي اين کودکان از قبيل قد، وزن، سن و سوابق پزشکي آن ها با بررسي پرونده پزشکي جمع آوري شد. متغيرهايي از قبيل کايفوز، لوردوز، اسکوليوز پشتي، اسکوليوز کمري، زانو ضربدري، زانو پرانتزي و صافي کف پا به عنوان نيمرخ ساختاري در نظر گرفته شد. کايفوز، لوردوز، اسکوليوز کمري و پشتي توسط دستگاه اسپاينال موس و زانو ضربدري و پرانتزي توسط کوليس و در نهايت صافي کف پا توسط آزمون افت ناوي مورد ارزيابي قرار گرفتند. جهت مقايسه داده ها از آزمون هاي
 t مستقل و يو من ويتني استفاده شد (p<0.05).
يافته ها: نمونه آماري اين پژوهش، 15 دانش آموز اوتيسم (سن 
7.73±1.4 سال، قد 125±11.57 سانتي متر، وزن 30.1±11.49 کيلوگرم، شاخص توده بدني 18.13±4.17 کيلوگرم بر متر مربع) و 15 کودک سالم به عنوان گروه کنترل (سن 9 سال، قد 134±4.55 سانتي متر، وزن 33.66±9.37 کيلوگرم و شاخص توده بدني 18±4.17 کيلوگرم بر متر مربع) است که به صورت تصادفي هدف دار براي اين پژوهش انتخاب شدند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که تفاوت معني داري بين متغيرهاي کايفوز (p=0.046)، اسکوليوز کمري (p=0.001) و زانو ضربدري (p=0.001) در دو گروه وجود دارد. اما تفاوت معني داري بين دو گروه در متغيرهاي لوردوز، اسکوليوز پشتي، زانو پرانتزي و کف پاي صاف وجود نداشت (p³0.05).
استنتاج: با توجه به نتايج مطالعه حاضر، شيوع کايفوز، اسکوليوز کمري و زانو ضربدري در اين کودکان بيش تر مي باشد که لازم است در ارزيابي بيماران اوتيسم، مشکلات ساختاري لحاظ گردد
.

مطالب مرتبط