دانلود کتاب Traceable Human Experiment Design Research: Theoretical Model and Practical Guide

دانلود فایل

Traceable Human Experiment Design Research: Theoretical Model and Practical Guide

Nadine Mandran
2018 | ISBN-10: 1786302365 | 270 pages

هدف از این کتاب، توصیف روش تحقیق پژوهش طراحی تجربیات انسانی قابل ردیابی است. این مورد در تحقیقات در علوم انسانی متمرکز (RICH) کاربرد دارد. این نوع روش تحقیق و متودولوژی، حوزه های تحقیق کامپیوتری هستند که کاربران را برای ایجاد دانش علمی و پشتیبانی از ابزارهای این پژوهش تلفیق می کنند. به عنوان مثال، ما می توانیم زمینه های مربوطه مانند سیستم های اطلاعاتی (IS)، مهندسی رابط های انسان (HMI) و سیستم اطلاعات انسانی (HIA) را ذکر کنیم. ساخت این زبان و روش براساس آزمایشات انجام شده از سال 2008 در زمینه RICH است. این کتاب در فوریه 2018 توسط انتشارات وایلی و با نویسندگی Nadine Mandran به چاپ رسیده است.

مطالب مرتبط