شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان

هشت کیلومتری غرب شهر کوهپایه اصفهان شهرک سینمایی متعلق به دوره قاجار قرار دارد که به مزرعه حاج حسن جواهری مشهور است. این مجموعه تاریخی با قلعه و کاروانسرا می‌تواند به یکی از جاذبه‌های گردشگری شرق اصفهان تبدیل شود.

عکس‌ها: زهرا باغبان ـ ایرنا

شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان
شهرک سینمایی کوهپایه اصفهان

مطالب مرتبط