مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی

1. آسیب شناسی آموزش حقوق در ایران (رشته های دستگاهی، نظام اجرایی، متون و سرفص لهای آموزشی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد درویش زاده
تعداد صفحات مقاله: 29

مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آسیب شناسی سرفصل، متون و منابع آموزشی درس تفسیر قرآن کریم،گرایش علوم قرآن و حدیث

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمصطفی احمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 29

مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آسیب شناسی علم جغرافیادرایران (مطالعه موردی:گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی سقایی
تعداد صفحات مقاله: 40

مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آسیب شناسی علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمصطفی شریعت زاده
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. آسیب شناسی علوم انسانی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسینعلی قبادی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. آسیب شناسی علوم انسانی و راهکارهای غلبه برآن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلال رحیمیان
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. آسیب شناسی علوم انسانی ورشت ههای آن اصلاح ساختار کلاس با نظر به رشته علوم اجتماعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید مقدس فرد
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. آسیب شناسی نوستالوژیک علوم انسانی: رویکرد سخت افزاری و نرم افزاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس شکاری
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. آسیب شناسی و واکاوی نقش علوم انسانی در توسعه همه جانبه کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر میرفردی
تعداد صفحات مقاله: 28

مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. آسیب شناسی کاربرد روش های تجربی در علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت اله اکبری
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. آسیب ها و موانع علوم انسانی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرحیم عیوضی
تعداد صفحات مقاله: 26

مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. آسیبشناسی در حوزه علوم انسانی از منظر عدم تطابق محتوا و ساختار با پارادایمها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه السادات مستقیمی – زهره نادری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. آموزش زبان عربی در ایران اهداف، چالش ها، راهکارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا فرقانی
تعداد صفحات مقاله: 26

مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. آموزش عالی و ایجاد قابلیت در دانشجویان رشته های علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس صادقی – احمد ابراهیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. آموزش علوم انسانی به دانشجویان پزشکی:ضرورت، روش ها و چالشها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ارش حدادگر – علیرضا منجمی – شقایق حق جوی جوانمرد
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. آموزش و پژوهش کارآفرینی، راهکاری برای ارتقاء رشته های علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا میرعرب رضی – سعید رضایی
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. آگاهی بخشی و نقادی: بنیادی ترین کارکردهای علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک شمشیری
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. آیا علوم انسانی پزشکی Medical humanities یک رویکردبینارشته ای (interdisciplinary) است؟

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا منجمی – شقایق حق جو – ارش حدادگر
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اجتهاد به مثابه فرایند کشف و تولید علوم انسانی اسلامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحمیدرضا حسنی – مهدی علیپور
تعداد صفحات مقاله: 52

مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ادبیات و تحقیقات میان رشته ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا فرهنگی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ادبیات و هنرپسا استعمار و لزوم گنجاندن آن دربرخی رشته های علوم انسانی و هنر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم نیکخو
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارتباط بین نظام آموزشی متوسطه و پیش دانشگاهی با آموزش عالی کاستی ها و نقائص

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدباقر حسینی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ارزیابی میزان آگاهی بخشی وایجادانگیزه اطلاعات زبانشناختی درس زبان فارسی دردانش آموزان مقطع متوسطه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر حسابی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. ارزیابی نظری روائی معرفت علمی علوم انسانی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی ایمان
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. استانداردسازی پیش شرط ضروری اعتبارسنجی در ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر امین بیدختی – اکبر عیدی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. استوارسازی بازخورد دانش پژوهانه و گسترش فرهنگ دانش پژوهی:راه کاری برای بهبود دانش پژوهی در زمینه های انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصورعلی حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 29

مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. الأدب الحدیث صدی الحیاه الاجتماعیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صابری
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. الگوی تأثیر: پیشنهادی برای افزایش ضریب تأثیر پژوه شهای علوم انسانی در توسعه جامعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالمهدی ریاضی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. امکان بومی سازی علوم انسانی و رشته های آن با تأکید بر علوم سیاسی ( چالشها و راهکارها )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین فرزانه پور
تعداد صفحات مقاله: 30

مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. اینترنت و ادبیات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد رضی – محسن اکبرابادی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بازاندیشی ساختار و محتوای دروس علوم اقتصادی در آموزش عالی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحسین میرجلیلی
تعداد صفحات مقاله: 31

مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بازنگری در جایگاه، اجرا و ترویج ویرایش فنی در وزارت آموزش و پرورش، و نقش آن در گسترش علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عصاره – محمدرضا علیپورخسروابادی
تعداد صفحات مقاله: 33

مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی تأثیر نظام آموزشی متوسطه بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی (از دیدگاه شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته درکنکور 83-82

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت اله اکبری
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی تحلیل شناسایی نقاط انحراف در فرایندآموزش رشت ههای مدیریت در نظام آموزش عالی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامبد باران دوست
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی جایگاه علوم انسانی در نظام آموزشی، پژوهشی و مدیریتی کشور و ارائه راهکارهای ارتقاء آن با استفاده از مدل SWOT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود فیض
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی جو سازمانی از نظر دانشجویان علوم پزشکی سمنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروین غفاری
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی زمینه های پایدار مدیریت خلاقیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لاله شاکری
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی سیر پیدایش و گسترش مجلات در حوز ههای علوم تربیتی و روان شناسی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحمید معرف زاده
تعداد صفحات مقاله: 33

مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی عوامل انسجام زبان فارسی در متون دانشگاهی با تکیه بر متون شیمی آلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بلقیس روشن – مریم ارمیون
تعداد صفحات مقاله: 28

مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی مسائل زبا نهای خارجی،به ویژه زبان و ادبیات فرانسه، در مقاطع تحصیلات تکمیلی و راهکارهای ارتقاء آنها در دانشگاه های کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طهمورث ساجدی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی مضامین اسلامی و شرقی در آثار نویسندگان بزرگ روسیه (بررسی موردی آثار آلکساندر پوشکین، لف تالستوی و ایوان بونین)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جان اله کریمی مطهر
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی منزلت علمی علوم انسانی در میان سایر رشته های علمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حکیمه السادات شریف زاده∗
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی نظام آموزش عالی کشورهای جهان و ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین مشرف جوادی – افسانه کورنگ بهشتی – نفیسه محمدی اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 27

مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی نگرش دانشجویان نسبت به نظام آموزش علوم انسانی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدایت کارگر شورکی
تعداد صفحات مقاله: 31

مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی وضعیت و نقش رسال ههای تحصیلات تکمیلی در تولید علم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا حمیدی زاده
تعداد صفحات مقاله: 25

مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی پیوستگی و هدفمندی کتا بهای درسی فارسی و متون دوره راهنمایی و دبیرستا نهای ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد امین – منصور میرزانیا – صغری شمسایی
تعداد صفحات مقاله: 36

مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی کتب درسی به لحاظ پرورش وتقویت روحیه تحقیق وفرهنگ علم گرایی در دانش آموزان (تحلیل محتوای موردی کتب رشته علوم انسانی دوره دبیرستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا صالحی – معصومه لشکری
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی کیفیت آموزشی دوره های دکتری علوم انسانی دانشگاه شیراز در دو دوره زمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رزا خورشیدی
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی گرایش دانشجویان رشت ههای علوم انسان یبه تفکر انتقادی:ارائه چارچوب مفهومی برای پرورش تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر نوشادی
تعداد صفحات مقاله: 37

مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسیِ موانع فراروی تحقیق، در حوزه علوم انسانیِ کشورهای درحال توسعه (با تأکید بر ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی صداقتی فرد
تعداد صفحات مقاله: 27

مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. برنامه ریزی آموزش عالی به مثابه مدیریت چشم انداز فردا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا طالقانی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بستر سازی افزایش اثربخشی رشت ههای علوم انسانی با کاهش موانع ادراک متقابل سایر رشته ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا بهرنگی – سیمین حسینیان
تعداد صفحات مقاله: 28

مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بومی سازی؛ رویکردی فرهنگی به بومی سازی الگوهای مدیریت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی نقی امیری – ماریا حمیدیان
تعداد صفحات مقاله: 29

مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. تأثیر تدریس دروس تخصصی رشته های الهیات به زبان عربی (از متون اصلی) در نیل به اهداف تحصیلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سوسن ال رسول – منیره سیدمظهری
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. تأثیر شعر در دگرگونی احوال و تصمی مگیری افراد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدکاظم کهدویی
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. تأملاتی پیرامون وضعیت رشته زبا نشناسی و آموزش زبان های خارجی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی افخمی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. تأملی جامعه شناختی بر موانع توسعه علوم انسانی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانگیر جهانگیری
تعداد صفحات مقاله: 26

مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. تأملی در پار های مسایل بنیادین باستان شناسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حکمت الله ملا صالحی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. تاثیر کشورشناسی بر میزان فراگیری زبانهای خارجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ارش گل اندام
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. تبیین رابطه آموزش عالی و فرهنگ تأثیر مبانی در ایفای نقش فرهنگی دانشگاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد فضائلی
تعداد صفحات مقاله: 41

مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. تجربه آزمایشگاه وکارگاه علوم سیاسی؛ راهکارهایی برای بازنگری و بازنویسی علوم سیاسی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدباقر حشمت زاده
تعداد صفحات مقاله: 39

مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. تحلیل اقلیم شناختی کرم خوشه خوار انگور در شهرستان میمه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمنصور مرعشی
تعداد صفحات مقاله: 29

مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. تحلیل جامعه شناختی نقش انجمن های علمی در فرایندسیاست گذاری آموزشی و پژوهشی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن ملک – باقر ساروخانی
تعداد صفحات مقاله: 41

مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. تحلیل گفتمان به مثابه یک روش تحقیق در علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی حاتمی – سمیرا جبارنژاد
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. تحلیلی بر جایگاه اقتصاد دانش محور در آموزش عالی و اشتغال (چالش ها، فرص تها و چشماندازها)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا ویسی – حسین نازک تبار
تعداد صفحات مقاله: 30

مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. تحول در نظام آموزش عالی و خاستگاههای آن (با رویکرد به ابعاد مدیریتی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین خنیفر
تعداد صفحات مقاله: 32

مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. ترویج تفکر انتقادی و خلاق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا ایران نژاد
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. تعاملات دو سویه اسلامی کردن دانشگاه ها و تقویت علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام اخوان کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 26

مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. تفاوت نگرش به ماهیت و محتوای علوم انسانی از دیدگاه مادی گرایی غرب وابتناء به حکمت الهی در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر علم اقتصاد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدابراهیم بیضایی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. تفکر انتقادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس صادقی – صدور انوری
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. تفکر خلاق ؛ضرورت ها، راهکارها و پیامدهای آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامعلی طبرسا
تعداد صفحات مقاله: 27

مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. تفکرنظام گرا؛پیش نیاز توسعه پژوهش در حوزه علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا ساکی
تعداد صفحات مقاله: 39

مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. توسعه تحقیق رهیافت تحقق توسعه ملی و بررسی موانع ساختاری پژوهش در علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رضایی – حسین کرمانیان – مهرداد اکبری
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. تولید علوم انسانی به زبان بین المللی:ارزش، ضد ارزش یا بی ارزش؟ بازخوانی انتقادی موانع جهش علمی ایران در حوزه علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهاب اسفندیاری
تعداد صفحات مقاله: 47

مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. جای دانش آموختگان رشته زبا نشناسی در ایران کجاست؟

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده چیت ساز
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. جایگاه برخی از رشت ههای علوم انسانی در نظام های رد هبندی کتابخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی کوکبی
تعداد صفحات مقاله: 31

مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. جایگاه تاریخی علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر صانعی دره بیدی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. جایگاه علوم انسانی در میان شاخه های مختلف علوم و بایسته های آن درنظام جمهوری اسلامی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین فرهنگی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. جایگاه نقد در آموزش علوم اجتماعی به عنوان بستری برای توسعه علمی – فرهنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهنگ ارشاد
تعداد صفحات مقاله: 25

مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. جایگاه و نقش فعالی تهای عملی ( کارآموزی) دربرنامه های درسی رشته های علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبداله پارسا
تعداد صفحات مقاله: 37

مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. جایگاه و کارکرد تکنیک زاویه بندی در تحقیقات علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی ایمان – اسلام اقاپور
تعداد صفحات مقاله: 33

مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. جایگاه ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدرضا حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 39

مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. جایگاه کشورهای جهان سوم در انتشار تولیدات علمی جهان (مطالعه موردی: کشور جمهوری اسلامی ایران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحمان پاریاد – بهزاد ملکی
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. جستاری در اهمیت و ارزش علوم انسانی و رابطه آن با علوم طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوریه ریاضی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. جغرافیا اولین دانش بشری و علم رفع نیازهای انسانی (تباین جغرافیای اروپایی و قرآنی )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدکاظم مکملی
تعداد صفحات مقاله: 35

مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. حقوق و نقش آن در پیشرفت علوم و فنون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر صادقی نشاط
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. درباره اهمیت روش تحقیق و کاربرد آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا فدایی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. دیدگاه برنامه درسی فطری- معنوی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن ملکی
تعداد صفحات مقاله: 42

مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. راه دشوار علوم انسانی بررسی جریا نها و گفتما نهای تحول خواه در عرصه علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدهدایت جلیلی
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. راهکارهای ارتقاء علوم انسانی و رشته های آن در کشور، ترویج تفکر انتقادی و خلاق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفت رسولی ثانی آبادی
تعداد صفحات مقاله: 50

مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. راهکارهای ارتقاءعلوم انسانی وآسیب شناسی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بتول خسروی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. راهکارهای ارتقاءعلوم انسانی؛ترویج تفکرانتقادی وخلاق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امنه بختیاری
تعداد صفحات مقاله: 31

مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. رشته های علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی در نظام آموزش عالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدشمس الدین هاشمی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 35

مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. رعایت حقوق و تکالیف متقابل افراد در بهره گیری از محیط زیست سالم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه جمالو
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. رفتار استنادی در حوزه علوم انسانی و چال شهای علم سنجی وژئوپولتیک اطلاعات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا داورپناه
تعداد صفحات مقاله: 27

مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. رفتار اطلاع یابی و میزان استفاده اعضای هیئت علمی علوم انسانی از پایگاه های اطلاعاتی:مطالعه موردی دانشگاه شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر خاصه – علی حاتمه
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. روش شناسی لاکاتوشی راهی برای حل معضل روششناختی تحقیقات علوم انسانی (مطالعه موردی علم اقتصاد در ایران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد واعظ – روح اله شهنازی
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. روش نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن اقانظری
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. روششناسی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی ایران نیازمند فلسفه خرد گرایی مینوی و علمی است

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین لطف ابادی
تعداد صفحات مقاله: 54

مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. زبان و ادبیات فارسی: غریب کاروان مهرورزی ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید روزبهانی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. زیرساخت های مدرن علوم تربیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اهنچیان – یحیی قائدی
تعداد صفحات مقاله: 27

مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. شکاف های کیفیت خدمات آموزشی در رشته مدیریت صنعتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر حمیدی – فهیمه جباری
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. شیوه های آموزش تفکر انتقادی و خلاق و ترویج آن در رشته های علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. ضرورت اصلاح وبازنگری برنامه درسی رشته حقوق درمقطع کارشناسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین اقایی جنتمکان
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. ضرورت بازبینی انتقادی دروس کارشناسی علوم سیاسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام نوازنی
تعداد صفحات مقاله: 39

مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. ضرورت ترویج تفکر انتقادی و خلاق در جامعه امروز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه ندافی
تعداد صفحات مقاله: 29

مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. ضرورت تکوین و تدوین فلسفه هنر اسلامی (چالشها و راهکارها)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن بلخاری
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. ضرورت تکوین پارادایم در ایجاد علم اقتصاد بومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد واعظ برزانی – وحید مقدم – مسعود صادقی – حجت اله عبدالملکی
تعداد صفحات مقاله: 25

مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. ضرورت های بنیادی و استراتژیک بوم یسازی علوم انسانی درجمهوری اسلامی ایران(ج.ا.ا)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین قریب
تعداد صفحات مقاله: 34

مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. ضرورت و چالش های اساسی در بومی سازی روان شناسی در کشور اسلامی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:باقر غباری بناب
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. طراحی و ارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه های درسی در حوزه علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا شعبانی
تعداد صفحات مقاله: 34

مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. عدم گرایش جوانان به علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ازاده سقارصفت – فاطمه قاسمی – محدثه زینالی – فاطمه سادات نجفی
تعداد صفحات مقاله: 28

مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. علل و پیامدهای گسست علم اقتصاد از دیگر رشت ههای علوم انسانی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا کریمی
تعداد صفحات مقاله: 25

مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. علم خوب در علوم انسانی چه نوع علمی است؟ پرسشی درست یا غلط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد خرمایی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. علوم انسانی اسلامی؛ ضرور تها، مبادی و نظریه سازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحسین حسینی
تعداد صفحات مقاله: 32

مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. علوم انسانی در ایران و راه های ارتقاء آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی خورسندی طاسکوه
تعداد صفحات مقاله: 29

مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. علوم انسانی در بستر نگر شهای فرهنگی ایستایی و پویایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامعلی افروز
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. علوم انسانی دینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه داشخانه
تعداد صفحات مقاله: 28

مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. علوم انسانی و رسالت انسان (علوم انسانی و تحول فرهنگی و معنوی جامعه معاصر)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. علوم انسانی – اجتماعی از بحران تا بومی سازی:انتقادات و راهکارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا باقری
تعداد صفحات مقاله: 27

مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. علوم انسانی: جهت دهنده و فضای رشد علوم مهندسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. فرآیند جامعه پذیری، معلم علوم اجتماعی و توسعه اجتماعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضوان مهرابی
تعداد صفحات مقاله: 29

مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. فراتر از تجربه (بازکاوی مبادی علوم انسانی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن صیانتی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. ماهیت علوم انسانی و رو ششناسی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اشرف السادات باقری
تعداد صفحات مقاله: 25

مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. مبانی بحران متدلوژیک علوم انسانی و هایپوتز تغییر معرف تشناختی از دیدگاه مطالعات زبان انگلیسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 29

مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. مدل مفهومی نقش فناوری کامپیوتر و اینترنت در ترویج و تشویق تفکر انتقادی و خلاق در دانش آموزان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانبخش رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. مدیر دولتی کیست؟ و در کجا تربیت میشود؟

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا معمارزاده
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. مدیریت فرآیند ترسیم نقشه جامع علمی کشور:رویکردی نظام مند و متوازن به رشته های علمی دانشگاه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ارش شاهین – محمدعلی مهبد
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. مدیریت منابع انسانی در حکومت اسلامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر امین بیدختی – رضا ذوقی ارکی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. مشکلات آموزش وپیشبرد تحقیق درعلوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید ناجی
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. مشکلات ارزشیابی فرآیند آموزش علوم انسانی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر رشیدی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. مشکله علم و دین از کجا ناشی می شود؟

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین مقدم حیدری
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. مطالعات سیاسی وحوزه علمیه قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد پزشکی
تعداد صفحات مقاله: 28

مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. مطالعه تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری رشته برنامه ریزی درسی ایران با دانشگاه های خارج از کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن میرزامحمدی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. مطالعه تطبیقی میزان آمادگی مدیریت دانش آموختگان مدیریت ورشته های فنی دانشگاهها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیژه قره چه – سیده معصومه غمخواری – علی بهاری فر
تعداد صفحات مقاله: 25

مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. مفاهیم متافیزیکی و علوم تجربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید رضانیا
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. مقایسه انتقاد سازنده و عوامل موثر برآن بین دانشجویان دختر ورزشکارو غیرورزشکاردانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا عیسی زاده – محمدرضا رمضان پور
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. مقایسه تطبیقی عملکردتحصیلی دانش آموختگان شاخه نظری نظام جدید: لزوم راهنمایی و هدایت استعداد های تحصیلی به حوزه علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد زندوانیان نایینی
تعداد صفحات مقاله: 37

مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی و علم بومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی پایا
تعداد صفحات مقاله: 68

مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. مناسبات علوم انسانی و علوم تجربی نقش علوم تجربی در استنباط و اجتهاد فقهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن غرویان
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. منزلت علوم انسانی در کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرامرز رفیع پور
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. مهندسی مجدد فرایند دانش آموختگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نظام الدین فقیه – فرشته پزشکی نجف ابادی
تعداد صفحات مقاله: 27

مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. موانع جامعه شناسی در ایران و را ههای ارتقاء آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی لهسایی زاده
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. موانع رشد و پویایی علوم انسانی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید عباداللهی
تعداد صفحات مقاله: 37

مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. میان رشته ای شدن الگوهای پژوهشی در حوزه علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم صالحی هیکویی – زهره احمدابادی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. نقد ادبی و جایگاه آن در دانشگا ههای کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا رحمدل شرفشادهی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص؛بررسی زبان عمومی دانشگاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد قنسولی – رضا پیشقدم
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. نقش تحقیقات انسانی در حفظ بهداشت روانی جوانان ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی منطقی
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. نقش حوزه های علمیه در زمین هسازی ارتقاء علمی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید کافی
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. نقش دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در ارتقاء علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد سجادیان
تعداد صفحات مقاله: 29

مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. نقش علوم انسانی در ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محمداحمدی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. نقش علوم انسانی در تحول پارادایمی طب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شقایق حق جوی جوانمرد – علیرضا منجمی – ارش حدادگر
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. نقش علوم انسانی در جنبش نرم افزاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد منصورنژاد
تعداد صفحات مقاله: 36

مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. نقش علوم انسانی در سیاست ها و برنام ههای توسعه ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلام حیدر ابراهیمبای سلامی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. نقش علوم انسانی در چشم انداز بیس تساله جمهوری اسلامی ایران وراهکارهای عملیاتی ساختن آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمرتضی هزاوه ئی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. نقش علوم انسانی و آموزش آنها در ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیمحمد کاردان
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. نقش علوم انسانی و رشته های آن در ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید هاشم گلستانی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. نقش مطالعات میان رشته ای دراعتلاءعلوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه فولادچنگ – سیامک سامانی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. نقش نهادهای کشور در ارتقاء علوم انسانی (دانشگاه ها)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسداله کارنما
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. نقش نهادهای کشور در ارتقاء علوم انسانی دانشگاه ها و حوزه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین امانیان
تعداد صفحات مقاله: 30

مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. نقش و جایگاه زبان عربی در علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدحسن مددی الموسوی
تعداد صفحات مقاله: 25

مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. نقش وجایگاه کتابخانه های عمومی درعدم بازگشت نوسوادان به دوران بیسوادی وتقویت سوادآنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا تاج ابادی – کریم مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 32

مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. نگرش متخصصین رشت ههای علوم دیگر درباره پژوهش در علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده چیت ساز – رحمان صحراگرد
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. هرمنوتیک و روش شناسی علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدخدایار مرتضوی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. هماهنگی دستور زبان عربی و دستور زبان فارسی در فرایند برنامه ریزی درسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون مظلوم گرمجانی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. وضعیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها: تأملی برنظردانشجویان درباره چالش ها و نارسای یهای علوم انسانی و راهبردهای توسعه کیفی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت اله عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 45

مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. وضعیت علوم اجتماعی جدید در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم محمدی
تعداد صفحات مقاله: 50

مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. وضعیت علوم سیاسی در ایران معاصر: نسبت علوم سیاسی درکشور با علوم انسانی در غرب: رشته علوم سیاسی در دانشگا ههای ایران و آمریکا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز امام زاده فرد
تعداد صفحات مقاله: 25

مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. پژوهش درنظام آموزش عالی،چال شهاو راهکارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فروغ تصدیقی – محمدعلی تصدیقی
تعداد صفحات مقاله: 25

مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. چارچوب های جامعه شناسی دینی و سؤالاتی درباره آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا پرهیزکار
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. چالش ها و پرسش های انسان شناسی ایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت اله فاضلی
تعداد صفحات مقاله: 32

مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. چالش های فراروی تحقیقات در حوزه علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحمان پاریاد
تعداد صفحات مقاله: 26

مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. چالش های موجود رشته های مدیریت و ارائه الگو یآموزش مدیریت چند مرحل های

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ملاحسینی
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. چشم انداز بیست ساله وجنبش نرم افزاری در زمینه علوم انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیمین ولوی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. چگونگی کاربردی نمودن سیره پیامبر اعظم (ص) در محتوای درسی و کمک درسی آموزشی و پرورش کشور جمهوری اسلامی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پوراندخت فاضلیان
تعداد صفحات مقاله: 30

مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. کارآفرینی رشته های مدیریت در کسب و کارهای کوچک و متوسط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدرضا اخوان صراف – حسین شیخ بهایی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. کاربردی و تخصصی کردن آموزش زبان و ادبیات عربی در دانشگاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود شکیب انصاری
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. گامی به سوی تحول در الگوی تولید علوم تربیتی:بررسی انتقادی الگوی تباین معرفتی با تعالیم دینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا صادق زاده قمصری
تعداد صفحات مقاله: 74

مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته اقتصاد دردانشگاه های ایران در ده سال گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا مصباحی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته تاریخ، باستان شناسی و هنر در دانشگاه های ایران در ده سال گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق ایینه وند
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته روان شناسی در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامعلی افروز
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

و183. گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته زبان وادبیات عربی در دانشگاه های ایران در ده سال گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد صدقی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته زبان وادبیات فارسی و زبان های باستانی در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسینعلی قبادی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته علوم اجتماعی در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود گلچین
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته علوم تربیتی در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدکاظم اکرمی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران در ده سال گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مظفر نامدار
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته فقه و حقوق در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدفضل اله موسوی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته فلسفه وکلام، ادیان و عرفان در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین کلباسی اشتری
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته مدیریت دردانشگاه های ایران در ده سال گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1385
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز دری
تعداد صفحات مقاله: 10

مطالب مرتبط