مجموعه مقالات همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

1. آشکارسازی تغییرات شاخصهای رطوبتی شهرستان اردبیل با استفاده از مدلهای رگرسیونی و پلی نومیال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه ملکی مرشت – برومند صلاحی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثر افزایش غلظت کلریدسدیم خاک برتغییرات تجمع برخی تنظیم کننده های اسمزی در سه رقم چغندرقند Beta vulgaris L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نفیسه اسدی نسب – پیمان حسیبی – حبیب اله روشنفکر – موسی مسکرباشی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر تغییر اقلیم روی میزان تبخیر تعرق گیاه مرجع چمن در استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رئوف
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر تنش خشکی بردمای برگ وعملکرد دانه ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم قاسمی گلعذانی – بهاره دلیل – زهرا تاجبخش
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر تنش شوری برعملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت اسفرزه (Plantago ovata)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه چادردوزجدی – کاظم قاسمی گلعذانی – پریسا زعفرانی معطر
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر تنش شوری برعملکرد و اجزای عملکرد اسفرزه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم قاسمی گلعذانی – پریسا زعفرانی معطر – افسانه چادردوزجدی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر تنش شوری برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیاچیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم قاسمی گلعذانی – ندا نیک پور – سعید زهتاب سلماسی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر تنش شوری برعملکرد و محتوای اسانس دانه ی شوید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا دست برهان – کاظم قاسمی گلعذانی – سعید زهتاب سلماسی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر تنش شوری روی دمای برگ و عملکرد دانه لوبیا چیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم قاسمی گلعذانی – ندا نیک پور – سعید زهتاب سلماسی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر تنش کم آبی درمراحل زایشی روی شاخص سطح برگ عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا زعفرانی معطر – کاظم قاسمی گلعذانی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر تنش کمبود آب بر برخی خصوصیات رویشی و عملکرد دانه سه رقم آفتابگردان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد فرح وش – ابراهیم عباسی سیه جانی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر توپوگرافی حوضه های آبریزدر مقدار تغذیه آبهای زیرزمینی استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رئوف – رقیه قریشی – فاطمه علیلو
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر روشهای مختلف تیمار اسید سالیسیلیک روی لوبیا سفید رقم دانشکده در شرایط تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذین نجف آبادی – هاشم هادی – رضا امیرنیا – مینا جوانقلیلو
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر شوری برعملکرد و اسانس گل شوید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم قاسمی گلعذانی – سهیلا دست برهان – سعید زهتاب سلماسی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر قطع آبیاری و مقادیر مختلف نیتروکسین برروی عملکرد و اجزای عملکرد دانه در گیاه همیشه بهار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه شکرانی – علیرضا پیرزاد – محمدرضا زردشتی – رضا درویشی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر مالچ پلی اتیلنی برعملکرد وکارایی مصرف آب درگوجه فرنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مشهید مناره – امیر نورجو – سپیده حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید بوریک بردرصدروغن و عملکرد روغن دانه ارقام پاییزه کلزا (Brassica napus L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا پازکی – رضا منعم – داود حبیبی – فرزاد پاک نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثر میدان مغناطیسی برتندش بذر رشد و فعالیت برخی آنزیم ها در بذر سیاه دانه Nigella sativa

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لطیفه پوراکبر
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثر کم آبی برپوشش سبز و عملکرد مزرعه ای نخود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدا حسین زاده ماهوتچی – کاظم قاسمی گلعذانی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اثرات احتمالی تغییر اقلیم روی آفات حشره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرین فرامرزوش – یوبرت قوستا – یونس کریم پور – مهدی رزمی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. اثرات باران اسیدی برمحیط زیست اکوسیستم ها محصولات کشاورزی و راه های مقابله با آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیرا حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. اثرات باندهای مختلف اشعه ی ماورای بنفش روی فعالیت بعضی آنزیمهای ضداکسایشی در گیاهک بامیهHibiscus esculentus L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سروش کارگرخرمی – رشید جامعی – سیاوش حسینی سرقین – الفت خاکپور
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. اثرات تغذیه ای عصاره الکلی بره موم جمع آوری شده از کندوهای زنبور عسل ارومیه بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرانک کریمی راد – فرخ فرخی – امیر توکمهچی – ناصر آق
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل قلی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. اثرات تغییر اقلیم بررشد روابط آبی و عملکرد گیاهان زراعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساره رحیمی – مریم احمدی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. اثرات تغییر اقلیم روی زندگی در آفریقا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژده شریفی پور
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. اثرات تغییر اقلیم و تنش اسمزی برخصوصیات جوانه زنی اسطوخودوس Lavandula officinalis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه غلامی – پژمان قاسمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. اثرات تغییرات اقلیمی برتولید و سلامتی گاوهای شیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحله نژادرزمجوی اخگر – رجب حسامی راد
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. اثرات تنش شوری برخصوصیات جوانه زنی بالنگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر قهرمانی – مهدی قیاسی – علیرضا نورابادی – رضا امیرنیا
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. اثرات تنش شوری برغلظت برخی عناصر غذایی در چهار رقم بومی انگور در منطقه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدیه کریمی – هادی درزی رامندی – ناصر عباسپور – حسن محمودزاده
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. اثرات تنش گرمایی برتولید مثل پستانداران ـ تاثیر تنش بر ماده ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانگیر امینی – رجب حسامی راد
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. اثرات تنش گرمایی برتولید مثل پستانداران ـ تاثیر تنش برنرها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانگیر امینی – رجب حسامی راد
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی بررشد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا جلیلی – ناصر آق – فرزانه نوری
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. اثرات خشکسالی بردریاچه ارومیه با تاکید بر تغییرات زیست محیطی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسفعلی اسدپور – لطیف اسماعیلی – فرناز بنی عمو
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. اثرات زیانبار تغییرات اقلیمی برپتانسیل تولید گندم دیم در دشت تبریز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر فرج نیا
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. اثرات سمیت تریفلورالین برروی برخی پارامترهای رشدی و همزیستی ریشه در گیاهان آفتابگردان همزیست با قارچ میکوریزای Glomus etunicatum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانیه مرادبیگی – جلیل خارا
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. اثرات ناشی از تغییر اقلیم برمناطق ساحلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حلیمه اعتمادی – عباس اسماعیلی ساری – سیده زهرا صمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. اثرات ناشی از تغییرات اقلیم جهان بر محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساره رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. اثرات پرتوهای ماورا بنفش روی بیوماس سطح برگ محتوای قندمحلول و پروتئین محلول در گیاه شاهدانهCannabis sativa

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا قندالی دوست – رشید جامعی – سیاوش حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. اثرات گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیم بر اکوسیستمهای کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن پرویزی مساعد – صابر سردارزاده – امین جهانگرد
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. اثرتنش شوری برخصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک پنبه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر عبدی – امید سفالیان – علی اصغری – مجید شکرپور
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. اثرمحدودیت آب روی پوشش سبز و عملکرد دانه سویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه فرشباف جعفری – کاظم قاسمی گلعذانی – جلیل شفق کلوانق
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. ارتباط بین پرولین و فلوئورسانس کلروفیل با تحمل به یخزدگی در جو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بهی – امید سفالیان – مجید شکرپور – علی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. ارتباط بین گازهای گلخانه ای و گرم شدن زمین

دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدقعلی زمانی – اژدر عنابی میلانی – علیرضا ضیایی – اصغر فرج نیا
تعداد صفحات مقاله: 3

مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. ارتباط تعداداسپور قارچهای میکوریز و زیکولار آربوسکولار با برخی ویژگیهای خاک در اطراف شهرستان مراغه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الفت خاکپور – جلیل خارا
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. ارزیابی اثر تنش دمایی در تاریخ های کاشت مختلف برژنوتیپ های نخود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قادر لعل شهسوار
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. ارزیابی اثر شوری برفاکتور های رشدی سطح برگ و روابط آبی در چهار ژنوتیپ انگور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیر محمدخانی – رضا حیدری – ناصر عباسپور
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل لاینهای گندم آبی در ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهناز عاشوری – محمد رضایی – غلامرضا خلیل زاده – رقیه رضوی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام و لاین های امیدبخش گندم با استفاده از شاخصهای حساسیت و تحمل به خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل محمودی – سلیمان محمدی – محمد رضایی – سونیا عارفی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. ارزیابی تحمل سرما در کشت پاییزه نخود زراعی Cicer arietinum L با استفاده از صفات مورفولوژیک و فنولوژیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حیدر نادری – همایون کانونی – مجید شکرپور – علی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. ارزیابی تغییرات کیفیت دانه ژنوتیپ های گندم نان در پاسخ به تنش کمبود آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضایی – مریم فروزان – صابر گلکاری – شهرام شیرعلیزاده
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. ارزیابی تفاوتهای ژنتیکی توده های بومی گندم نان نسبت به کارایی جذب و مصرف نیتروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خلیل زاده – جواد مظفری – یوسف ارشد – عبداله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های بومی گندم نسبت به کارایی زراعی مصرفی نیتروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خلیل زاده – جواد مظفری – ابراهیم عزیز اف – عبداله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. ارزیابی توان اقلیمی به منظور کشت چغندرقند براساس مدل ترکیبی TOPSIS,AHP با بهره گیری از GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامل آزرم – جمال امینی – اسماعیل خوشخو
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. ارزیابی تون رقابتی 11 رقم از ژنوتیپ های گندم مناطق سرد کشور نسبت به علف هرز سلمهتره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم هوشیار – اسکندر زند – محمدعلی باغستانی – میرمحمد حاجی میرآقا
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. ارزیابی شاخصهای تحمل به خشکی و برخی از صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های کرچک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احتشام عبداله زاده – عبدال حسن زاده قورت تپه – بابک عبدالهی مندولکانی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. ارزیابی مقاومت به بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ارقام چغندرقند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل پدرام – کیوان فتوحی – عبدالمجید خورشید
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. ارزیابی نقش تغییر اقلیم بر تامین آب کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عبداله زاده
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. ارزیابی پایداری اکولوژیکی نظام زراعی گندم ـ چغندرقند در شرایط اقلیمی نقده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلال جلیلیان
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. ارزیابی پایداری خاکدانه های دشت ا رومیه به منظور کشاورزی پایدار در شرایط خشکسالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیژن طالب پورششوان – رضا سکوتی اسکویی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. استفاده از تنوع زیستی و پوشش های نباتی بومی راهبرد پایداری زیست بومهای بیابانی و مقابله با خشکسالی های اقلیمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی کاشکی – مهدی فراوانی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. استفاده از مطالعات ژنتیک جنگل برای کاهش خطرات ناشی از تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه ذوالفقاری
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. اصلاح الگوی مصرف در مدیریت منابع آب دشت مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد طهان – احمد قیدی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. افزایش رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از پروبیوتیک تجاری باکتوسل و پربیوتیک مانان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضوانه جنابی – سعید مشکینی – امیر توکمه چی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. افزایش هواستازی یونهای Ca2 +و K+ درمرحله گیاهچه ای برنج با استفاده از هورمون IAA تحت تنش دمای پایین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فواد مرادی – سپیده ترابی – سعید وزان
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. الگوی پراکنش گروه های اکولوژیک در جهات جغرافیایی مختلف در زاگرس جنوبی و ارتباط آنها با تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه آقایی – سهراب الوانی نژآد – رضا بصیری – رقیه ذوالفقاری
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. انتخاب ژنوتیپ های گندم در اقلیم های خشک و نیمه خشک از روی صفات گیاه چه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود بخشایشی قشلاق – حمداله کاظمی اربط – داود صادق زاده اهری – فرشاد حبیبی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. اندازه گیری صفات کاریوتیپی و مقدار ژنوم لاله های داروینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید فخرایی لاهیجی – اردشیر رحیمی میدانی – فرنگیس قنواتی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. انرژی های پاک جایگزینی مناسب برای سوختهای فسیلی در رابطه با تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پگاه اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. انرژی و تغییر اقلیم سوختهای فسیلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته خانشی – سمیه شیخی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. اهمیت مناطق حفاظت شده دریایی و جزایر مرجانی بر تنوع اقلیم و فراوانی گونه های آبزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم احمدی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. اکولوژی جنگل مانگرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم قریشی – شهین اسمعیلی – سمیه قریشی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. ایجاد سری داده های شبکه بندی شده بارش روزانه با قدرت تفکیک مکانی و زمانی بالا برای کشور ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا جوانمرد – جواد بداق جمالی – مهلا کریم پیرحیاتی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بازسازی میانگین دمای سالانه براساس بارندگی سالانه و حلقه های رویشی درختان بلوط ایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام فیاض – رقیه ذوالفقاری
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب حوضه سد نازلوچای با استفاده از مدل MPSIAC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده شربت زاده – بهزاد حصاری – بهروز رفیعی – سعید خدابخش
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی آلودگیهای منابع آب و کاربرد نانوفناوری در تصفیه آب و فاضلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی فراهانی – ابراهیم علی نیاآهندانی – معصومه بیرانوند – اباذر خلجی زواجری
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی اثر آلودگی محیط ناشی از هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقه ای برروی رشد دو گونه جلبک Dunallela Tertiolecta و Dunalliela Sallina

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جیران سجادی نسب – سیاوش حسینی سرقین – لطیفه پوراکبر – رامین مناف فر
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی اثر تراکم های مختلف کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد لاینهای گلرنگ در شرایط دیم درمنطقه میانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی فرامرزی – حسن ملکی – منوچهر فربودی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی اثر تراکم کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی جو رقم آبیدر در شرایط دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی فرامرزی – اسداله کامرانی – مظفر روستایی – شهرام شاهرخی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بررسی اثر تنش حرارتی برخصوصیات جوانه زنی رازیانه ( Foeniculum Vulgare

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا منعم – ساسان فرهنگیان کاشانی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی اثر تنش خشکی در برخی از صفات فیزیولوژیکی و اجزا عملکرد آفتابگردان )Helianthus annuus L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم احمدی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری برمقدار آب مصرفی و کارایی مصرف آب درعملکرد دانه سه واریته ذرت Zea mays L. در منطقه خوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میرحمید ابوطالبی – عبداله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی اثر محدودیتهای شوری بررشد و نمو انگور در اطراف دریاچه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدیه کریمی – هادی درزی رامندی – ناصر عباسپور – حسن محمودزاده
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. بررسی اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی برعملکرد کمی و کیفی گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباسعلی حسین آبادی – محمدعلی شیرازی خرازی – سیدصمد حسینی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. بررسی اثر مقادیر مختلف مصرف نیتروژن پایه برعملکرد اقتصادی و بیولوژیک ارقام پاییزه کلزا (Brassica napus L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا پازکی – امیرحسین شیرانی راد – عبدال حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بشیرگنبد
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بررسی اثرات تغییر اقلیم برجنس بارشهای استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل سیمایی – صیاد خشت کاری ثانی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بردبی در حوضه رودخانه آجی چای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه اسمعیل پور – فائقه نیازی – نسیم فاضل مدرس – حامد مفید
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بررسی اثرات تغییرات اقلیمی برپراکنش مراحل فنولوژی و میزان اسانس آویشن خراسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:براتعلی غلامی – مهدی فراوانی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی اثرات تنش شوری روی گیاه Aeluropus littoralis به عنوان یک گونه مستعد در اقلیم های شور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهین اسمعیلی – ابراهیم علی نیاآهندانی – مریم قریشی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. بررسی اثرات تگرگ بر عملکرد چغندر قند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تورج جدیدی – سهراب حجام – غلامعلی کمالی – کیوان فتوحی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. بررسی اثرات خشکسالی در پدیده گردوغبار در استانهای جنوبی و جنوب غرب ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا مشروفه – کامران سعادتمند – اسد اسدی عیدی وند
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بررسی اثرات خشکسالی دهه های اخیر برمنابع آب و کشاورزی شهرستان کازرون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رضایی بنفشه – یداله بلیانی – غریب فاضل نیا – بتول زینالی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. بررسی اثرات خشکسالی های گذشته بر دریاچه های طشک و بختگان در استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین اشرف – حبیب حسینی – عذرا نصرالهی – عبداله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. بررسی اثرات سمی غلظتهای مختلف علف کش پاراکوات بربافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی rainbow trout

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز اقامحمدی – فرخ فرخی – امیر توکمهچی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. بررسی اثرات سمیتی آرسنیک در منابع آب بعنوان فاکتوری مهم در آلودگیهای اقلیمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی فراهانی – ابراهیم علی نیاآهندانی – حمید دژاکام – عسگر اسبری مزرعه خلفی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. بررسی اثرات عصاره الکلی بره موم برهیستوپاتولوژی بافت طحال ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی rainbow trout

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرانک کریمی راد – فرح فرخی – امیر توکمه چی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. بررسی اثرات عصاره الکلی بره موم برهیستوپاتولوژی بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی rainbow trout

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرانک کریمی راد – فرخ فرخی – امیر توکمه چی – ناصر آق
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. بررسی اثرات عصاره الکلی بره موم برهیستوپاتولوژی بافت کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی rainbow trout

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرانک کریمی راد – فرخ فرخی – امیر توکمه چی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. بررسی اثرات فیزیولوژیک پرتوهای فرابنفش B روی ویژگیهای جوانه زنی گیاه دارویی ریحانOcimum basilicum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید اسدی سامانی – اباذر خلجی زواجر – نفیسه عظیمی – عباس حسنی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. بررسی اثرات قارچهای مایکوریزا آربوسکولار در کاهش تنش شوری در گیاهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم علی نیاآهندانی – معصومه بیرانوند – جنت سرمد – مهدی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. بررسی ارتباط نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه با خشکسالی های شدید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه روشنی – مریم تیموری
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. بررسی اقلیم رویشگاه های گون گزی با استفاده از روش آماری چندمتغیره در استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا پاکزاد – محمود رائینی سرجاز – مرتضی خداقلی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. بررسی بارشهای سنگین و پیش بینی آن در استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه تیرگرفاخری – برومند صلاحی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. بررسی تاثیر آلودگی های محیطی برکیفیت آب زرینه رود با استفاده از شاخصهای اکولوژیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محسن پور آذری – فریدون محبی – یوسفعلی اسدپور
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. بررسی تاثیر افزودن مکمل اسید آمینه ای L – Arginine در غذا برشاخص رشد کبدی HSI درماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم رستمخانی – صمد زارع – رضا ملک زاده ویایه
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. بررسی تاثیر افزودن مکمل اسید آمینه ای L – Ornithine درغذا برشاخص احشایی VSI در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم رستمخانی – صمد زارع – رضا ملک زاده ویایه
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. بررسی تاثیر افزودن مکمل اسید آمینه ای L – ornithine در غذا برروی پارامترهای وزن و طول استانداردماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم رستمخانی – صمد زارع – رضا ملک زاده ویایه
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. بررسی تاثیر انواع کود و نسبت های مختلف کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای برمیزان فیبر خام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت حسینی – محمود پوریوسف میاندواب – عبداله حسن زاده قورت تپه – خشنود علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. بررسی تاثیر تاریخ کشت برعملکرد پروتئین و روغن 10 رقم کتان زراعی در ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرمین بهروش – عبداله حسن زاده – مهدی تاجبخش – محسن رشدی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بررسی تاثیر تاریخ کشت زمستانه و رقم برخصوصیات رویشی و زایشی گلرنگ دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیره هروی – محمدرضا زرتشتی – مهدی تاجبخش – عبداله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. بررسی تاثیر تاریخ کشت و رقم برخصوصیات رویشی و زایشی کتان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرمین بهروش – مهدی تاجبخش – محسن رشدی – عبداله حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. بررسی تاثیر تراکم های مختلف بربرخی خصوصیات مورفولوژیک وعملکرد مریم گلی و بومادران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه کریم خانی میانجی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی برظهور و پراکنش علفهای هرز مشکل آفرین در زراعت های بهاره منطقه مغان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عسگر پوراصغر – بهرام میرشکاری
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد علوفه ژنوتیپ های شبدر یکساله در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرین نیکو – محمود پوریوسف – عبداله حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. بررسی تاثیر تنش شوری بربرخی از پارامترهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ذرت zea mays cv.704

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سوسن جوادمنش – لطیفه پوراکبر – فاطمه رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. بررسی تاثیر شرایط آب و هوایی برتولید آفلاتوکسین در محصولات کشاورزی و غذایی و راهکارهای کنترل آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه اشرفی – محمود رضازاده – لطیفه پوراکبر
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. بررسی تاثیر فسفر برعملکرد ذرت در خاکهای شور منطقه اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه سلطانی سیاه پوش – کاظم هاشمی مجد – نصرت اله نجفی – زهرا لطفی آرپاچایی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. بررسی تاثیر محرکهای رشد و کود بیولوژیکی برروی عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ رقم IL-111

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساناز حسین نژآد – محمود پوریوسف میاندواب – عبداله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. بررسی تاثیر پرفشارها در وقوع اینورژن های بسیار شدید و تداوم آلودگی های شهر تبریز در سال 2008

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه روشنی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. بررسی تاثیر کود هیومیکی هوموس PK و محرکهای رشد برروی صفات رویشی و زایشی گلرنگ رقم IL-111

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساناز حسین نژآد – محمود پوریوسف میاندواب – عبداله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد علوفه کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت حسینی – محمود پوریوسف میاندوآب – عبداله حسن زاده قورت تپه – خشنود علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک برعملکرد پروتئین علوفه کشت مخلوط ماشک گل خوشه ای و جو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت حسینی – محمود پوریوسف میاندوآب – عبداله حسن زاده قورت تپه – خشنود علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروکسین و فسفاته بارور 2 برخصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد روغن ارقام کتان در ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهناز مطلبی زاده خالص – عبداله حسن زاده – جلیل اجلی – داریوش تقوی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. بررسی تغییر اقلیم حوضه آبریز شهر چای ارومیه در دوره 2030-3011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل گردش عمومی جو HadCM3

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه قاسمی – ابراهیم فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. بررسی تغییرات آب و هوایی و اثرات آن برروی گیاه یونجه مطالعه موردی استان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد طهان – احمد قیدی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. بررسی تغییرات اقلیم بروضعیت منابع آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود تولایی نژاد – محمد الماسی – غلامحسین محمدپورزنگنه
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. بررسی تغییرات سطح و شوری آب زیرزمینی دشت چالدران با استفاده از زمین آمار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر بالنده – رضا سکوتی – عباس احمدی – صمد دربندی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. بررسی تنش آبی برصفات مورفولوژیک ارقام مختلف ذرت دانه ای در شرایط جنوب خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره عباس ترکی – غلامرضا عبادوز – مانی مجدم
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. بررسی تنظیم کننده های اسمزی چهار رقم انگور دردو منطقه با شرایط اکولوژیکی متفاوت در اطراف دریاچه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدیه کریمی – هادی درزی رامندی – ناصر عباسپور – حسن محمودزاده
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام کلزا نسبت به تنش سرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید شیرعلیزاده – علیرضا عیوضی – کاظم ستوده مرام
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای مختلف گونه زراعی اسپرس Onobrychis altissima Grossh با استفاده از صفات مورفولوژیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه ربیعی – فرنگیس قنواتی – آسا ابراهیمی – فواد مرادی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای مختلف یونجه یکساله Medicago polymorpha (L.) با استفاده از صفات زراعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صنم صفایی چایی کار – فرنگیس قنواتی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. بررسی خشکسالی دریاچه ارومیه با استفاده از نمایه SPI

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم شفیعی – زهرا پاکزاد
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. بررسی خواص دارویی و محل رویش برخی گونه های جنس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم تقی پور – نجمه کفاش فرخد – نگین تقی پور – ابراهیم علی نیا آهندانی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. بررسی درخت مصنوعی سبز به عنوان راهکاری برای حل بحران زیست محیطی و تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم موسی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. بررسی رخداد مه در گستره های دمایی مختلف در استان کردستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژده پدرام – فاطمه صحراییان
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. بررسی روش مدیریت تلفیقی علفهای هرز درکاهش اثرات زیست محیطی گیاه دارویی بادرشبو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشید فروزین – علیرضا نورآبادی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. بررسی روشهای کنترل علفهای هرز ذرت تحت شرایط اقلیمی ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمدیان انبی – حمیدرضا محمددوست چمن آباد – عبداله حسن زاده قورت تپه – علی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. بررسی روند تغییر اقلیم در ارومیه طی نیم قرن اخیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خدیجه جوان – محمدرضا عزیززاده
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. بررسی روند تغییرات هورالعظیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS,Landsat در بین سالهای 1991 تا 2007

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا مشروفه – فاطمه صفری هفشجانی – رامین علایی روزبهانی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. بررسی روند خشکسالی و تغییر اقلیم در شهرستان فسا براساس تعدادی از شاخصهای آماری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساره رحیمی – محمد شعبانی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. بررسی روند وقوع بارش درایستگاه هواشناسی رامسر با استفاده ازروش من ـ کندال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه تیرگرفاخری – برومند صلاحی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. بررسی روند وقوع خشکسالی با استفاده از شاخص RDI و رابطه آن با تغییر اقلیم در ایستگاه های اراک ، سمنان و قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم تیموری – مجید رضایی بنفشه – بتول زینالی – رقیه محمدزاده اصل
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. بررسی زیست محیطی احداث دریاچه های مصنوعی برپارامترهای اقلیمی مورد کاوی: دریاچه غرب تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کتایون ورشوساز – الهام مبارک حسن
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. بررسی سازگاری و پایداری عملکرد ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط دیم منطقه گرمسیر و نیمه گرمسیر کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خلیل زاده – مظفر روستایی – محمد رضایی – هوشنگ پاشاپور
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. بررسی سیستم گرده افشانی درجنس Onobrychis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس خاتون خمسه – فرنگیس قنواتی – پریسا جنوبی – احمد مجد
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. بررسی شاخص THI در شهرهای استان خوزستان جولای 2005-1990

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام مبارک حسن – کتایون ورشوساز
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. بررسی شاخص برداشت ارقام گیاه دارویی سیاه دانه در تراکم و آرایش های مختلف کاشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهناز عبدالرحیمی – عبداله حسن زاده قورت تپه – ناصر حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. بررسی شرایط زیست اقلیمی بجنورد و تحلیل آماری تغییرات آن با استفاده از شاخص دمای موثر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا گلرخ – مسعود امیری
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. بررسی صفات کمی توده سیرسفید همدانی با استفاده از تجزیه به مولفه های اصلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی احسان نصرتی – غلامرضا خاکیزاده
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. بررسی عملکرد ارقام کرچک Ricinus communis L در شرایط آب و هوایی ارومیه باتوجه به تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز طاهری فرد – اسمعیل نبی زاده – عبداله حسن زاده – فرزاد گرامی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. بررسی عملکرد لاینهای امیدبخش جوی بدون پوشینه درشرایط کم آبیاری در مزارع استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خلیل زاده – محمد رضایی – شهناز عاشوری – علیرضا عیوضی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. بررسی عملکرد و اجزا عملکرد دانه ارقام سیاه دانه درتراکم های مختلف کاشت در اقلیم ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهناز عبدالرحیمی – عبداله حسن زاده قورت تپه – ناصر حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پنبه امید بخش در استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا صادقی – عبداله حسن زاده – فرهاد فرح وش – بهرام میرشکاری
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. بررسی عوامل موثر در ایجاد بحران اقلیمی در دریاچه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم موسی زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. بررسی عوامل کنترل کننده تولید اولیه درخلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی سالاری علی آبادی – محمدمهدی زمانی جمشیدی – یامین پوریوسف – عبدالخالد خالقی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. بررسی فنوتیپی برخی ژنوتیپ های توت در استان البرز

دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید فخرایی لاهیجی
تعداد صفحات مقاله: 3

مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. بررسی محلول پاشی الکل ها به عنوان روشی نوین در افزایش عملکرد گیاهان دراقلیم های خشک و نیمه خشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی خسروی – علی مهرآفرین – حسنعلی نقدی بادی – اسماعیل خسروی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. بررسی مقاومت به شوری ارقام مختلف آفتابگردان در شرایط تنش شوری حاصل از کلرور سدیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساره رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. بررسی مقدار نفوذ و دقت معادله نفوذ هورتون برای زمین های شیبدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رئوف – فاطمه علیلو – رقیه قریشی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. بررسی نتایج رگرسیون و تجزیه کلاستر بدست آمده در شرایط کم آبیاری یا تنش خشکی برروی ارقام سورگوم دانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی شیرازی خرازی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. بررسی نوسانات یخبندان شهرستان اردبیل و کاربرد نتایج آن برای تعدادی از گیاهان زراعی و باغی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم تیموری – رقیه محمدزاده اصل – رحمان سرمستی – نوشین بخشی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. بررسی همگنی سری های بارش در مطالعات تغییر اقلیم در برخی از نواحی شمال غرب کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان نوحی – فاطمه رحیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. بررسی هوا و اقلیم شناسی حوزه گلند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون علیپور
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. بررسی و مطالعه میزان روغن ارقام سیاه دانه در آرایش های مختلف کاشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهناز عبدالرحیمی – عبداله حسن زاده قورت تپه – محسن رشدی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. بررسی وضعیت اکولوژیکی و آلودگی تالاب انزلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه بهاری – عبداله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. بررسی وضعیت میکوریزایی در دو فصل مختلف درمنطقه خواجو واقع در اطراف شهرستان مراغه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الفت خاکپور – جلیل خارا – عبداله حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. بررسی وقوع پدیده خشکسالی در حوضه آبریز ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسعد سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. بررسی وقوع پدیده ی خشکسالی برای چهار استان مرکزی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رضایی بنفشه – بتول زینالی – طاهره جلالی – صیاد اصغری سراسکانرود
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. بررسی پارامترهای رشد و بقا و پروفایل پروتئین درجمعیتهای مختلف قزل آلای رنگین کمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س حکیم زاده – س ایرجی – ص زارع – ع حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. بررسی پتانسیل اثرات تغییر اقلیم برافزایش نیاز آبی کشاورزی درآینده با استفاده از مدل Echam4 مطالعه موردی دشت بهبهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا امانت بهبهانی – حسین قربانی زاده خرازی – علی صارمی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. بررسی پتانسیل تولید علوفه در شبدهای یکساله در شرایط دیم در منطقه آذربایجان غربی با توجه به تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرین نیکو – محمود پوریوسف – عبداله حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. بررسی پتانسیل گیاه پالایی مریم گلی و بومادران در پالایش خاکهای آلوده به فلزات سنگین در منطقه جنوب تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه کریم خانی میانجی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. بررسی پروونانس های مختلف گونه بلوط ایرانی Quercus brantii lindl از نظر مقاومت به سرمای دیررس بهاره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خالد کریمی حاجی پمق – رقیه ذوالفقاری – سهرام الوانی نژاد – پیام فیاض
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. بررسی پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم بربخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود نیک نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. بررسی گرمایش جهانی روی روند متغیرهای آب و هوایی اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز دانشور وثوقی – یعقوب دین پژوه
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. بررسی گونه های اندمیک و در معرض خطر وانقراض سه دره خان، نژ و دولاما و تاثیر عوامل اکولوژیکی برروی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه قناعت دوست – محمدعلی رجامند – عبداله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. بررسی گونه های درختی و درختچه ای درمعرض خطر انقراض سه دره خان ، نژ و دولاما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه قناعت دوست – محمدعلی رجامند – عبداله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. بره موم دارویی طبیعی برای جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی ناشی از آنتی بیوتیک ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرانک کریمی راد – فرخ فرخی – امیر توکمه
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. برهمکنش ژنوتیپ ـ جدایه در مقاومت به بیماری اسکلروتینیا در آفتابگردان Helianthus annuus L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رباب داور – رضا درویش زاده – احمد مجد
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. بهره برداری ذخایر ژنتیکی بخش های Lophobrychis و Heliobrychis جنس اسپرس Onobrychis از اقلیم های متنوع ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس نعمت پژوه – فرنگیس قنواتی – محمود خسروشاهلی – نرجس خاتون خمسه
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. تاثیر آب دریاچه ارومیه بررشد و جوانه زنی گیاهچه خللر(Lathyru sativus) درمراحل مختلف رشد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه شکرانی – علیرضا پیرزاد
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. تاثیر آلودگی های الکترومغناطیسی برمحیط زیست و استفاده ازالیاف های نساجی برای مقابله با این آلودگیها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی فراهانی – ابراهیم ستاری علیشاه – عسگر اسبری مزرعه خلفی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. تاثیر اشعه UV روی جوانه زنی دو واریته کتان (Linum usitatissimum)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الفت خاکپور – جلیل خارا – سروش کارگرخرمی – سیاوش حسینی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. تاثیر اشعه فرابنفش UV برمحیط زیست و همبستگی تغییرات لایه ازون و اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم ستاری علیشاه – زینب قاسم پور – داود عباسپور – ابراهیم لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. تاثیر اقلیم برشاخصهای تحمل به تنش خشکی پیاز در منطقه عجب شیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا سیار – محمدباقر خورشیدی – بهمن پاسبان اسلام – مریم برقی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. تاثیر اقلیم و بارندگی و تغییرات آن بر اکوسیستم کشاورزی دریاچه کافتر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساره رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. تاثیر اقلیم و تغییرات آن بر تنوع گونه های پرندگان آبزی و کنار آبچر زمستان گذران درتالابهای استان فارس طی سالهای 1378 تا 1388

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم احمدی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. تاثیر اقلیم و تغییرات آن برگونه های گیاهی و جانوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته خانشی – سمیه شیخی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. تاثیر اقلیم و تغییرات آن برگونه های گیاهی و جانوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه کفاش فرخد – خسرو سلطانی بند – شبنم تقی پور
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. تاثیر بالا آمدن سطح آب دریا برمناطق ساحلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا مشروفه – کامران سعادتمند – فاطمه صفری هفشجانی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. تاثیر تاریخ کاشت و تراکمهای مختلف برروی مورفولوژی سیرسفید همدانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی احسان نصرتی – غلامرضا خاکیزاده
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. تاثیر تغییر اقلیم بر اقتصاد تجارت و بازرگانی

دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر صادق اسکندری – حسن حیدری
تعداد صفحات مقاله: 2

مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. تاثیر تغییر اقلیم بررفتار گلدهی زعفران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر شاهرخی – مریم قائیدامینی هارونی – علی خداکریمی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. تاثیر تغییر اقلیم بروضعیت زراعت گندم استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خلیل زاده – محمدعلی عسگرپور – هوشنگ پاشاپور – محمد رضایی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. تاثیر تغییر اقلیم و تغییر زما ن کاشت برطول دوره رشد و نیاز آبی گندم پاییزه مطالعه موردی هشتگرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا بلوک آذری – علیرضا مساح بوانی – سونیا زبردست – مریم سادات میرصانع
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. تاثیر تغییرات اقلیمی بر ترکیبات ثانویه و رشد گیاهاندارویی و معطر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی فراوانی – براتعلی غلامی – محمدتقی کاشکی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. تاثیر تغییرات اقلیمی برتنوع و تراکم زئوپلانکتونی در زرینه رود آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محسن پور آذری
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. تاثیر تغییرات اقلیمی برتولید شیر گله های شیری دو رگه هلشتاین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رجب حسامی راد – راحله نژادرزمجوی اخگر
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. تاثیر تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین در بروز پدیده کشند قرمز Red tide

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه زنگی آبادی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. تاثیر تنش خشکی برعملکرد و اجزای عملکرد دو رقمکنجد ناز تک شاخه و نازچند شاخه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره انصار – مهدی برادران فیروزآبادی – مائده کمالی – بهنام کامکار
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. تاثیر تنش خشکی و شوری برجوانه زنی بذریونجه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا صنایعی – علی عبادی – مهدی عقیقی شاهوردی کندی – فریده عباسی شاهمرسی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. تاثیر تنش سیلابی بر گیاهان شورپسند هالوفیتها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا حسن پور
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. تاثیر تنش کمبود آب برجذب عناصر غذایی پرمصرف درژنوتیپ های گندم نان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضایی – علیرضا عیوضی – غلامرضا خلیل زاده – شهناز عاشوری
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. تاثیر تنش کمبود آب برروی پارامترهای مرتبط با سطح برگ نهالهای سه گونه بلوط زاگرس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مونا نظری – رقیه ذوالفقاری – پیام فیاض
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. تاثیر توان و مدت زمان پرتودهی با امواج مایکروویو برروی جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور جو زراعی Hordeum vulgar

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدموسی میرابوالحسنی – دلشاد قادریان – مهدی تاجبخش شیشوان – مهدی قیاسی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. تاثیر تیمار پیش از کاشت بذر با استفاده از دوزل برجوانه زنی و رشد گیاه چه بذور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدموسی میرابوالحسنی – دلشاد قادریان – مهدی تاجبخش شیشوان – مهدی قیاسی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. تاثیر دو شوری متفاوت برپروفایل پروتئینی و RNA کل در دو تیپ آرتمیای دو جنسی و پارتنوژنز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س حکیم زاده – ش قنبری – ر حیدری – ر منافر فر
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. تاثیر شستشوی فسفر خاک بر میزان آلایندگی رودخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطا پورشیرزاد – اسلام جاودان خرد – مجید خزایی – حمزه نور
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. تاثیر شوری بر بقا و قطر سیست در دو تیپ مختلف آرتمیای دو جنسی و پارتنوژنز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ش قنبری – س حکیم زاده – ر حیدری – ر مناف فر
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. تاثیر عصاره بخشهای مختلف گیاه تلخه روی رشد و جوانه زنی تاج خروس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدامین زارع – موسی جمالی – فهیمه شکرانی – علیرضا پیرزاد
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. تاثیر عصاره حاصل از بخش های مختلف گیاه تلخه روی رشد و جوانه زنی خرفه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی جمالی – محمدامین زارع – فهیمه شکرانی – علیرضا پیرزاد
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. تاثیر فاصله روی ردیف برعملکرد کمی اندام ها و بیوماس ارقام مختلف ذرت در شرایط آب و هوایی جنوب خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا عبادوز – شقایق رمضانی – مانی مجدم
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. تاثیر فیزیولوژیک مخمرهای پروبیوتیک استخراج شده ا زروده ماهیان قزل آلا در پرورش Artemia urmianaو Artemia franciscana

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا پورقدیمی – ص زارع – ر مناف فر – ا توکمه چی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. تاثیر محلول کلرید سدیم مغناطیسی بررشد و جوانه زنی گیاهچه خللر(Lathyru sativus

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه شکرانی – علیرضا پیرزاد – رضا درویش زاده
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. تاثیر مغذی شدن Eutrofication) به عنوان یکی از اثرات ثانویه تغییر اقلیم برچرخه زندگی نوعی کلادوسر بومی استان آذربایجان غربی Daphnia magna

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد داورنیا – رضا ملک زاده وبایه – سعید مشکینی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. تاثیر مواد رادیواکتیو برمنابع آب و مواد غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم ستاری علیشاه – زینب قاسم پور
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. تاثیر مواد ضدتعرق برمحتوای کلروفیل سویا تحت شرایط محدودیت آبیاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا جوانقلیلو – مهدی تاجبخش شیشوان – بابک عبدالهی – آذین نجف آبادی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. تاثیر نوع آب و هوا بربازده محیط زیستی عملیات چوبکشی زمینی در جنگل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد کیوان بهجو – فاطمه علیلو – رقیه قریشی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. تاثیر نوع آب و هوا طی عملیات چوبکشی زمینی و ارتباط آن میزان شدت خسارات وارده به توده درختان سرپا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد کیوان بهجو – فاطمه علیلو – رقیه قریشی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. تاثیر نیتروژن معدنی برروی برخی ویژگیهای فیزیولوژیک یونجه در شرایط شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده عباسی شاهمرسی – علی عبادی – سعید خماری
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. تاثیر نیتروژن معدنی برروی روند فلوریمتری در گیاه یونجه تحت شرایط تنش کم آبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا صنایعی – علی عبادی – محمد صدقی – عبدالقیوم قلی پوری
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. تاثیر هرس بر خصوصیات رویشی و زایشی ارقام کرچک (Ricinus communis L.) در آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز طاهری فرد – اسمعیل نبی زاده – عبداله حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. تاثیر پرتو UV-B برروی گیاهان گوجه فرنگی همزیست با سه گونه از قارچهای میکوریزای آربوسکولار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام کمرکی – جلیل خارا
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. تاثیر پرتو UV-B روی برخی پارامترهای رشد و قند محلول در گیاه کتان (Linum usitatissimum واریته ی TN-97-2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الفت خاکپور – جلیل خارا – سروش کارگرخرمی – عبداله حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. تاثیر کاربردهای غیراصولی اکوسیستم ها بربیابانی شدن در خراسانشمالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گلمحمد گریوانی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. تاثیر کم آبی در قرمز شدن رنگ آب دریاچه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون محبی – علی محسن پورآذری – اسد عباسپور – حجت جباری
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. تاثیر کم آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت دانه ای در شرایط جنوب خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره عباس ترکی – غلامرضا عبادوز – مانی مجدم
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. تاثیر کولتیواسیون و گیاه پوششی چاودار در کنترل علفهای هرز و عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمدیان انبی – حمیدرضا محمددوست چمن آباد – عبداله حسن زاده قورت تپه – علی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. تاثیرات اقلیم برنحوه پراکنش گونه های موریانه در ایران خسارت آنها و ارائه راهکارهای کنترلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد آستانی – بهاره سهرابی سراج – مریم حسام پور – الهام رنجبرضرابی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. تاثیرات اقلیمی برخشکسالی و نقش دو گانه آب در بیابان زایی و بیابان زدایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد آستانی – مریم حسام پور
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. تاثیرات نانو مواد برمحیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عسگر اسبری مزرعهخلفی – حمید دژاکام – رضا ابراهیمی تلم خان – سلیمان زندی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. تاثیرتراکم بوته برعملکرد کیفی هیبریدهای مختلف ذرت در شرایط آب و هوایی جنوب خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا عبادوز – شقایق رمضانی – مانی مجدم
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. تاثیرتغییرات اقلیمی برکاهش تنوع زیستی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نغمه پاک گهر – جواد اسحاقی راد
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. تاثیرتنش خشکی برصفات کمی و کیفی ارقام مختلف چغندرقند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل پدرام
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. تاثیری آللوپاتی تلخه آسیاب شده روی ویژ گی های رشد تاج خروس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی جمالی – محمدامین زارع – فهیمه شکرانی – علیرضا پیرزاد
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. تاریخچه پوشش گیاهی منطقه ویسر درشمال ایران دراواخر هولوسن: نقش اقلیم و انسان در انتشار و فراوانی گیاهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه خاکپورسییج – الیاس رمضانی کاکرودی – علی اصغر ثیاب قدسی – هانسن یوستن
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. تحلیل آماری و پیش بینی طوفان گردوخاک در استان فارس با استفاده از مدل روند خطی ـ پلی نومیال در سالهای 2002-1993

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد دهدارزاده – برومند صلاحی – رقیه ملکی مرشت – منصور حلیمی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. تحلیل تغییرات بارش در دشت سراب با استفاده از آزمون مان کندال کلاسیک و اصلاح شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یعقوب دین پژوه – مرضیه اسمعیل پور
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. تحلیل شرایط همدیدی بلندمدت موثر در شکل گیری گردوغبار در ماه می اردیبهشت ـ خرداد و مقایسه آن با سامانه موردی سال 2005

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام مبارک حسن – کتایون ورشوساز
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. تحلیل و پیش بینی تغییرات روند بارشهای نیسان شهر تبریز با استفاده از آماره من ـ کندال و مدل آریما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه روشنی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. تحلیلی بر استفاده از آلاینده های زیستی پایا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین علی پور
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. تحلیلی بر تغییر اقلیم و پایداری تولیددر کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبداله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. تحلیلی بر روشهای انبارداری سالم محصولات کشاورزی درجهت تامین امنیت غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان نادری سامانی – طاهره قنبری – زهره جبارزاده – مجید اسدی سامانی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. تحلیلی براثرات ناشی از تنش خشکی روی عملکرد چند گونه گیاهی و تاثیر آن در تولیدات کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید اسدی سامانی – اباذر خلجی زواجر – نفیسه – محمد محمدعلیزاده
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. تحلیلی برالگوهای اتمسفری ایجاد کننده بارشهای سنگین ایستگاه رامسر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه تیرگرفاخری – برومند صلاحی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. تعدیل اثرات منفی تغییر اقلیم و خشکسالی با رویکرد بیابانزدایی مبتنی بر استحصال آب از ماسه زارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی کاشکی – حسن روحی پور
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. تعیین فرم رویشی گیاهان کوه کلار واقع در استان چهارمحال و بختیاری تحت تاثیر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر شاهرخی – مریم قائیدامینی هارونی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. تغذیه دام ابزاری برای مدیریت انتشارنیتروژن از دامپروری به هوا و محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانگیر امینی – راحله رزمجوی اخگر – مهدی فجری
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. تغییر اقلیم برروی پوشش گیاهی و اکوسیستم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل مددی – داریوش مددی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. تغییر اقلیم و علل گرم شدن زمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدقعلی زمانی – لیلا عکاشه – احمد بایبوردی – رسول احمدی عدلی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن بروضعیت دریاچه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خلیل زاده – محمدعلی عسگرپور – مریم فروزان
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

273. تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر سلامت انسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ربابه سیدی یکانی – سیده فاطمه سیدی یکانی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. تغییرات اقلیم و تاثیرات آن بر پراکنش موجودات زنده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه زنگی آبادی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. تغییرات اقلیمی قرن حاضر برتنوع زیستی و پوشش گیاهی جنگل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم احمدی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

276. تغییرات اقلیمی و سازوکارهای حفظ تنوع زیستی در آبزیان در شرایط خشکسالی : سیست زایی و تجدید نسل در بی مهرگان آبزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد داورنیا – رضا ملک زاده وبایه
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. تغییرات الگوی کشت و رابطه آن با تغییرات اقلیمی مطالعه موردی شهرستان بهار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا عسگری پور – اصغر باقری – علیرضا عبدپوردلال
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. تغییرات بیان پروتئینهای کلیدیPSMA2 ) Proteasome_alpha_type_2و Phosphoribulokinase (PRKase)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س جهانبخش گده کهریز – ا نادری
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. تغییرات شرایط اقلیمی بر ویژگی های رشد و عولکرد گیاه دارویی همیشه بهار

دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی جمالی – محمدامین زارع – مینا موذن – عاطفه کلانی
تعداد صفحات مقاله: 3

مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد نخود در واکنش به محدودیت آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم قاسمی گلعذانی – آیدا حسین زاده ماهوتچی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. توسعه کشت زعفران در منطقه آذربایجان راهکاری نوین در مدیریت پایدار کشاورزی جهت مقابله با بحران آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروین برهانی – بهرام میرشکاری – واله بایبوردی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. تکنولوژی حسگرهای زیستی برای ردیابی و شناسایی سموم و عوامل ایجاد کننده عفونت درمحصولات کشاورزی و غذایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه اشرفی – لاله مهریار
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

283. جایگاه زیست فناوری در تغییرات اقلیمی جهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم احمدی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

284. خطرات یخبندان ناشی از تغییر اقلیم برروی درختان و مکانیسم های سازگاری در آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه ذوالفقاری
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. رابطه تغییرات اقلیمی و تنوع عناصر گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا خواجه زاده – داود دوانی – عباس شاهسواری
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. راهکارهای تغذیه ای برای کاهش استرسهای ناشی از تنش گرمایی در گاوهای شیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام افشارحمیدی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. راهکارهای تغذیه ای کنترل تولید متان در نشخوارکنندگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام افشارحمیدی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. راهکارهای تولید سبزیجات گلخانه ای درمناطق سردسیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید مناره
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. راهکارهای مدیریتی کاهش تنش حرارتی در گاوهای شیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام افشارحمیدی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. روند افزایش دی اکسید کربن آتمسفر و اثر آن برتولید محصولات زراعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد حبیبی – هوشنگ پاشاپور – بایرام حسینی – رحمان رضایی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. ریزگردها و اثرات آن برعملکرد برخی محصولات زراعی در استان ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر حسین زاده – محمدمهدی پورسیاه بیدی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. شبیه سازی بارورسازی ابرها توسط یدید نقره با استفاده از مدلهای عددی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا جوانمرد – مهلا کریمپیرحیاتی – یوسفعلی عابدینی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. شبیه سازی تاثیر راه کارهای مدیریت زراعی درکاهش تاثیر تغییر اقلیم بررشد و عملکرد برنج استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامعباس مشرف قهفرخی – بهرام اندرزیان – عبدالعلی گیلانی – غلامرضا عبادوز
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. شناسایی ژنوتیپ های گندم نان متحمل به کم آبیاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضایی – سلیمان محمدی – شهناز عاشوری – علیرضا عیوضی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

295. شیوه های ارگانیک مدیریت آفات و بیماریها در شرایط اقلیمی تغییر یافته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل علیزاده – رضا رضایی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. ضرورت تشخیص علل طبیعی و غیرطبیعی ناهمگنی داده های اقلیمی مطالعه موردی: سری های دمای کمینه ایستگاه های شمال غرب کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رحیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

297. عصاره آبی سیرAllium sativum) : مهارکننده رشد جلبکهای تک سلولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه حسنی – ناصر عباسپور – رامین مناف فر
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. علفهای هرز مهاجم و تغییر اقلیم از منظر کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرین فرامرزوش – یوبرت قوستا – یونس کریم پور – مهدی رزمی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. علل گرم شدن زمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل قلی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

300. مرور کلی بر پرتوگیری ناشی از مواد پرتوزای طبیعی موجود در محیط زیست انسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی سلیمانی گلوجه – نصراله جباری – مهناز تمیمی – توفیق جانه
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

301. مروری بر اثرات تغییرات اقلیمی برنظامهای میوه کاری دنیا و ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا رضایی – اسماعیل علیزاده – حیدر طایفه رضایی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

302. مطالعه اثر تغذیه از L – Arginine برپارامترهای وزن و طول ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم رستمخانی – صمد زارع – رضا ملک زاده ویایه
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

303. مطالعه اثر تغییر اقلیم برتغییرات درجه حرارت در استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل سیمایی – صیاد خشت کاری ثانی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

304. مطالعه تاثیر تغییرات اقلیمی ناشی از 12 سال خشکسالی برکیفیت آب زیرزمینی دشت بیرجند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدصادق عسکری – احمد آریافر – حسن ضیا
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

305. مطالعه تغییر اقلیم در شهرهیا کناره خلیج فارس به روشهای ناپارامتر Mann-Kendall و Sen’s Estimator

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا پاکزاد – مریم شفیعی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

306. مطالعه جمعیت های زغال اخته وحشی cornus mas و اهلی براساس مشخصات سیتولوژیکی در اقلیم های مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنگیس قنواتی – صنم صفایی چایی کار – فرشته نظری منوچهرآبادی – شاهین واعظی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

307. مطالعه جمعیتهای زغال اخته Cornus mas براساس ویژگیهای پومولوژیکی فیزیکی و شیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنگیس قنواتی – صنم صفایی چایی کار – فرشته نظری منوچهرآبادی – فواد مرادی
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

308. مطالعه شاخصهای مقاومت به تنش شوری در لاینهای پیشرفته گندم نان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه جسارتی – وهرام رشیدی – علیرضا عیوضی – رحیم هوشیار
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

309. مطالعه محتوای فنولی و فلاونوئیدی 4 گونه توت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدیاسر بهرامی – رشید جامعی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

310. مطالعه و بررسی برروی توزیع مکانی و زمانی نرخ بارش برروی کشور ایران با استفاده از داده های ماهواره TRMM-TMI

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا جوانمرد – سمانه گلستانی – یوسفعلی عابدینی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

311. مطالعه پروتئین های ذخیره ای دانه های چند رقم پرتقال با استفاده از الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید(SDS-PAGE

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصیب رضایی – رشید جامعی – سیاوش حسینی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

312. معرفی گیاهان دارویی سه دره خان ، نژ و دولاما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقبه قناعت دوست – عبداله حسن زاده قورت تپه – بهمن علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

313. مغذی شدن آب ها در اثر حمل عناصر غذایی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطا پورشیرزاد – سیدحمیدرضا صادقی – مجید خزایی – سیدخلاق میرنیا
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

314. مقایسه تاثیر پروبیوتیک های باکتریایی و مخمری برشاخصهای رشدماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماریا محسنی – سعید مشکینی – امیر توکمه چی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

315. مقایسه روابط صفات خربزه مشهدی و سوسکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانگیر عباسی کوهپایگانی – مظاهر قنبریان
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

316. مقایسه روشهای جداسازی دبی پایه جهت تعیین دبی زیست محیطی مطالعه موردی حوضه های غرب دریاچه ارومیه

دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر مقتدی نژاد مراغه – بهزاد حصاری – سیدجمیل قادری
تعداد صفحات مقاله: 1

مقاله کنفرانس علمی داخلی

317. مقایسه عملکرد بیوماس ماده خشک ارقام مختلف کلزای پاییزه در شرایط تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدقعلی زمانی – احمد بایبوردی – رسول احمدی عدلی – مریم بهداد
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

318. مقایسه عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی هفت گونه شبدر تحت شرایط آب و هوایی ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم صوف زاده – سیاوش حسینی سرقین – لطیفه پوراکبر – عبداله حسن زاده قورت تپه
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

321. مواد ضدتعرق وسیله ای برای حفظ منابع آبی افزایش عملکرد و کنترل آفات گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدموسی میرابوالحسنی – دلشاد قادریان – مهدی تاجبخش شیشوان – مهدی قیاسی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

322. مکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی در استان مرکزی مطالعه موردی: آویشن کوهی(Thymus vulgaris L.)

دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور شیرمرد – ابراهیم شریفی آشورآبادی – مهدی میرزا – حجت زاهدی پور
تعداد صفحات مقاله: 1

مقاله کنفرانس علمی داخلی

323. مکان، مقیاس و محدودیت آب درتولید غله و میوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا ارسلان بد
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. نحوه بیان پروتئین های سرماالقایی Mitochondrial ATP synthase و Oxygen-Evolving Enhancer protein2 درگندم زمستانه شایان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سدابه جهانبخش گده کهریز – الناز نادری – سجاد جهانبخش گده کهریز
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

325. نقش آموزش مردم محلی و کشاورزان درمقابله با تغییرات اقلیمی و پدیده خشکسالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه ترنج – وفا محمودی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. نقش اقلیم در برنامه ریزی و مدیریت محیط از دیدگاه مدیریت ریسک و مدیریت بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبداله واصف
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. نقش اقلیم وخشکسالی برشاهکارهای خلقت جهان تالاب ها مطالعه موردی تالاب آق گل استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد آستانی – بهاره لرستانی – مریم حسامپور
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

328. نقش تغییرات آب و هوایی و اقلیمی در کاهش تراز سطح آب دریاچه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز حسنی مهمویی – محمد درویش – همایون فتح اله زاده – مهرداد مسیبی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. نقش تغییرات اقلیمی بروضعیت اکولوژیکی دریاچه ارومیه با نگرشی بر آورد رودخانه آجی چای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا ضیایی جاوید – حجت ادیبان – علیرضا قانعی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. نقش تنوع اقلیم در ایجاد تیپ های مختلف جنگلی استان کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه خان حسنی – یحیی خداکرمی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

331. نقش شوری و اثرات مخرب آن بر کشاورزی و محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشید فروزین – علیرضا نورآبادی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. نقش پتاسیم در کاهش تبعات ناشی از خشکسالی در گیاهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام فیاض – الهام اعتمادی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

333. نقش پتاسیم درکاهش تبعات ناشی از خشکسالی درگیاهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام فیاض – الهام اعتمادی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. نقش گازهایگلخانه ای ناشی از احتراق سوختهای فسیلی در رابطه با تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پگاه اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

335. نگرشی براهمیت جنگلها و مراتع در محیط زیست و تاثیر آنها در اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم تقی پور – نجمه کفاش فرخد – محمد حسن زاده – نگین تقی پور
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

336. همبستگی بین عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم نان در شرایط کم آبیاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضایی – مریم فروزان – غلامرضا خلیل زاده – شهرام شیرعلیزاده
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. واکنش عدس Lens culinaris Medik به آبیاری محدوددر مزرعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر اسدی دانالو – کاظم قاسمی گلعذانی – جلیل شفق کلوانق – جواد بخشی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

338. واکنش فیزیولوژیکی برگهای ذرت به تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره دلیل – کاظم قاسمی گلعذانی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. ویژگیهای فیزیولوژیک و مرفولوژیک برگ و گل همیشه بهار در سطوح مختلف آبیاری تحت مقادیر مختلف نیتروژن بیولوژیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه شکرانی – علیرضا پیرزاد – محمدرضا زردشتی – رضا درویش زاده
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. پارک ملی دریاچه ارومیه مشکلات زیست محیطی علل و اثرات آن در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید رعناقد
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. پتانسیل زیست محیطی و اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطا پورشیرزاد – اسلام جاودان خرد – مجید خزایی – حمزه نور
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. پرایمینگ بذر روشی برای بهبود تولید محصولات کشاورزی درمناطق کم بازده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی قیاسی – مهدی تاجبخش – رضا امیرنیا
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

343. پرندگان در خطر انقراض و حمایت شده استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده نسیم جعفری – عبداله حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

344. پهنهبندی فراوانی احتمال وقوع تگرگ در استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تورج جدیدی – صیاد خشتکارثانی – بهاره نعیمی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

345. پیامد گرم شدن زمین و تاثیر آن در بخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدقعلی زمانی – اژدر عنابی میلانی – احمد بایبوردی – رسول احمدی عدلی
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

346. پیش بینی تاثیر تغییر اقلیم بردمای حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صابره دربندی – محمدعلی قربانی – صمد دربندی – سپیده کریمی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

347. چرای متعادل استراتژی راهبردی برای توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد احمدی – الهه احمدی – لیلا نژادرحیم
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

348. کاربرد زمین آمار برای بررسی تغییرات شوری آب زیرزمینی دشت ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا سکوتی اسکویی – عبدالنبی کلاه چی – علی جباری – محمدحسین مهدیان
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

349. کاهش رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان در اثر مسمومیت مزمن با علف کش پاراکوات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر رضایی – امیر توکمه چی – وحید نجاتی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

350. کمک به تطابق جنگلها باتاثیرات تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره سهرابی سراج – سجاد آستانی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

351. گازهای گلخانه ای و اثرات آن برگرمایش جهانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن پرویزی مساعد – امین جهانگرد – صابر سردارزاده
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

352. گازهای گلخانه ای و تاثیر آنها بر تغییر اقلیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه کفاش فرخد – شبنم تقی پور – عبداله حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

353. گرمایش زمین و اثرات زیست محیطی ناشی از آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه نعمتی – طاهره نعمتی – ژاله مرادزاده
تعداد صفحات مقاله: 4

مقاله کنفرانس علمی داخلی

354. گروه بندی ارقام کلزا ازنظر تحمل تنش شوری در مرحله گیاه چه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاجر فلاحی – علی اصغری – مجید شکرپور – ناصر زارع
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. Assessment of Recent Advances of Biotechnology Application in Medicinal Plants As a Important Continental Factor

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:ebrahim alinia ahandani – masoumeh beyranvand – siavash hoseini sarghein – shabnam taghipour
تعداد صفحات مقاله: 9

مطالب مرتبط