فلسفه‌های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ و تمدن اسلامی اگر بخواهد هویت ممتاز خود را حفظ کرده باشد و به بالندگی خود ادامه دهد، گریزی از تولید فلسفه تعلیم و تربیت و علوم تربیتی خاص خود ندارد. نخستین گام در این مسیر، بازخوانی فلسفه‌های شکوفاشده در دامن فرهنگ و تمدن اسلامی و سازگار شده با اقتضائات آن با نگاه تعلیم و تربیتی است.

کتاب «فلسفه‌های تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی» حاصل سه طرح پژوهشی (فلسفه تعلیم و تربیت مشاء، اشراق و متعالیه) و در قالب کتاب درسی تلخیص و بازنویسی شده است.

این اثر گام نخست در تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ایرانی است که با بازخوانی این فلسفه‌ها با نگاه تربیتی، مبانی تعلیم و تربیت برای هر مکتب فلسفی به صورت جداگانه در قالب مبانی مابعدالطبیعی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی، اخلاق‌شناختی و جامعه‌شناختی تعلیم و تربیت استخراج و ارائه شده است.

همچنین با استخراج دلالت‌های مبانی و استخراج آرای تربیتی فیلسوفان هر مکتب، نظریه تعلیم و تربیت آنان را به‌صورت مستقل در قالب مفهوم و ماهیت، اهداف، ساحت‌ها، عوامل، مراحل تربیت و… ارائه کرده است.

 

مطالب مرتبط