بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای ویژگی‌های زیستی شناختی و روانی – اجتماعی والدین خویشاوند ( با پیوندهای شش‌گانه پدر محور ومادر محور ) و والدین غیر خویشاوند

کارشناسی ارشد
دانشجو: لیلا شیاسی ارانی
استاد راهنما: مسعود غلامعلی لواسانی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج های شش‌گانه خویشاوندی ( پدر محور، مادر محور و مضاعف ) و غیر خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی شهر تهران می باشد. به همین منظور تعداد 233 نفر دانش‌آموز استثنایی ( شامل چهار گروه آهسته‌گام ، نابینا ، ناشنوا و معلول جسمی _ حرکتی ) و 1157 نفر دانش آموز عادی انتخاب گردید. به همین منظوربرای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از والدین دانش آموزان استثنایی ، از چک لیست 25 سؤالی و از چک لیست 7 سؤالی برای والدین دانش‌آموزان عادی که توسط گروهی از پژوهشگران این رشته ( روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ) ساخته‌شده ، استفاده گردیده است. داده‌های بدست آمده از طریق محاسبه فراوانی ، درصد و آزمون مجذور خی ( (X2مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که 38/28درصد والدین کودکان استثنایی با یکدیگر رابطه خویشاوندی داشته ، در حالی که 16/94 درصد والدین کودکان عادی خویشاوند بودند . در نتیجه می توان گفت فراوانی ازدواج های خویشاوندی در بین والدین دانش آموزان استثنایی به طور معناداری بیشتر از والدین دانش‌آموزان عادی است. به این معنی که رابطه معناداری بین تولد کودک استثنایی ( آهسته‌گام ، نابینا ، ناشنوا و معلول جسمی _ حرکتی ) و ازدواج خویشاوندی والدین وجود دارد ( P<0/01 ). همچنین نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که رابطه معنی‌داری بین تولد کودک استثنایی و نوع خاص ازدواج خویشاوندی والدین وجود دارد ( P<0/01). بدین صورت که فراوانی ازدواج دختر عمو – پسر عمو در والدین کودکان استثنایی بیشتر از انواع دیگر ازدواج‌ها گزارش شده است.
واژگان کلیدی: ازدواج خویشاوندی ؛ ازدواج های خویشاوندی پدر محور ، مادر محور و مضاعف ؛ آسیب های زیستی و شناختی ؛ کودکان استثنایی.

Abstract
The current research conductd an analical and comparative study on the frequency of the six types of cousin and non-cousin marriage among the parents of exceptional children suffering from particular biological and cognitive disorders in Tehran. The instrument used in the study was the checklist which has been provided and edited by professional in the field. The variables we studieds were: 1- parents marriage type( cousin and non cousin) 2- the reason behind the childs being retarted or handicapped. (genetic, prenatal and postnatal factors) 3- the childs weight at birth time 4- mothers age when giving birth to the child 5- blood group , etc. the obtained results were analyzed using X2 test. They showed cousin marriage rate was more among the parents of exceptional children compare with the parents of normal children; the also demonstrated there was a significant relationship between the type of the child handicaps and the type of the parenys relative relationship. Key words: Cousin marriage, Exceptional children, Handicap.

مطالب مرتبط