نخستین کنفرانس بررسی آموزش الکترونیکی

نخستین همایش ملی آسیب‌شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران به صورت مجازی در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ در این نشست تخصصی قرار است که آموزش آینده به صورت ترکیبی باشد اما باید فعالیت دقیق تری برای اجرای این نوع آموزش در سطح دانشگاه های کشور شکل گیرد.

مطالب مرتبط