آئين نگارش پايان‌نامه‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد

دانلود فایل

در اين جزوه، شكل و شيوه اي يكسان در نگارش پايان نامه ( رساله فارغ التحصيلي ) ارائه مي گردد كه رعايت آن الزامي است و در ارزيابي پايان نامه مؤثر مي باشد.
رعايت اين نكات موجب ارتقاي كيفي شده و دانشجو با روشهاي استاندارد و تدوين جزوه، پروژه و … آشنا مي شود هر پايان نامه به لحاظ نگارش داراي دو وجه قابل تأمل است :
۱- مكان نوشتن مطالب در هر صفحه پايان نامه، نحوه حاشيه بندي، شماره گذاري، صفحات و بخش ها، معادلات، تصاوير جداول ومنحني ها.
۲- ترتيب ارائه مطالب در مجموع پايان نامه.
كه در طي دو فصل نكات بارز هر وجه بيان مي گردد….

مطالب مرتبط