مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. احداث بزرگراه ها در زمین های سست و تحت تاثیر سیلاب به کمک ستون های سنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسینعلی بگی – محمدناصر پیرمرادیان
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ارایه یک نرم افزار خبره برای پهنه بندی سیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید حساس – ابوالفضل عزیزیان
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارتقای برنامه های راهبری مدیریت بحران در سیلاب: تجربیات، چالش ها و پیشنهادها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد زنگویی – سید مهدی افضل نیا – ابراهیم علامتیان – محمدحسین جعفری
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارزیابی تاثیر اقلیم بر روی بهترین توزیع آماری در آنالیز فراوانی دبی حداکثر سیلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه خسروی چنار – محمدتقی دستورانی – ابوالفضل مساعدی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارزیابی دقت مدل های هواشناسی و هیدرولوژیکی در سامانه های پیش بینی و هشدار سیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی ترابی – نصراله جواهری – امیر صمدی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارزیابی مدل های پیش بینی بارش WRF,GFS در حوضه آبریز گاوشان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید جوانمرد قصاب – حمیدرضا اسلامی – نادر رضایی بنیس – معصومه عیوضی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارزیابی مدل های پیش بینی برای بارش های سیل زا در شمال ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا عبدالمنافی – بهرام ثقفیان – صالح امین یاوری
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارزیابی نتایج بارش روزانه مدل GFS جهت صدور پیش هشدار سیل؛ مطالعه موردی: استان لرستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین دهبان – سمیه ایمانی – اشکان فرخ نیا – رضا روزبهانی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارزیابی و مقایسه چند الگو فرا ابتکاری در تحلیل رابطه بارش- رواناب، با مطالعه موردی: حوضه بار نیشابور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامدرضا محمودی مهماندوست – فرهاد خام چین مقدم
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی پیش بینی بارش مدل WRF بر روی حوضه های آبریز کرخه و کارون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم فتاحی – عباس رنجبر سعادت آبادی – مهناز کریم خانی – تورج جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی کارایی بهترین اقدامات مدیریتی (BMPs) در کنترل سیلاب و رواناب شهری با استفاده از مدل SUSTAIN

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه اروند – زهرا گنجی نوروزی – مهدی دلقندی – اکبر علیپور
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. استخراج روابط دبی-اشل مقاطع مرکب با بستر صلب با استفاده از مدل ریاضی سه بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد درویش مجنی – سعیدرضا خداشناس – عبدالرضا ظهیری
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. استفاده از داده های بارش باز تحلیل ERA-intrim در شبیه سازی فرآیند بارش – رواناب، مطالعه موردی: حوضه آبریز مارون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شهبازی – امیر پورحقی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. استفاده از روش های سازه ای در کنترل سیلاب حوضه های آبریز شهری، مطالعه موردی: شهر شریفیه استان قزوین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سینا جمشیدی – الهه کاکاوند
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اعتبارسنجی روش های تعیین دبی زیست محیطی رودخانه؛ مطالعه موردی: رودخانه کرج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سوگند بیات – کیومرث ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. انتخاب بهترین توزیع آماری و شبیه سازی سیلاب رودخانه باراندوزچای با استفاده از نرم افزارهای ،HEC-GeoRAS ،HEC-RAS ،GIS, EasyFit

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید جمیل قادری – دانا حبیبی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. انتخاب بهترین روش تجربی برآورد حداکثر دبی سیلاب حوضه آبخیز اسجیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صالحی – سعیدرضا خداشناس
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اولویت بندی استراتژی های مدیریت سیلاب با رویکرد مدیریت پیش از بحران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کیایی – احمد طاهر شمسی – بهروز بهنام
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. برآورد میزان عدم قطعیت پارامترهای دخیل در ضریب تخلیه سرریز نیلوفری با استفاده از تیوری آنتروپی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد شرافتی – مسعود حق بین
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. برانبارش داده های لرزه ای با استفاده از همبستگی موضعی به کمک نرم افزار متلب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر دستنبو – نیما دستنبو
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی آبخیزداری شهری به عنوان رویکردی نوین در کنترل سیلاب ها به منظور مدیریت توسعه پایدار شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یزدان یاراحمدی – حسین یوسفی – محمدحسین جهانگیر
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر تولید رواناب با استفاده از مدل WetSpa

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم عباس زاده – محمدرضا یزدانی – علی اصغر ذوالفقاری – مجید محمدی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی اثر تنگ شدگی کانال برر وی الگوی جریان در یک قوس 90 درجه از یک رودخانه طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله کریمیان کاکلکی – افشین هنربخش – علیرضا داودیان دهکردی – غلامرضا شمس قهفرخی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی اثر پخش سیلاب در کنترل سیلاب رودخانه دز با استفاده از مدل ریاضی مناسب؛ مطالعه موردی: سیلاب فروردین 1395

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی زرگر – مریم موسوی – حسین محمدولی سامانی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی اثرات سازه های آبخیزداری بر روی کنترل سیلاب؛ مطالعه موردی: حوزه نردین شهرستان میامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان اکبرزاده – حسن غلامی – محمدرضا رجبی – محمدهادی نوچه
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی انواع خرابی پل ها؛ مطالعه موردی: پل های رودخانه های دایمی شهرستان نور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمودرضا کی منش – سیدرضا موسوی – امیرعباس محمودی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی تاثیر سیستم مکش از درون پایه بر کاهش میزان آبشستگی پایه پل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان آفریدگان – منوچهر حیدرپور – بشیر فلاحی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی تاثیر شدت بارش بر سرعت هیدروپلنینگ در آزادراه گرمسار- سمنان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرحیم جمال – علی پروان – داریوش والی زاده – امیرحسین شیخ متولی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی تاثیر شکست سد سفیدرود بر سد انحرافی تاریک به کمک نرم افزار HEC-RAS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رستمی نژاد – امیرهوشنگ نظامیوند چگینی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی تاثیر طول دوره آماری هیدرولوژیکی بر دقت پیش بینی جریان های سیلابی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه خسروی چنار – محمدتقی دستورانی – ابوالفضل مساعدی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی تاثیر مقاطع مرکب بر روی پارامترهای هیدرولیکی جریان در رودخانه پیر بازار با استفاده از نرم افزار HEC-RAC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی میرزایی لیما – بهروز دولتی – وحید خرمی – جواد وهابی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی تغییرات اقلیمی و سیلاب بر افزایش آلودگی های محیط زیست شهری و ساحلی بندر بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مازیار امین – منصوره حسن زاده
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی رخداد سیل در روستاهای توابع لنگرود و تبیین شیوه اثرگذاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شامی – احمدرضا نظری – امیرحسین افسردیر – علیرضا سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی روش های کنترل سیلاب شهری، جهت جلوگیری از نفوذ در شبکه های فاضلاب، مطالعه موردی: شرکت آبفای قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالهادی مطهری – محمد عندلیب
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی سیلاب شهری و ارایه راهکارهای مدیریتی آن در شهرستان جهرم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد الطافی – علیرضا صحراییان – سید محمودرضا نسابه – فاطمه افروشه
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در مدیریت سیلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر خزاعی – مریم فخاری – بتول ظریف
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی مسایل اقتصادی اجتماعی سیلاب های شهری رامسر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید عبادی فر – حسن پورفلاح – امین عبادی فر – خسرو تاجداری
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی مشکلات نقاط تقاطعی مسیل ها و زیرساخت های حمل ونقل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهین شعبانی – سید رضا موسوی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی ملاحظات پدافند غیر عامل در مدیریت سیلاب ها در شهرک های صنعتی، نمونه موردی: بررسی شهرک صنعتی دارویی برکت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قندهاری – شریف مطوف – علیرضا عندلیب
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی وضعیت سیل خیزی راه های کشور بر اساس سیمای حوزه های آبخیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز گرشاسبی – محمدعلی فتاحی اردکانی – مهدی شفقتی – سمیه نصراللهی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی ویژگی های حوزه آبخیزشهر قیام دشت و نقش آن در بروز سیلاب های شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر سرمدی سیفی – نبی اله سلطانی – بهمن احمدی توانا – معصومه بحری
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی و تعیین میزان کادمیوم و سرب در سیلاب ها و رواناب های شهری سنندج پس از بارش باران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شادی فرامرزی – فرشید قربانی
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبخیز ماهنشان استان زنجان با استفاده از نرم افزار ArcGIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا چترسیماب – فرناز براتی – فرشاد میردار هریجانی – احمد کامیار
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی کفایت مخازن نگهداشت رواناب برای آبیاری فضای سبز حوضه آبریز آب و برق با استفاده از نرم افزار ASSA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نغمه رحیمی – فرهاد خام چین مقدم
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. برنامه ریزی شهری با تاکید بر ارزیابی ریسک سیلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید حمیدرضا مفضلی – علی ساکت – بهمن احمدی توانا
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بیمه؛ ظرفیت و راهکار نوین مدیریت ریسک سیلاب در استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا تجری – امین حسنی – محمدرضا یوری – حیدر داودیان
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. تاثیر تجارب متعدد سیل های در میزان حس مسیولیت پذیری مردم در انجام اقدامات پیشگیرانه سیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا حسین پور طهرانی – کریستین کوهلیکه
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. تاثیر روند جریان ناشی از شکست سد سفید رود بر شهر رودبار با استفاده از مدل HEC-RAS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زمانه شکری مریدانی – امیرهوشنگ نظامیوند چگینی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. تحلیل خسارات غیرمستقیم زیرساخت های شهری ناشی از سیلاب با در نظر گرفتن وابستگی بین آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه محرمخانی – بابک امیدوار – احمد نوحه گر
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. تحلیل فراوانی و رفتارشناسی مشخصه های بارش های مقادیر حدی برای ایستگاه سینوپتیک شیراز، استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا هاشم پور مطلق شیرازی – داور خلیلی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. تحلیل فراوانی وقوع و شبیه سازی سیلاب رودخانه کوتر با استفاده از نرم افزارهای HEC-GeoRAS ،HEC-RAS ،GIS ،EasyFit

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید جمیل قادری – سید محسن قادری
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. تحلیل و تعیین عوامل موثر بر ضریب رواناب شهری و تاثیر آن در سیلاب شهری، مطالعه موردی: منطقه 4 تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر مختارپور – سعیدرضا خداشناس – کامران داوری
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. تعیین بازه های طغیانی رودخانه دره گپ گناوه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی حوضه آبریز HEC-HMS و سیستم آنالیز رودخانه HEC-RAS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدابراهیم بهبهانی – حسین تقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندی سیل خیزی زیر حوضه ها، مطالعه موردی: حوضه آبخیزرودخانه زندان در استان هرمزگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم قشقایی زاده – محمد قاسمی – محمدرضا ایدون – احمد نوحه گر
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. تعیین نقش سازمان هلال احمر در مدیریت بحران زمان وقوع سیل، بررسی موردی در استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباسعلی قزل سوفلو – مریم علی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. توسعه مدل رقومی برای تخمین خسارت سیل بر ساختمان با در نظر گرفتن سرعت و عمق جریان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شاه سوندی – جلال عطاری – علیرضا وفایی نژاد – مرتضی افتخاری
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. راهکارهای سازه ای افزایش ظرفیت رودخانه های استان گلستان برای مدیریت ریسک سیلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا تجری – امین حسنی – رمضانعلی الوند – محسن لشکربلوکی
تعداد صفحات مقاله: 21

مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. راهکارهای غیرسازه ای مدیریت ریسک سیلاب در استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا تجری – امین حسنی – حسین دهقان – محسن لشکربلوکی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. سیستم ها و روش های پادسیل سازی مناطق مسکونی براساس تجربیات و استانداردهای بین المللی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مهدی کلبادی – رمضانعلی الوند – افراسیاب میرزایی – بهروز شعبانی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. شاخص های تاب آوری در برابر سیلاب های شهری در تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز موسوی – یوسف سعادتمند
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. شبیه سازی روزانه دبی در حوضه آبریز سد جیرفت در استان کرمان با استفاده ازمدل SWAT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف اصغری کلایه – سمیه انگبینی
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. شبیه سازی روند بیشینه سیلاب محتمل به روز با تغییرات اقلیم و کاربری اراضی بر سازه، مخزن و سرریز در طرح های اصلاح و بازسازی سد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پژمان طاهری قزوینی – حسین حسن پور درویشی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. شبیه سازی هیدرولیکی رودخانه لیسار جهت پهنه بندی سیلاب و تعیین حد بستر و حریم بر اساس موازین قانونی و ارایه طرح ساماندهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک فردین پور – مریم کفایتی – امیر کاسی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. شبیه سازی پروفیل سرعت و غلظت جریان های گل آلود رسوب داخل مخزن سد با استفاده از نرم افزار Flow-3D

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران عباسپور عرشی – محمدحسین احمدی – علی آخوندزاده
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. فرآیند مدیریت سوانح و نگرشی بر الگوهای رایج مربوطه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید حمیدرضا مفضلی – بهمن احمدی توانا
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. مدل سازی سیلاب شهری با استفاده از روش چند سلولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی میرزایی – یوسف سعادتمند
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. مدلسازی سیلاب با استفاده از روش های آبنمود واحد مصنوعی؛ مطالعه موردی: حوضه آبخیز خانمیرزا استان چهارمحال و بختیاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نکویی مهر
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. مدلسازی و تعیین پهنه خطر سیل در استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا تجری – امین حسنی – محمدرضا حسینی – حسین جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. مدیریت آواربرداری پس از سیلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک امیدوار – رامین سمواتی – مهسا محمدرضابیک
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. مقایسه عملکرد مدل های هیدرولوژی HEC-HMS و SWMM در شبیه سازی رواناب شهری؛ مطالعه موردی: حوضه آبریز مسیل نودره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل دستجردی – هادی نامقی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. مقایسه محصولات ماهواره TRMM با برونداد مدل WRF بارش های تابستانه شمال غرب ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق ضیاییان – ابراهیم فتاحی – عباس رنجبر سعادت آبادی – مجید وظیفه دوست
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. نقش احداث سدها و مخازن در تسکین سیلاب های استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا تجری – امین حسنی – افراسیاب میرزایی – محسن لشکربلوکی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. نقش انسان در بروز سیل و آب گرفتگی شهری و اقدامات و میزان آمادگی شهرداری اصفهان در راستای مواجهه با آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد بلندنظر
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. نقش برنامه ریزی منطقه ای در کاهش مخاطرات سیلاب رودخانه زاینده رود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان مختاری مطلق – احمدرضا صادقی – علی بصیرپور
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. نقش بندهای مشبک (سرشاخه گیر) در مدیریت سیلاب شهری؛ مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاظم رود (شهرستان عباس آباد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قربانعلی خدایی – زهرا ابراهیمی گت کش
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. نقش پهنه بندی به روش درون یابی جبری در مدیریت تصمیم در مواقع حوادث آبی، مطالعه موردی: شهرستان باغ ملک (خوزستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا مهری کلی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. نوین سازی شبکه سنجش منابع آب به منظور مدیریت سیلاب؛ مطالعه موردی: سد گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان کریمی راد – حسن فرازجو – سید محمد حسینیه
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. وضعیت وقوع سیلاب در ایران و اثرات ناشی از آن در سال 1395

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه صادقی – جواد بابایی – علی پور اصلان
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. پایدارسازی کناره رودخانه جلوگیری از فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از روش بیولوژیکی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز پسیخان (گیلان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا قدرتی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. پایش کیفی رویکردهای حاکمیتی مهندسی رودخانه و اقدامات سازه ای هدایت، کنترل و مدیریت سیلاب در استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا تجری – امین حسنی – بهروز شعبانی – داود گیلک
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. پهنه بندی سیل خیزی شهر همدان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد فتح الله زاده – پروین روشن نکو
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. پهنه بندی سیلاب در رودخانه کرخه با استفاده از مدل دو بعدی CCHE2D

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کوچک خلف آبادی – علی عصاره
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. پهنه بندی سیلاب ناشی از شکست سد و تاثیر آن بر پایین دست منطقه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز دولتی – مرتضی میرزایی لیما – وحید خرمی – رضا جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. پیش بینی زمان واقعی سیلاب میان حوضه سدهای مسجدسلیمان و گتوند علیا با استفاده از مدل بارش رواناب (قبل و بعد از آبگیری سد گتوند علیا)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد امین گندمی – حسین اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. پیش بینی سیلاب در طراحی پل ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS ، با مطالعه موردی راه ارتباطی شهرکرد دهدز ایذه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین خدابنده شهرکی – سیده آرزو نقشبندی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. پیش بینی و راستی آزمایی بارش مدل WRF در نیمه شمالی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس رنجبر سعادت آبادی – مهناز کریم خانی – ابراهیم فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. چالش های مدیریت محلی منابع آب در شهر تهران از منظر مدیریت یکپارچه بحران های مرتبط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اقبال شاکری – زهرا جلیلوند – محبوبه پیری زاده
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. کاربرد و مدل سازی بارش رواناب با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی MLP و مدل هیدرلوژیکی HEC-HMS در پیش بینی و شبیه سازی جریان در حوضه رودخانه کن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی میرمهدی – احمد شرافتی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. کالیراسیون رابطه Z-R رادار هواشناسی اهواز در حوضه آبریز ابوالعباس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1396
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود صوری دمیرچی سفلی – آرش ادیب – سید یحیی میرزایی ارجنکی – محمد محمودیان شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 7

مطالب مرتبط