جامعه‌شناسی ایران، بهار 1399

شماره جدید (دوره بیست و یکم، شماره 1، بهار 1399) مجله علمی جامعه شناسی ایران با مقاله‌‌های زیر منتشر شد.

▪️روایت‌ها از جنبش جنگل؛ مطالعه‌ای بین بازماندگان مشارکت‌کنندگان در جنبش جنگل / سولماز آوریده، حمید عباداللهی چنذانق، حسین آقاجانی مرساء، محمدصادق فرد
▪️برساخت تاریخ اجتماعی و بسترهای تکوین و تداوم اقتصاد غیررسمی (بازار و تجارت مرزی در بانه) / بهمن باینگانی، حمیدرضا جلائی پور
▪️بررسی گذر از اتوپیای هزاره‌ای بابیه به اتوپیای جدید توسط سفرنامه‌های ایرانیان از فرنگ بر مبنای آرای کارل مانهایم / فرامرز معتمد دزفولی، حسن محدثی گیلوایی، علی زاهد
▪️رابطه انسان و طبیعت در اندیشه و شعر معاصر – مطالعه تطبیقی – جامعه‌شاختی شعر سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث / سورن مصطفائی، اسماعیل عالی زاد
▪️الگوی رابطه دین و دولت در ایران عهد آل بویه / هادی نوری، محمد بشردوست اطاقوز، سیدهاشم موسوی
▪️نوع فعالیت شغلی و مشارکت انتخاباتی (مقایسه گروه‌های مختلف شغلی / ابراهیم صالح آبادی