مرکز مطالعات بین‌المللی Mario Einaudi

برنامه تطبیقی جوامع مسلمان

هدف برنامه مقایسه ای جوامع مسلمان ،ایجاد ارتباط بین مرزها و رشته های مختلف برای ایجاد فهم درست از فرهنگ ها و جوامع مسلمان می باشد. اساتید و دانشجویان این برنامه در رشته های تاریخ، سیاست، مطالعات جنسیتی، انسان شناسی، و تاریخ هنر متخصص می باشند. در این برنامه که از سال 2001 شروع شده است مقایسه داخلی بین جوامع مسلمان و مقایسه خارجی بین جوامع مسلمان و غیرمسلمان صورت می پذیرد