فصلنامه تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي

 شماره جاری: دوره 12، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 1-146  

1. جایگاه تمثیل در رباب نامۀ سلطان ولد

صفحه 8-37

علی محمد مؤذنی؛ تمیمی تواندشتی تمیمی تواندشتی؛ شیوا بیرجندی


3. نقش تمثیل در بیان فلسفة برخی عبادات و مستحبات در معارف بهاء ولد

صفحه 53-74

فریبا شریفی مال امیری؛ مریم بلوری؛ شهرزاد نیازی


6. تطور بیان تمثیل در رستم و اسفندیار حکیم فردوسی

صفحه 104-142

محمد رضا کیوانفر؛ پروانه عادل‌زاده؛ کامران پاشایی