مجموعه مقالات سومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران

1. اثر مدیریت صحیح بر اقتصاد خانواده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زیبا هامونی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق شهر اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آتنا عباسی سورشجانی
تعداد صفحات مقاله: 24

مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ارائه راهکاری برای مدیریت سبدهای پروژه مبتنی بر بررسی روابط دو طرفه سبد و زمینه آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین صباغی لالیمی – مهرداد رستم زاده
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارتباط بین اهرم مالی با هزینه سرمایه شرکت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده عبدی – مهدی معمارپور – محمدحسین غربیان
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارزیابی ضریب اهمیت معیارهای مدل مدیریت بهره وری سبز در سازمان منطقه آزاد انزلی از طریق مدل AHP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد بهمن آبادی – منیره باقری
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارزیابی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژده دانشفر
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد بهمن آبادی – منیره باقری
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اهمیت درخت تصمیم و کارکرد الگوهای تصمیم گیری در مسائل مالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آسیه ابطحی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ایجاد ارتباط بین شیوه های تعادل کار و زندگی در عملکرد سازمانی در ادارات دولتی و غیر دولتی: مطالعه ی موردی شهردای تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین عسگری
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ایجاداطلاعات حسابداری موسسات ایران در تهیه صورتهای مالی و منافع مالی واحد تجاری موسسه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد صیادی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. برآورد شاخص توسعه انسانی با استفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرزاد مهرورز
تعداد صفحات مقاله: 5

مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. بررسی ابعاد اقتصادی طرح سامان دهی آموزش عالی در دانشگاه فنی حرفه ای کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ناظمی – محمدجواد ابراهیمی زرندی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. بررسی اثرات کیفیت خدمات و کیفیت محیط بر روی نیات رفتاری مشتریان کافه های شهر گرگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید بقایی – سامان ضیایی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر تصویر ذهنی مشتریان شرکت شیرین عسل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعبداله حجتی – رضا ذریه ضروری پور
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. بررسی تاثیر بازاریابی تعاملی بر رضایت مشتری در فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهرستان ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران شهاب فر
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. بررسی تاثیر تجربه مشتری بر قصد خرید مجدد با نقش میانجی اعتماد مشتریان(فروشگاه های افق کوروش آذربایجان شرقی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرسده درخشان فر – مرتضی نیکونژادکومله – بهروز پیریزاده – رسول وظیفه
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. بررسی تاثیر متغیرهای فردی و متغیر خودکارآمدی بر رشد هوش فرهنگی کارکنان( مورد مطالعه: بانک تجارت)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد ودادی – هدیه حسنی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. بررسی تاثیر مزایای رفتار شهروندی سازمانی برعملکرد شغلی و نقش واسطه سرمایه انسانی درسازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه ستاره
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. بررسی تاثیرات رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی بر موفقیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی: ( مطالعه موردی دانشگاه پیام نور کردستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان مرادی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. بررسی تبلیغات در شبکه های مجازی و رابطه آن به منظور توسعه گردشگری ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرشام باصری ازغندی
تعداد صفحات مقاله: 7

مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی تعارض سازمانی و راهکارهای کاهش تعارض

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید برومند – سمیرا نظرپور – سیدبرزو جمالیان زاده
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس مهرسرشت
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی رابطه بین تحریف حاشیه سود و هزینه های غیرمنتظره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا شیرزادی – انسیه زمانی – محسن جوکار
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی رابطه بین فناوری های نوین با کارآفرینی و بهبود عملکرد سازمانی در بانک شهر خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی تربتیان مشهدی – علی شجاعی فرد
تعداد صفحات مقاله: 1

مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی رابطه بین کارآفرینی و بهبود عملکرد سازمانی مطالعه مروری بانک شهر خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی تربتیان مشهدی – علی شجاعی فرد
تعداد صفحات مقاله: 1

مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی رابطه جامعه پذیری کارکنان با مسئولیت اجتماعی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید بشیرپور – اکبر مهدوی قره آغاج علیا
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی رابطه فناوری اطلاعات با استراتژی های مدیریت دانش (مورد مطالعه گروه صنایع غذای شیرین عسل)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا ذریه ضروری پور
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی رویکردی از نقش محیط رقابتی درشیوه های حسابداری مدیریت در شهرداری ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اشرف معتمد – علی اسمعیلی – نسرین میرزائی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی رویکردی از پشتیبانی مدیریت در راستای رابطه فناوری اطلاعات و حسابرسی داخلی در شهرداری های استان مرکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین میرزائی – اشرف معتمد – علی اسمعیلی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی سیر تکاملی پژوهش های حسابداری بابررسی مجلات معتبر خارجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین صفرزاده بندری – ریحانه کیخاآخر – سمانه رنجدوست سرخکلایی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی شاخص سودآوری موسسه بر اجاره دارائی های ثابت استهلاک پذیر بر مبنای حسابداری دولتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد صیادی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی عوامل موثر بر انتشار گاز دی اکسید کربن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا نظری بدیع – اسما شیری
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی مبانی اندازه گیری مناسب در افشای اطلاعات استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد صیادی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی منابع تامین درآمدهای شهرداری با تاکید بر مالیاتهای محلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه قیصری – معصومه مرادی – زهرا نگهداری
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی مولفه های شایستگی کارمندان به عنوان عامل موثر درتوسعه محصولات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حیدری – مصطفی رشیدی طغرالجردی
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی نحوه ارائه صورتهای مالی تلفیقی واحد تجاری بر شناسایی ذخیره و افشای معاملات در موسسات دولتی اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد صیادی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی نظام سیستم مدیریت شهرداری ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم رحیمی – بابک برغانی فراهانی – ابوالفضل رجبی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی نقش عزت نفس در شادکامی مراقبین سلامت شهرستان شهرضا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سعیدی مسینه
تعداد صفحات مقاله: 6

مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی نقش میانجیگری سیستم حسابداری مدیریت در اثر استراتژی محیط و تعهد مدیریت بانک ها بر عملکرد مالی بانکهای ایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد باقری – سمیرا زارعی – ملیحه علیفری
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی در تصمیم گیری سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:متینه هداوندی – مرضیه کشاورز شهسواری
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بهای تمام شده طرح کارافرینی کاشت کنجد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آمنه گرامی – مریم رحیمی بوگر – زهرا ریحان پور – مرضیه علایی
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. تأثیر استقلال هیئت مدیره و اهرم مالی بر نوسانات قیمتی سهام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عظیم اصلانی – آذر مرادپور چوبر
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. تأثیر بدهی دولت، سرمایه انسانی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و نرخ تورم بر رشد اقتصادی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود نونژاد – مریم قطعی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. تأثیر رقابت بر رابطه بین فرصت های رشد و سودآوری با نوسانات قیمتی سهام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عظیم اصلانی – آذر مرادپور چوبر
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. تأثیر عوامل حقیقی و پولی بر رشد نقدینگی در اقتصاد ایران (با رویکرد راه گزینی رژیم مارکف MS-VAR )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید بابائی
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. تأثیر مخارج سرمایه ای، نسبت کیو توبین، شدت سرمایه گذاری و نوسانات قیمت سهام بر فرصت های سرمایه گذاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عظیم اصلانی – پیمان فتحی کنگرلو
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. تاثیر بلوغ مدیریت دانش برالگوی هم افزایی توسعه تکنولوژی صنعت برق ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمّد احمدی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. تاثیر حاکمیت شرکتی در رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساراسادات میران – سیدکاظم چاوشی
تعداد صفحات مقاله: 15

مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه خانی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. تاثیر رابطه عدم اطمینان بر سنجش بهره وری سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت در فرآیند گزارشگری مالی درون سازمانی شرکتهای توزیع برق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمّد احمدی
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. تاثیر رابطه فناوری های نوین و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در بانک شهر خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی تربتیان مشهدی – علی شجاعی فرد
تعداد صفحات مقاله: 1

مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی مستقل بر کیفیت افشاء گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا فلاح – محمد اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر رابطه مالکیت دولتی و محدودیت در تامین مالی شرکت ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید حبیب – آزیتا جهانشاد
تعداد صفحات مقاله: 18

مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. تاثیر یادگیری سازمانی بر خلاقیت سازمانی در شهرداری شهر مرودشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم فروغی – فرزاد فروغی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. تحلیل اثر رضایت، اعتماد و پیگیری پلتفرم بر تمایل به نظردهی برخط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی محمد درینی – مرضیه احترامی اشتجرانی – یزدان شیرمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. تحلیل راهبردی کاربردهای بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت جامع(TQM) در صنعت هتلداری و گردشگری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین پیرمحمدزاده – سیدجواد لطیفی – ایمان هادی پور
تعداد صفحات مقاله: 20

مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. تحلیل قوانین گردشگری ایران با تأکید بر حفاظت از محیط زیست با رویکرد تطبیقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین پیرمحمدزاده – سانیا شهرام پور
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. تحلیلی بر اثر بخشی ساختار درآمدی بر عملکرد شهرداری، بررسی منابع درآمدی پایدار، ناپایدار و کوششی شهرداری قطور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصرالدین ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 22

مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. تصمیم گیری مدیران با تاکید بر سیستم اطلاعات حسابداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اسمعیلی – معصومه مرادی – زهرا نگهداری
تعداد صفحات مقاله: 11

مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. جهانی شدن و تاثیرآن بر استانداردهای حسابداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده غفاری – حسنیه یزدانی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. حسابداری فناوری اطلاعات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. حسابداری و حسابرسی در قرآن و احادیث

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. حسابداری کشاورزی زعفران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آمنه گرامی – فاطمه اسکندری – ندا صفری – فاطمه طهماسبی
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. رهبری زهرآگین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا طاهری نیک بختی – محمدجلال کمالی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. شناسایی شاخص های مدیریت استعداد با استفاده از نظام ارزشیابی توصیفی(مورد مطالعه مدارس ابتدایی شهرستان مهران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس مهرسرشت
تعداد صفحات مقاله: 34

مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. عوامل کمی موثر بر فروش برندهای خصوصی دربازارصنعتی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی حاجی آقابزرگی – نیلوفر ایمان خان
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. فناوری و توسعه هیئت علمی در عصر شبکه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آمنه زابلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. قراردادگرایی، حکمرانی نوین بر مبنای منافع متقابل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد افکانه – سامان عسگری
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. لزوم تقویت و حمایت از واحد مالی توسط مدیریت در اجرای بهتر کنترل های داخلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیره ناصریان اصل – حسین نورانی
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. مرور پیشرفت های جدید درکاربرد ابزارهای هوشمندی کسب وکار در مدیریت ریسک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین صباغی لالیمی – مهرداد رستم زاده
تعداد صفحات مقاله: 9

مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. مطالعه تطبیقی جبران خدمات در ایران و کشورهای منتخب(ژاپن، آمریکا، کره جنوبی، هندوستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حیدری – محمد افکانه
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. مطالعه موردی بررسی رابطه مؤلفه های کارآفرینی و بهبود عملکرد سازمانی در بانک شهر خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی تربتیان مشهدی – علی شجاعی فرد
تعداد صفحات مقاله: 1

مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. مفهوم واهمیت سرمایه فکری وجایگاه آن در حسابداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا مهرعلی – شراره فراهانی – شبنم علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 23

مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. مقایسه سبک های رهبری اصیل –تحول افرین و خدمتگزار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده فاطمه قرشی – باقر باقریان کاسگری
تعداد صفحات مقاله: 14

مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. نقش برون سپاری فعالیتها در بهره وری سازمانهای دولتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد بهمن آبادی
تعداد صفحات مقاله: 8

مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. نقش تأمین مالی سبز در توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد شاهواروقی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 12

مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. نقش سیستم اطلاعات حسابداری در شهرداری ها و سازمانها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اسمعیلی – اشرف معتمد – نسرین میرزائی
تعداد صفحات مقاله: 16

مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا عارف پور
تعداد صفحات مقاله: 26

مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. نگاهی به ماهیت قراردادهای مالی دولتی و نهادهای نظارتی حاکم برآنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسنیه یزدانی – سپیده غفاری
تعداد صفحات مقاله: 13

مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. نگرش و رفتار مصرف کننده به برند لوکس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین اسدی – مهدی محمودزاده واشان
تعداد صفحات مقاله: 19

مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. همه چیز درباره دارایی های موروثی دولت ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین صفرزاده بندری – ریحانه کیخاآخر
تعداد صفحات مقاله: 17

مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. وجه نقد اضافی، قدرت بازار و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق شعاعی
تعداد صفحات مقاله: 10

مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. کاربرد حسابداری منابع انسانی در بررسی میزان کارایی و بهره وری سرمایه های فکری در شرکتهای توزیع برق ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1399
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمّد احمدی
تعداد صفحات مقاله: 13

مطالب مرتبط