دو نمونه تحقیق پدیدار شناسی

 

1⃣ تجربه دانشجویان از عدالت اساتید: مطالعه پدیدارشناسی

✍️بهبود یاری‌قلی

🔺اهداف: توزیع عادلانه امکانات تربیتی در نهادها، از گسترده‌ترین و بحث‌برانگیزترین مباحث در حیطه علوم انسانی است. محور اصلی امر تعلیم و تربیت در محیط‌های آموزشی، معلم است. هدف این مطالعه بررسی تجربه دانشجویان از عدالت اساتید در کلاس‌های درس بود.

🔺روش‌ها: در پژوهش پدیدارشناسی حاضر 10 مشارکت‌کننده از میان فارغ‌التحصیلان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان و در پاییز سال 1392 به روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق استفاده شد. مصاحبه شامل 3 مجموعه سئوال در زمینه‌های تجارب تحصیلی، عدالت در کلاس درس و تجربیات مثبت و منفی در ارتباط با اساتید و عدالت در زمانی بین 30 تا 50 دقیقه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها براساس روش 7مرحله ‌ ای کلایزی انجام شد.

🔺یافته‌ها: 10 زیردرون‌مایه (اداره مشارکتی کلاس؛ جایگاه دانشجویان با استعدادهای متفاوت؛ روابط استاد- دانشجو؛ ثبات رفتاری؛ پذیرش رسالت معلمی و قبول مسئولیت در قبال دانشجویان؛ پیش‌داوری در زمینه قومیت؛ پیش‌داوری در زمینه مذهب؛ پیش‌داوری در زمینه جنسیت؛ کلاس درس اساتید؛ انگیزه برای یادگیری) از بین مفاهیم جزئی استخراج شد. این زیردرون‌مایه‌ها در دسته‌بندی‌های موضوعی اصلی قرار داده شدند و به این ترتیب 4 درون‌مایه استخراج شد؛ 1) ساختار روابط استاد با دانشجو؛ 2) ارتباط عدالت استاد با شخصیت؛ 3) ذهنیت قبلی در مورد دانشجویان و 4) تاثیر روحی روانی.

🔺نتیجه‌گیری: دانشجویان از رفتارهای عادلانه یا ناعادلانه اساتید در کلاس درس متاثر می‌شوند که می‌تواند در پیشرفت تحصیلی آنها و نگرش آنها به ادامه تحصیل تاثیر منفی یا مثبت بگذارد.

2⃣ تجارب مراقبتی خانواده های سالمندان آلزایمری (یک مطالعه پدیدارشناسی)

✍️نجمه شفیعی، غلامحسین عبدیزدان، لیدا ساسانی، حیدرعلی عابدی، محمد رضا نجفی

🔺زمینه و هدف: مطالعات جمعیت‌شناسی سالمندان وقوع اپیدمی جهانی آلزایمر را تأیید می‌کنند. در ایران نیز با موجی از افزایش ابتلا روبرو هستیم. این بیماری موقعیت تهدیدکننده‌ای برای وضعیت سلامتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و روانی فرد، خانواده و جامعه به‌حساب می‌آید و هزینه‌های کلانی را بر جامعه تحمیل می کند. خانواده‌ها نیز ناچارند با امکانات محدود خود مراقبت از بیماران را بر عهده بگیرند و در نتیجه با مشکلات زیادی مواجه شوند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین تجارب زندگی خانواده های سالمندان آلزایمری در امر مراقبت از آنان در شهر اصفهان انجام ‌شده است.

🔺روش بررسی: پژوهش حاضر کیفی با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی است که جهت توصیف تجارب زندگی افراد از پدیده مورد نظر به کار می‌رود. جامعه پژوهش خانواده های سالمندان مبتلا به آلزایمر، محل پژوهش منزل و محل کار خانواده‌های سالمندان آلزایمری و روش نمونه گیری هدفمند بوده است. پس از مصاحبه با 10 شرکت ‌کننده‌ اطلاعات حاصل شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش کلایزی استفاده شد.

🔺یافته‌ها: پس از تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ابتدا 201 کد مفهومی و سپس از ادغام آن‌ها در یکدیگر 20 زیر مفهوم پدید آمدند. نهایتاً 8 تم اصلی فشار مراقبت، اسیری مراقب، اختلال در روابط خانوادگی، اختلالات شغلی، هراس از انگ، حفظ تعالی بیمار سرگشتگی در بعد زمان و احساسات واکنشی مراقب استخراج شدند.

🔺نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، بیماری آلزایمر همواره عوارض روانی، جسمی، اقتصادی و اجتماعی و … بسیاری را به دنبال دارد که سهم عظیمی از آن‌ها را مراقبین خانوادگی متحمل می شوند، از این ‌رو باید به دنبال راهکارهایی چون تأسیس بیشتر موسسات حمایت از سالمندان، گسترش رشته‌هایی چون پرستاری سالمندی، آموزش تخصصی روانشناسان و مواردی از این قبیل جهت حمایت از بیمار و مراقبین آن‌ها در بحران‌ها باشیم.

📌منبع:
☀️http://edcbmj.ir/browse.php?a_code=A-10-815-1&slc_lang=fa&sid=1
☀️http://jcnm.skums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-509-1&slc_lang=fa&sid=1

مطالب مرتبط