بررسی رمان سمفونی مردگان از منظر منطق مکالمه میخاییل باختین

 

حسین پروانه دیر/ زهرا وهاب حدادی زاده

🔺میخاییل باختین یکی از مهمترین بنیانگذاران جامعه شناسی ادبیات است. نظریه باختین درباره رمان چند آوا و منطق گفتگویی، از بدیع ترین نظریه ها در بررسی رمان و تحلیل گفتمان های شخصیت ها است.

🔺باختین منطق گفتگویی خود را در ژانر خاصی مانند رمان جستجو می کند. رمان معانی ضمنی و تاریک چندگانه کلمات را می شناسد و از این مهمتر چند صدایی است.

🔺باختین رمان نویس را کسی می داند که مضامین گوناگون اثر خود را سازآرایی می کند. به نظر او در رمان شخصیت ها هم ارز مولف حضور و اعتبار داشته و با نویسنده و سایر شخصیت ها وارد تعامل و گفتگو می شوند.

🔺عباس معروفی در رمان “سمفونی مردگان” از یک سو با خلق شخصیت هایی که متعلق به گفتمان ایدئولوژیک ویژه زمینه منحصر به فرد و زبان مخصوص (واژگان، نحو، لحن و….) به پایگان ارزشی- اجتماعی خاص خود هستند و از سوی دیگر با انتخاب راوی ای توصیف گر و نه تعیین کننده دلالت های معنایی شخصیتها و به کارگیری گونه های زبانی ادبی و غیر ادبی همچون زبان شعری(غنایی و اجتماعی)، روزنامه ای، آراکائیک و بعضی سبک پرداری های خنده دار موفق به آفرینش رمانی چند آوا شده است.